Strona główna » Aktualności » Brązowa odznaka za sprawności górskie

Brązowa odznaka za sprawności górskie

W dniach 6 – 8 maja odby­ły się dwu­eta­po­we kwa­li­fi­ka­cje na Woj­sko­wą Odzna­kę Gór­ską 21 Bry­ga­dy Strzel­ców Pod­ha­lań­skich III stop­nia. W wyni­ku kwa­li­fi­ka­cji czte­rech żoł­nie­rzy zawo­do­wych oraz dwu­na­stu pod­cho­rą­żych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zdo­by­ło brą­zo­we odzna­ki.

Do udzia­łu w dwu­eta­po­wych kwa­li­fi­ka­cjach zgło­si­ło się ponad trzy­stu uczest­ni­ków. Repre­zen­ta­cja WAT skła­da­ła się z przed­sta­wi­cie­li kadry uczel­ni i pod­cho­rą­żych nale­żą­cych do Stu­denc­kie­go Koła Wspi­nacz­ko­we­go oraz uczel­nia­nej orga­ni­za­cji stu­denc­kiej „Woda Ląd Powie­trze”, dzia­ła­ją­cej przy Stu­dium Szko­le­nia Woj­sko­we­go.

W pierw­szym eta­pie  reali­zo­wa­nym w 1. Bata­lio­nie Strzel­ców Pod­ha­lań­skich w Rze­szo­wie  uczest­ni­cy zda­wa­li kon­ku­ren­cje tech­nicz­ne m. in. ase­ku­ro­wa­nie, wspi­nacz­kę z gór­ną ase­ku­ra­cją, wyko­ny­wa­nie zjaz­du z auto­ase­ku­ra­cją oraz wycho­dze­nie po linie w spo­sób impro­wi­zo­wa­ny. Eta­pem dru­gim był marsz kon­dy­cyj­ny na odle­głość 30 km z dwo­ma podej­ścia­mi po mini­mum 400 m w pio­nie czer­wo­nym szla­kiem: Cisna – Małe Jasło – Jasło – Okrą­glik – m. Sme­rek – Sme­rek – Prze­łęcz Orło­wi­cza – Poło­ni­na Wetliń­ska – Brze­gi Gór­ne. Trud­ność pole­ga­ła na mar­szu z obcią­że­niem mini­mum 16 kg w cza­sie do 10 godzin.

ppłk Krzysz­tof Jaskól­ski
fot. ppor.  Łukasz Ilczuk