Strona główna » Aktualności » Certyfikacja Wewnętrznego Systemu Kontroli przez Centrum Certyfikacji Jakości

Certyfikacja Wewnętrznego Systemu Kontroli przez Centrum Certyfikacji Jakości

Cen­trum Cer­ty­fi­ka­cji Jako­ści Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej (CCJ WAT) jest upo­waż­nio­ne do pro­wa­dze­nia cer­ty­fi­ka­cji zgod­no­ści i kon­tro­li funk­cjo­no­wa­nia Wewnętrz­ne­go Sys­te­mu Kon­tro­li (WSK). W ramach swo­jej dzia­łal­no­ści  CCJ wyda­ło już ponad 480 cer­ty­fi­ka­tów na zgod­ność z Wewnętrz­nym Sys­te­mem Kon­tro­li.

Kon­tro­la obro­tu towa­ra­mi o zna­cze­niu stra­te­gicz­nym sta­no­wi istot­ny ele­ment poli­ty­ki bez­pie­czeń­stwa w wymia­rze kra­jo­wym i glo­bal­nym. Doty­czy wspól­nych dzia­łań podej­mo­wa­nych przez przed­się­bior­ców i admi­ni­stra­cję rzą­do­wą, zwią­za­nych z obro­tem z zagra­ni­cą towa­ra­mi, tech­no­lo­gia­mi i usłu­ga­mi o zna­cze­niu stra­te­gicz­nym dla bez­pie­czeń­stwa pań­stwa, a tak­że dla utrzy­ma­nia mię­dzy­na­ro­do­we­go poko­ju i bez­pie­czeń­stwa. Sta­je się głów­nym fila­rem poli­ty­ki zagra­nicz­nej i bez­pie­czeń­stwa NATO i Unii Euro­pej­skiej.

Zasa­dy obro­tu z zagra­ni­cą towa­ra­mi o zna­cze­niu stra­te­gicz­nym regu­lu­je Usta­wa z dnia 29 listo­pa­da 2000 r. o obro­cie z zagra­ni­cą towa­ra­mi, tech­no­lo­gia­mi i usłu­ga­mi o zna­cze­niu stra­te­gicz­nym dla bez­pie­czeń­stwa pań­stwa, a tak­że dla utrzy­ma­nia mię­dzy­na­ro­do­we­go poko­ju i bez­pie­czeń­stwa z późn. zm. Towa­ry o zna­cze­niu stra­te­gicz­nym podzie­lo­no na: uzbro­je­nie i pro­duk­ty podwój­ne­go zasto­so­wa­nia (dual-use items) zgod­nie z kla­sy­fi­ka­cją okre­ślo­ną w Roz­po­rzą­dze­niu Rady Wspól­no­ty Euro­pej­skiej nr 428/2009  z dnia 5 maja 2009 r. Obrót może obej­mo­wać: wywóz, przy­wóz, trans­fer wewnątrz­u­nij­ny lub tran­zyt, ale tak­że mniej oczy­wi­ste for­my jak: usłu­gę pośred­nic­twa i pomo­cy tech­nicz­nej.

Utrzy­my­wa­nie i dosko­na­le­nie sys­te­mu WSK w orga­ni­za­cji ma na celu przede wszyst­kim zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa praw­ne­go trans­ak­cji, a w przy­pad­ku obro­tu uzbro­je­niem praw­nie wyma­ga­na jest cer­ty­fi­ka­cja zgod­no­ści tego sys­te­mu. Cer­ty­fi­ka­cję mogą prze­pro­wa­dzać tyl­ko upo­waż­nio­ne jed­nost­ki posia­da­ją­ce akre­dy­ta­cję w ramach gene­ral­ne­go sys­te­mu akre­dy­ta­cji. Na pod­sta­wie Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Gospo­dar­ki z 6 maja 2013 r. (Poz. 525) Cen­trum Cer­ty­fi­ka­cji Jako­ści Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej (CCJ WAT) zosta­ło upo­waż­nio­ne do pro­wa­dze­nia cer­ty­fi­ka­cji zgod­no­ści i kon­tro­li funk­cjo­no­wa­nia wewnętrz­ne­go sys­te­mu kon­tro­li.

Zasa­dy cer­ty­fi­ka­cji sys­te­mu WSK sto­so­wa­ne przez Cen­trum Cer­ty­fi­ka­cji Jako­ści są zamiesz­czo­ne na stro­nie inter­ne­to­wej: www​.ccj​.wat​.edu​.pl. Zapra­sza­my do kon­tak­tu poprzez stro­nę lub bez­po­śred­nio z koor­dy­na­to­rem WSK. W celu zdo­by­cia wie­dzy w zakre­sie sys­te­mu WSK i innych sys­te­mów zarzą­dza­nia zapra­sza­my do udzia­łu w naszych szko­le­niach.

Tekst i fot. Cen­trum Cer­ty­fi­ka­cji Jako­ści WAT