» » Co może grafen

Co może grafen

W dniu 28 paź­dzier­ni­ka 2015 r. w Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­nym Woj­ska Pol­skie­go w War­sza­wie Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na oraz Inspek­to­rat Imple­men­ta­cji Inno­wa­cyj­nych Tech­no­lo­gii Obron­nych zor­ga­ni­zo­wa­ły kon­fe­ren­cję nauko­wą  nt.  „Moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia kom­po­zy­tów gra­fe­no­wych w Siłach Zbroj­nych RP – C3GRAF-2015”.

Patro­na­tem hono­ro­wym spo­tka­nie obję­li: wice­pre­mier – mini­ster obro­ny naro­do­wej Tomasz Sie­mo­niak;  wice­pre­mier – mini­ster gospo­dar­ki Janusz Pie­cho­ciń­ski;  mini­ster nauki i szkol­nic­twa wyż­sze­go Lena Kolar­ska-Bobiń­ska oraz pre­zes zarzą­du PGZ SA Woj­ciech Dąbrow­ski.

Uczest­ni­ków i gości powi­tał, otwie­ra­jąc kon­fe­ren­cję rek­tor WAT – gen. dyw. prof. Zyg­munt Mier­czyk.

Deba­ta naukow­ców, przed­sta­wi­cie­li zakła­dów prze­my­sło­wych i mini­ster­stwa obro­ny naro­do­wej, na temat tech­no­lo­gii gra­fe­no­wych, uzna­nych w 2012 roku przez Forbs za naj­le­piej roku­ją­cy pro­dukt przy­szło­ści, podzie­lo­na była na czte­ry sesje pane­lo­we.

Panel pierw­szy, któ­re­go mode­ra­to­ra­mi byli: dr hab. n. med. Mariusz Łapiń­ski i płk Roman Bogac­ki kon­cen­tro­wał się wokół takich kwe­stii jak: przy­szłość apli­ka­cyj­na gra­fe­nu, per­spek­ty­wy zasto­so­wa­nia gra­fe­nu meta­lur­gicz­ne­go o wyso­kiej wytrzy­ma­ło­ści w lami­na­tach funk­cjo­nal­nych a tak­że tech­no­lo­gie wytwa­rza­nia gra­fe­nu i jego powłok .

Dru­gą sesję pro­wa­dził płk dr inż. Krzysz­tof Kop­czyń­ski i dr hab. inż. Robert Głę­boc­ki. Oma­wia­no tam m.in.: zagad­nie­nia syn­te­zy tlen­ku gra­fe­nu oraz  cha­rak­te­ry­sty­ki jego form. Z pre­zen­ta­cją nt.: moż­li­wych  mili­tar­nych zasto­so­wań gra­fe­nu wystą­pił: dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz – dzie­kan Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go WAT.

Pro­ble­ma­ty­ka wyko­rzy­sta­nia gra­fe­no­wych warstw grzew­czych w ele­men­tach optycz­nych, zasto­so­wa­nia gra­fe­nu w mate­ria­łach kom­po­zy­to­wych stat­ków powietrz­nych i bez­za­ło­go­wych obiek­tach pod­wod­nych domi­no­wa­ła w pane­lu trze­cim, któ­re­mu prze­wod­ni­czy­li: prof. Bogu­sław Smól­ski i ppłk dr Maciej Sła­wiń­ski.

Dys­ku­sja pane­lo­wa czwar­ta obej­mo­wa­ła takie obsza­ry zasto­so­wa­nia gra­fe­nu jak; osło­ny bali­stycz­ne, maga­zy­no­wa­nie i kon­wer­sja ener­gii a tak­że wytwa­rza­nie gra­fe­nu płat­ko­we­go.

Two­rze­nie i roz­wi­ja­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w obsza­rach zasto­so­wań gra­fe­nu we współ­pra­cy z pod­mio­ta­mi gospo­dar­czy­mi,  wpi­su­je się w  potrze­bę wdra­ża­nia nowo­cze­snych tech­no­lo­gii w Siłach Zbroj­nych. Bada­nia nad tym inno­wa­cyj­nym mate­ria­łem pro­wa­dzo­ne są przez wie­le ośrod­ków nauko­wych w kra­ju, w tym przez Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną w ramach zawią­za­ne­go kon­sor­cjum” Mili­tar­ne i poza mili­tar­ne zasto­so­wa­nie gra­fe­nu”, któ­re­go uczel­nia jest lide­rem. Cią­gle jed­nak bra­ku­je pro­gra­mów stra­te­gicz­nych finan­su­ją­cych bada­nia. Powią­za­nie tych dwóch czyn­ni­ków – jak pod­kre­śla­no w trak­cie obrad – umoż­li­wi stwo­rze­nie sys­te­mo­we­go podej­ścia do pro­ble­ma­ty­ki badań i wdra­ża­nia apli­ka­cji gra­fe­no­wych.

Gra­ży­na Pal­czak

Foto: Grze­gorz Rosiń­ski