» » Broń skierowanej energii – podsumowanie wyników Programu Strategicznego

Broń skierowanej energii – podsumowanie wyników Programu Strategicznego

wpis w: Aktualności | 0

Broń nowej gene­ra­cji, broń skie­ro­wa­nej ener­gii to współ­cze­sne wyzwa­nie zwią­za­ne ze sto­so­wa­niem coraz bar­dziej pre­cy­zyj­nych środ­ków raże­nia, kie­ro­wa­nych w kon­kret­ne miej­sca i cele. Broń elek­tro­ma­gne­tycz­na  nie musi wyrzą­dzać bez­po­śred­nich szkód, a jest bar­dzo sku­tecz­na, może być uży­ta nie tyl­ko w warun­kach wojen­nych, ale rów­nież poko­jo­wych np. do tłu­mie­nia demon­stra­cji, opa­no­wa­nia agre­syw­nych jed­no­stek bez powo­do­wa­nia uszczerb­ku na zdro­wiu. Broń taka jest już coraz bar­dziej real­na, cze­go dowo­dzą wyni­ki pro­wa­dzo­nych prac nauko­wo-badaw­czych w tym zakre­sie.

W dniu 1 mar­ca br.  w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ła się pre­zen­ta­cja wyni­ków Pro­gra­mu Stra­te­gicz­ne­go – Nowe Sys­te­my Uzbro­je­nia i Obro­ny w Zakre­sie Ener­gii Skie­ro­wa­nej. W spo­tka­niu, któ­re roz­po­czę­ło się w Sali Sena­tu WAT, wzię­ło udział ponad 60 osób. Przy­by­ło wie­lu zna­mie­ni­tych gości: zastęp­ca sze­fa Biu­ra Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go – Dariusz Gwiz­da­ła, prof. Romu­ald Sze­re­mie­tiew, dyrek­tor Depar­ta­men­tu Nauki i Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go – płk Robert Kurow­ski, zastęp­ca dyrek­to­ra Dzia­łu Zarzą­dza­nia Pro­gra­ma­mi i Pro­jek­ta­mi na rzecz Bez­pie­czeń­stwa i Obron­no­ści Pań­stwa NCBiR – Krzysz­tof Sty­czeń, koor­dy­na­tor Pro­gra­mu Stra­te­gicz­ne­go z ramie­nia NCBiR – gen. Zyg­munt Domi­ni­kow­ski, pre­zes PIT-RADWAR S.A. – Rafał Kowal­czyk. Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej repre­zen­to­wa­ne było przez przed­sta­wi­cie­li: I3TO, IU, Zarzą­du Wojsk Rakie­to­wych i Arty­le­rii DG RSZ, Zarzą­du Kie­ro­wa­nia i Dowo­dze­nia P6 SG WP, Zarzą­du Pla­no­wa­nia Uży­cia Sił Zbroj­nych i Szko­le­nia – P3/P7 SGWP, oddzia­łu WRE/Dowództwa Ope­ra­cyj­ne­go RSZ, Inspek­to­ra­tu Wojsk Spe­cjal­nych DG RSZ, Dowódz­twa Kom­po­nen­tu Wojsk Spe­cjal­nych, Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej, Depar­ta­men­tu Poli­ty­ki Bez­pie­czeń­stwa Mię­dzy­na­ro­do­we­go MON, Zarzą­du Ana­liz Wywia­dow­czych i Roz­po­znaw­czych – P2 SG WP, Dowódz­twa Ope­ra­cyj­ne­go RSZ,  ITWL, WSOSP.

W ramach Pro­gra­mu kon­sor­cja nauko­wo-prze­my­sło­we reali­zu­ją 6 Pro­jek­tów:

  • Impul­so­we Dzia­ła Elek­tro­ma­gne­tycz­ne,
  • Meto­dy i Spo­so­by Ochro­ny i Obro­ny przed Impul­sa­mi HPM,
  • Infra­struk­tu­ra badaw­cza w zakre­sie nowych tech­no­lo­gii zwią­za­nych z gene­ra­to­ra­mi do wytwa­rza­nia wyso­ko­mo­co­wych impul­sów pro­mie­nio­wa­nia elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go, anten nadaw­czych impul­sów HPM, HPRF, RFDF, tech­no­lo­gii mate­ria­ło­wych zwią­za­nych z ochro­ną i obro­ną, apa­ra­tu­ry pomia­ro­wej,
  • Lase­ro­we Sys­te­my Bro­ni Skie­ro­wa­nej Ener­gii, Lase­ro­we Sys­te­my Bro­ni Nie­śmier­cio­no­śnej,
  • Bada­nia i symu­la­cje skut­ków oddzia­ły­wa­nia impul­sów HPM,
  • Mikro­fa­lo­wa Broń Obez­wład­nia­ją­ca.

