» » Brązowy medal dla szachistów WAT

Brązowy medal dla szachistów WAT

wpis w: Aktualności, SWF | 0

Sza­chi­ści z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wywal­czy­li brą­zo­wy medal w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski w Sza­chach Szyb­kich. Zawo­dy odby­ły się 18 – 20 stycz­nia w Cho­rzo­wie. Dru­ży­na WAT zaję­ła 3 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji Uczel­ni Spo­łecz­no-Przy­rod­ni­czych i 16 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej.

Tur­niej indy­wi­du­al­ny roze­gra­ło 312 zawod­ni­czek i zawod­ni­ków, nato­miast w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej uczest­ni­czy­ły repre­zen­ta­cje aż 41 uczel­ni z całe­go kra­ju. Poziom zawo­dów, jak każ­de­go roku był bar­dzo wyso­ki. W sza­cho­wej bitwie na tur­nie­jo­wej sali zma­ga­nia toczy­li zna­ni arcy­mi­strzo­wie i arcy­mi­strzy­nie, fina­li­ści Mistrzostw Pol­ski, Euro­py i Świa­ta.

Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li: ppor. Moni­ka Kuli­gow­ska z 2 Bata­lio­nu Szkol­ne­go, sierż. pchor. Mar­cin Pie­tru­szew­ski i Mate­usz Jano­wicz z Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji, kpr. pchor. Mate­usz Fili­pow z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii, kpr. pchor. Paweł Sala­moń­ski z Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki, st. szer. pchor. Augu­styn Micha­lak i Kami­la Jaś­kie­wicz z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa oraz Michał Uściń­ski z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my naszym sza­chi­stom i życzy­my dal­szych suk­ce­sów!

Moni­ka Kuli­gow­ska
fot.  Moni­ka Kuli­gow­ska, Prze­my­sław Nikiel