» » COP reaktywacja

COP reaktywacja

21 paź­dzier­ni­ka br., pod­pi­sa­niem poro­zu­mie­nia o współ­pra­cy pomię­dzy Sto­wa­rzy­sze­niem na rzecz Kla­stra Prze­my­sło­we­go Daw­nych Tere­nów Cen­tral­ne­go Okrę­gu Prze­my­sło­we­go im. Pre­mie­ra Euge­niu­sza Kwiat­kow­skie­go z sie­dzi­bą w Rado­miu a Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną, włą­czy­li­śmy się jako naukow­cy w akcję regio­nal­nej orga­ni­za­cji przy­wra­ca­nia owoc­nych doko­nań gospo­dar­czych z okre­su mię­dzy­wo­jen­ne­go. W przy­szłym roku będzie­my obcho­dzić 80. rocz­ni­cę powsta­nia Cen­tral­ne­go Okrę­gu Prze­my­sło­we­go, któ­ry pod­czas kil­ku lat swo­jej dzia­łal­no­ści zapew­nił zatrud­nie­nie dla ponad 100 tys. osób.  Idea odtwo­rze­nia COP, któ­ry był wiel­kim, ale nie­wy­ko­rzy­sta­nym suk­ce­sem II Rze­czy­po­spo­li­tej, odży­wa w związ­ku z zapo­wie­dzią wiel­kiej moder­ni­za­cji pol­skiej armii, na któ­rą rząd chce prze­zna­czyć bli­sko 130 mld zł. Poro­zu­mie­nie pod­pi­sa­li gen. dyw. prof. Zyg­munt Mier­czyk i Janusz Sobie­raj, pre­zes Zarzą­du oraz Jacek Kopy­ra, wice­pre­zes Kla­stra.

Celem  poro­zu­mie­nia zawar­te­go pomię­dzy Kla­strem COP a WAT jest zawią­za­nie part­ner­skiej współ­pra­cy w zakre­sie pro­mo­cji rewi­ta­li­za­cji i roz­wo­ju gospo­dar­cze­go na Daw­nych Tere­nach Cen­tral­ne­go Okrę­gu Prze­my­sło­we­go, Pomo­rza oraz pozo­sta­łych tere­nach Pol­ski Cen­tral­nej, Połu­dnio­wej i Wschod­niej poprzez:

 • pomoc w wymia­nie infor­ma­cji pomię­dzy człon­ka­mi Kla­stra COP oraz oto­cze­niem gospo­dar­czym, nauko­wo-badaw­czym, aka­de­mic­kim i admi­ni­stra­cyj­nym w zakre­sie defi­nio­wa­nia celów zawią­zy­wa­nia ini­cja­tyw kla­stro­wych oraz kon­stru­owa­nia
  i reali­za­cji Pro­jek­tów Gospo­dar­czych,
 • współ­or­ga­ni­zo­wa­nie wykła­dów, kon­fe­ren­cji, szko­leń, semi­na­riów, wystaw, a tak­że spo­tkań mają­cych na celu nawią­za­nie bez­po­śred­niej współ­pra­cy samo­rzą­dów, przed­się­bior­ców i pro­du­cen­tów zrze­szo­nych w Kla­strze COP z WAT, w celu okre­śle­nia aktu­al­ne­go sta­nu kwa­li­fi­ka­cji zatrud­nio­nych pra­cow­ni­ków w przed­się­bior­stwach
  i prze­wi­dy­wa­nych w per­spek­ty­wie zmian struk­tu­ry tego zatrud­nie­nia w ramach reali­za­cji pro­gra­mu dzia­ła­nia przy­ję­te­go przez Kla­ster COP,

 

 • współ­uczest­ni­cze­nie w roz­mo­wach, nego­cja­cjach i spo­tka­niach z poten­cjal­ny­mi uczest­ni­ka­mi kla­strów róż­nych branż, z zało­że­niem opra­co­wa­nia, z udzia­łem przed­się­bior­ców i samo­rzą­dów, wie­lo­let­nie­go pla­nu kształ­ce­nia kadr tech­nicz­nych
  i eko­no­micz­nych róż­nych spe­cjal­no­ści, zarów­no na pozio­mie śred­nim jak i wyż­szym,
  w tym w szcze­gól­no­ści w zakre­sie stu­diów pody­plo­mo­wych,

 

 • wspar­cie dorad­cze firm zwią­za­ne z opty­ma­li­za­cją struk­tu­ry finan­so­wa­nia danej bran­ży, stu­diów wyko­nal­no­ści i biz­nes pla­nów Pro­jek­tów Gospo­dar­czych, oraz wybo­ru naj­bar­dziej opty­mal­nych roz­wią­zań tech­nicz­nych i tech­no­lo­gicz­nych, a tak­że struk­tu­ry zatrud­nie­nia,

 