W skład kon­sor­cjów wcho­dzą uczel­nie, insty­tu­ty badaw­cze i przed­sta­wi­cie­le prze­my­słu w tym: PW, PWr, PG, AMW, ITWL, ITE, WITU, WIHiE, ITME, PIT RADWAR, PCO S.A., ZM Tar­nów, Mesko, ZDZ Kra­ków, CTM S.A., PSTS, PGZ S.A., Radio­tech­ni­ka mar­ke­ting sp. z o.o., QWED, Kuba­ra-Lami­na. Lide­rem czte­rech pierw­szych pro­jek­tów jest Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, a kolej­ne dwa pro­wa­dzą Poli­tech­ni­ka Wro­cław­ska oraz PIT RADWAR. Cało­ścią Pro­gra­mu zarzą­dza przed­sta­wi­ciel prze­my­słu – PIT RADWAR.

Tema­ty­ka Pro­gra­mu obej­mu­je opra­co­wa­nie nowych sys­te­mów uzbro­je­nia w zakre­sie bro­ni elek­tro­ma­gne­tycz­nej w tym: gene­ra­to­rów wyso­ko­ener­ge­tycz­nych impul­sów pro­mie­nio­wa­nia tzw. bom­by elek­tro­ma­gne­tycz­nej, lase­ro­wych sys­te­mów bro­ni skie­ro­wa­nej ener­gii, sys­te­mów obro­ny przed bro­nią elek­tro­ma­gne­tycz­ną, ukła­dów i metod pomia­ro­wych, symu­la­cji skut­ków dzia­ła­nia impul­sów HPM oraz bro­ni nie­śmier­cio­no­śnej. Wszyst­kie pro­jek­ty obej­mu­ją fazę badaw­czą i roz­wo­jo­wą. Pre­zen­to­wa­ne na spo­tka­niu rezul­ta­ty Pro­gra­mu obej­mo­wa­ły wyni­ki koń­czą­cej się pierw­szej fazy pro­jek­tów.

Spo­tka­nie roz­po­czął pro­rek­tor ds. nauko­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski, któ­ry powi­tał zapro­szo­nych gości oraz pod­kre­ślił nowa­tor­ski cha­rak­ter tema­ty­ki reali­zo­wa­ne­go Pro­gra­mu, jak rów­nież zapew­nił, iż zespo­ły badaw­cze z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej są odpo­wied­nio przy­go­to­wa­ne do jej reali­za­cji, o czym świad­czą dotych­cza­so­we wyni­ki poszcze­gól­nych pro­jek­tów. Następ­nie w imie­niu kie­row­nic­twa Pro­gra­mu Stra­te­gicz­ne­go Piotr Bare­ja przed­sta­wił zało­że­nia Pro­gra­mu i zasa­dy jego reali­za­cji. Jest to bowiem pierw­szy Pro­gram Stra­te­gicz­ny, w któ­rym wszyst­kie Pro­jek­ty są powią­za­ne wza­jem­ny­mi zależ­no­ścia­mi two­rząc spój­ny pro­gram o jed­no­znacz­nie zde­fi­nio­wa­nym celu.

Kolej­nym punk­tem spo­tka­nia była pre­zen­ta­cja wyni­ków poszcze­gól­nych pro­jek­tów. Do agen­dy spo­tka­nia dołą­czo­no pre­zen­ta­cję kon­sor­cjum kie­ro­wa­ne­go przez Cen­trum Badań Jądro­wych, któ­re zło­ży­ło  pro­po­zy­cję reali­za­cji nowe­go pro­jek­tu – Mikro­fa­lo­wej Bro­ni Ener­gii Skie­ro­wa­nej, prze­zna­czo­nej do wykry­wa­nia i zwal­cza­nia bez­za­ło­go­wych obiek­tów lata­ją­cych. Zapro­sze­ni goście mogli obej­rzeć i prze­dys­ku­to­wać  wyni­ki z reali­za­to­ra­mi pro­jek­tów na przy­go­to­wa­nej wysta­wie w for­mie pla­ka­tów oraz poka­zu opra­co­wa­nych urzą­dzeń. Cząst­ko­we pro­duk­ty pre­zen­to­wa­no rów­nież pod­czas zwie­dza­nia labo­ra­to­riów. W komo­rze beze­cho­wej Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki przed­sta­wio­no wyni­ki pro­jek­tów HPM, a w labo­ra­to­riach Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki pro­jek­tu Lase­ro­we Sys­te­my Bro­ni Skie­ro­wa­nej Ener­gii, Lase­ro­we Sys­te­my Bro­ni Nie­śmier­cio­no­śnej. W trak­cie pre­zen­ta­cji omó­wio­no rów­nież per­spek­ty­wy dal­szej reali­za­cji pro­gra­mu. Na zakoń­cze­nie, po dys­ku­sji i pod­su­mo­wa­niu spo­tka­nia, dyrek­tor Depar­ta­men­tu Nauki i Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go – płk Robert Kurow­ski podzię­ko­wał za dotych­cza­so­we osią­gnię­cia, dobrze przy­go­to­wa­ną pre­zen­ta­cję i okre­ślił dal­sze ocze­ki­wa­nia MON wobec pro­gra­mu.

Ewa Jan­kie­wicz
foto:. Grze­gorz Rosiń­ski