» » Certyfikaty KAUT i ENAEE dla kierunku budownictwo Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji

Certyfikaty KAUT i ENAEE dla kierunku budownictwo Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji

wpis w: Aktualności | 0

Absol­wen­ci kie­run­ku budow­nic­two Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT, któ­rzy ukoń­czy­li, bądź ukoń­czą stu­dia w okre­sie od roku aka­de­mic­kie­go 2017/2018 do roku aka­de­mic­kie­go 2022/2023, wraz z dyplo­mem ukoń­cze­nia stu­diów otrzy­ma­ją doku­ment stwier­dza­ją­cy uzy­ska­nie akre­dy­ta­cji euro­pej­skiej dla tego kie­run­ku i sta­ną się cer­ty­fi­ko­wa­ny­mi inży­nie­ra­mi lub magi­stra­mi inży­nie­ra­mi zgod­nie z euro­pej­ską akre­dy­ta­cją pro­gra­mów stu­diów.

26 paź­dzier­ni­ka pod­czas posie­dze­nia Komi­sji Akre­dy­ta­cyj­nej Uczel­ni Tech­nicz­nych (KAUT) na Kon­fe­ren­cji Pro­rek­to­rów ds. Kształ­ce­nia i Stu­denc­kich Pol­skich Uczel­ni Tech­nicz­nych w Busku-Zdro­ju, przed­sta­wi­cie­le Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji – dzie­kan prof. dr hab. inż. Adam Sto­lar­ski i pro­dzie­kan ds. kształ­ce­nia dr hab. inż. Wło­dzi­mierz Idczak wraz z pro­rek­to­rem ds. kształ­ce­nia WAT dr. hab. inż. Zdzi­sła­wem Bog­da­no­wi­czem, ode­bra­li cer­ty­fi­ka­ty przy­zna­ne przez KAUT kie­run­ko­wi budow­nic­two WILiG WAT na obu stop­niach stu­diów. Cer­ty­fi­ka­ty wrę­czył prze­wod­ni­czą­cy KAUT prof. dr hab. inż. Boh­dan Macu­kow. Obec­ny był rów­nież prof. Guil­ler­mo Cal­le­ja Par­do, prze­wod­ni­czą­cy zespo­łu Euro­pe­an Network for Accre­di­ta­tion of Engi­ne­ering Edu­ca­tion (ENAEE), któ­ry uczest­ni­czył w wizy­cie zespo­łu KAUT, oce­nia­ją­ce­go kie­ru­nek budow­nic­two w WAT w kwiet­niu bie­żą­ce­go roku. Oby­dwa stop­nie kształ­ce­nia na kie­run­ku budow­nic­two uzy­ska­ły rów­nież cer­ty­fi­ka­ty przy­zna­ne przez ENAEE (master degree i bache­lor degree), jako speł­nia­ją­ce kry­te­ria okre­ślo­ne dla obu pro­gra­mów stu­diów zgod­nie z EUR-ACE® Fra­me­work Stan­dards for the Accre­di­ta­tion of Engi­ne­ering Pro­gram­mes.

Zespół Oce­nia­ją­cy Komi­sji Akre­dy­ta­cyj­nej Uczel­ni Tech­nicz­nych opi­nio­wał kie­ru­nek stu­diów budow­nic­two Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT w dniach 8 – 10 kwiet­nia 2018 r. W skład zespo­łu oce­nia­ją­ce­go, kie­ro­wa­ne­go przez prof. dr. hab. inż. Mar­ka Lefi­ka z Poli­tech­ni­ki Łódz­kiej weszli: prof. dr hab. inż. Woj­ciech Radom­ski z Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, prof. dr hab. inż. Jan Mało­lep­szy z Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej w Kra­ko­wie, mgr inż. Jacek Boruc, zastęp­ca dyrek­to­ra Biu­ra Tech­nicz­ne­go WARBUD S.A., repre­zen­tu­ją­cy pra­co­daw­ców oraz Miłosz Saba­dy, przed­sta­wi­ciel stu­den­tów. Pra­ca zespo­łu KAUT obser­wo­wa­na była przez zespół Euro­pe­an Network for Accre­di­ta­tion of Engi­ne­ering Edu­ca­tion, pod kie­row­nic­twem prof. Guil­ler­mo Cal­le­ja Par­do z Hisz­pa­nii. Człon­ka­mi zespo­łu ENAEE byli: prof. Jacqu­es Phi­lip­pe Ber­sier ze Szwaj­ca­rii, wice­pre­zy­dent ENAEE Denis Micha­el Mc Grath z Irlan­dii oraz prof. Guen­ter Albert Heit­mann z Nie­miec.

dr hab. inż. Wło­dzi­mierz Idczak, Ewa Jan­kie­wicz
fot. dr inż. Jaro­sław Buł­ka (KAUT)