 • w opar­ciu o poro­zu­mie­nia z przed­się­bior­stwa­mi i inny­mi regio­nal­ny­mi orga­ni­za­cja­mi gospo­dar­czy­mi, zrze­szo­ny­mi w Kla­strze COP, pro­wa­dze­nie pro­jek­tów nauko­wo-badaw­czych, pro­jek­tów wdro­że­nio­wych oraz opra­co­wy­wa­nie nowych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych i inno­wa­cji dla bez­po­śred­nie­go zasto­so­wa­nie w prak­ty­ce gospo­dar­czej,

 

 • wspól­ną ana­li­zę zgła­sza­nych potrzeb tech­nicz­nych i tech­no­lo­gicz­nych przez przed­się­bior­ców wraz z oce­ną wzro­stu kon­ku­ren­cyj­no­ści i inno­wa­cyj­no­ści pro­duk­cji
  w rela­cji z inny­mi part­ne­ra­mi kla­stra, a tak­że poza kla­strem,

 

 • pomoc w nawią­zy­wa­niu i podej­mo­wa­niu współ­pra­cy przed­się­bior­ców z kra­jo­wy­mi
  i zagra­nicz­ny­mi orga­ni­za­cja­mi o podob­nym cha­rak­te­rze oraz w wymia­nie z nimi infor­ma­cji, a tak­że dzia­ła­nia, mają­ce na celu orga­ni­za­cję finan­so­wa­nia pro­jek­tów reali­zo­wa­nych wspól­nie przez part­ne­rów,

 

 • roz­wój kon­tak­tów nauko­wo-badaw­czych part­ne­rów z podob­ny­mi jed­nost­ka­mi nauko­wo-badaw­czy­mi za gra­ni­cą

 

Pod­pi­su­ją­ce poro­zu­mie­nie stro­ny, mając świa­do­mość zło­żo­no­ści pro­ce­sów któ­rych się pod­ję­ły, wyra­zi­ły jed­no­cze­śnie prze­ko­na­nie, że w tro­sce o popra­wę życia spo­łecz­no­ści lokal­nych przez zrów­no­wa­żo­ny roz­wój gospo­dar­czy, spo­łecz­ny i infra­struk­tu­ral­ny, uzy­ska­ją popar­cie wie­lu pod­mio­tów zarów­no w struk­tu­rach samo­rzą­du, związ­ków i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych jak
i wśród pod­mio­tów gospo­dar­czych, któ­rych aktyw­ność będzie sta­no­wi­ła pod­sta­wę
w osią­gnię­ciu nakre­ślo­nych zamie­rzeń.

WAT i Kla­ster COP, w ramach zawar­te­go part­ner­stwa, zamie­rzo­ne cele dzia­ła­nia chcą reali­zo­wać z uwzględ­nie­niem nastę­pu­ją­cych zasad:

 • wza­jem­ne­go dia­lo­gu i kon­sul­ta­cji w celu wypra­co­wa­nia wspól­nej wizji dzia­ła­nia,

 

 • stra­te­gia współ­pra­cy uwzględ­niać będzie uwa­run­ko­wa­nia regio­nal­ne, spo­łecz­ne
  i tra­dy­cje pro­du­cenc­kie,

 

 • zaan­ga­żo­wa­nia środ­ków nie­zbęd­nych do opra­co­wa­nia wspól­nej stra­te­gii dzia­ła­nia,

 

 • wyko­rzy­sta­nia poten­cja­łu, wie­dzy facho­wej, umie­jęt­no­ści i doświad­cze­nia, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem bazy nauko­wej WAT oraz wyna­laz­ków, tech­no­lo­gii i ryn­ków zby­tu znaj­du­ją­cych się w zasię­gu dzia­ła­nia Kla­stra COP.

 

Dla osią­gnię­cia mak­sy­mal­nej efek­tyw­no­ści współ­pra­cy – jak pod­kre­ślo­no w pod­pi­sa­nym poro­zu­mie­niu – part­ne­rzy mają roz­wi­jać wszyst­kie dostęp­ne for­my dzia­łań. Zawar­te poro­zu­mie­nie wpi­su­je się w roz­po­czę­tą już w kra­ju deba­tę o reak­ty­wa­cji COP na bazie środ­ków finan­so­wych prze­zna­czo­nych na moder­ni­za­cję Pol­skich Sił Zbroj­nych. Pie­nią­dze te zda­niem eks­per­tów mogą słu­żyć zwięk­sze­niu obron­no­ści kra­ju, a jed­no­cze­śnie roz­wi­nąć pol­ski prze­mysł zbro­je­nio­wy. „Nie ma roz­dź­wię­ku pomię­dzy zaspo­ka­ja­niem potrzeb woj­ska, a roz­bu­do­wą rodzi­me­go prze­my­słu” – uwa­ża rów­nież Krzysz­tof Kry­stow­ski, dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy PZL Świd­nik.

Jerzy Mar­kow­ski

foto: Elż­bie­ta Dąbrow­ska

*         *       *

 

Kla­ster COP, któ­ry jest orga­ni­za­cją poza­rzą­do­wą, sta­wia sobie za cele sta­tu­to­we: wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju gospo­dar­cze­go RP, w tym wspie­ra­nie roz­wo­ju przed­się­bior­czo­ści regio­nal­nej i