Strona główna » Aktualności » Brązowy medal dla studentki WAT w strzelaniu pneumatycznym

Brązowy medal dla studentki WAT w strzelaniu pneumatycznym

Julia Grzy­bow­ska, stu­dent­ka pierw­sze­go roku Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zdo­by­ła brą­zo­wy medal na 50. Mistrzo­stwach Euro­py w strze­la­niach pneu­ma­tycz­nych. Zawo­dy odby­ły się w dniach 23 lute­go – 2 mar­ca we Wro­cła­wiu.

Nasza stu­dent­ka, na co dzień repre­zen­tu­ją­ca bar­wy Legii War­sza­wa, star­to­wa­ła w kon­ku­ren­cji zespo­ło­wej kara­bi­nu z Alek­san­drą Szut­ko (Kali­ber Bia­ły­stok) oraz Julią Pio­trow­ską (WKS Śląsk Wro­cław). Repre­zen­tant­ki Pol­ski zdo­by­ły brą­zo­wy medal strze­lec­kich Mistrzostw Euro­py w kon­ku­ren­cji dru­ży­no­wej junio­rek w kara­bi­nie na 10 m, poko­nu­jąc w meczu o trze­cie miej­sce Ukra­inę 17:15.

W tego­rocz­nych Mistrzo­stwach uczest­ni­czy­ło oko­ło 1200 osób, w tym kil­ku­set zawod­ni­ków z całej Euro­py. Zawod­ni­cy zmie­rzy­li się w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych: junio­rów w wie­ku 18 – 20 lat oraz senio­rów. Strzel­cy kon­ku­ro­wa­li ze sobą w trzech rodza­jach strze­lań pneu­ma­tycz­nych: pisto­let, kara­bin oraz rucho­ma tar­cza. Strze­la­no na dystan­sie 10 metrów. Każ­da z 50 repre­zen­ta­cji bio­rą­cych udział w  Mistrzo­stwach mogła wysta­wić swo­ich trzech naj­lep­szych zawod­ni­ków w każ­dej z kate­go­rii. 

Pol­ska zosta­ła orga­ni­za­to­rem jubi­le­uszo­wych, 50. Mistrzostw Euro­py w strze­la­niach pneu­ma­tycz­nych na zle­ce­nie  Euro­pej­skiej Kon­fe­de­ra­cji Strze­lec­kiej. Data tego­rocz­nych zawo­dów jest szcze­gól­na, ponie­waż w tym roku obcho­dzi­my stu­le­cie Pol­skie­go Związ­ku Strze­lec­twa Spor­to­we­go. O ran­dze tego­rocz­nych roz­gry­wek świad­czy to, że  Mistrzo­stwa we Wro­cła­wiu były jed­ną z ostat­nich szans na wywal­cze­nie kwa­li­fi­ka­cji na igrzy­ska olim­pij­skie w Tokio. 

Anna Ambro­ziak