Ciekłe kryształy i uwięzione fotony – odkrycie polskich naukowców pomoże w budowie optycznych sieci neuronowych i komputerów fotonicznych

8 listo­pa­da 2019 r. w maga­zy­nie „Scien­ce” uka­za­ła się publi­ka­cja pt. ”Engi­ne­ering spin-orbit syn­the­tic Hamil­to­nians in liqu­id cry­stal opti­cal cavi­ties”, któ­rej współ­au­to­ra­mi są naukow­cy z Woj­sko­wej … Czy­taj dalej Cie­kłe krysz­ta­ły i uwię­zio­ne foto­ny – odkry­cie pol­skich naukow­ców pomo­że w budo­wie optycz­nych sie­ci neu­ro­no­wych i kom­pu­te­rów foto­nicz­nych