» » Biegacze z WAT uczcili Konstytucję 3 Maja

Biegacze z WAT uczcili Konstytucję 3 Maja

Pra­cow­ni­cy i pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w bie­gu zor­ga­ni­zo­wa­nym w War­sza­wie z oka­zji 228 rocz­ni­cy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Na star­cie 29 Bie­gu Kon­sty­tu­cji poja­wi­ło się bli­sko 8000 osób, wśród nich 22-oso­bo­wa gru­pa repre­zen­tu­ją­ca Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną. Tra­dy­cyj­nie już dystans bie­gu głów­ne­go wyno­sił 5 km. Tra­sa pro­wa­dzi­ła w pobli­żu miejsc zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią kró­la Sta­ni­sła­wa Augu­sta Ponia­tow­skie­go, inspi­ra­to­ra prac nad Kon­sty­tu­cją. W ramach zawo­dów oprócz bie­gu głów­ne­go odbył się tak­że bieg dla dzie­ci na dystan­sie 700 m. „Świę­to­wa­nie 3 maja nie musi odby­wać się jedy­nie poprzez udział w patrio­tycz­nych uro­czy­sto­ściach. Może, a nawet powin­no odby­wać się w takiej for­mie spor­to­wej, jaką jest Bieg Kon­sty­tu­cji. Ofi­cjal­ne uro­czy­sto­ści są nie­zmier­nie waż­ne i w nich uczest­ni­czy­my, jed­nak udział w bie­gu zarów­no wykła­dow­ców, żoł­nie­rzy jak i stu­den­tów budu­je naszą aka­de­mic­ką toż­sa­mość i poka­zu­je spor­to­we­go ducha naszej uczel­ni” – powie­dział pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król.

Pod­cho­rą­żo­wie WAT uczest­ni­czą w Bie­gu Kon­sty­tu­cji od lat, nie tyl­ko jako zawod­ni­cy, ale wie­lu z nich poma­ga rów­nież w zabez­pie­cza­niu całej impre­zy. W tym roku orga­ni­za­cję przed­się­wzię­cia wspar­ło 100 pod­cho­rą­żych z 2 Bata­lio­nu Szkol­ne­go WAT. Stu­den­ci woj­sko­wi zabez­pie­cza­li tra­sę bie­gu, wrę­cza­li meda­le oraz obsłu­gi­wa­li biu­ro zawo­dów. „Jest to dla nich nie­po­wta­rzal­na oka­zja do zoba­cze­nia od środ­ka jak wyglą­da przy­go­to­wa­nie tak dużych wyda­rzeń. Udział i pomoc w orga­ni­za­cji bie­gu kształ­tu­je stu­den­tów jako żoł­nie­rzy Woj­ska Pol­skie­go i wolon­ta­riu­szy. Powin­ni­śmy dążyć do tego, aby udział Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej był na sta­łe wpi­sa­ny w obli­cze tego bie­gu oraz żeby wszyst­kie bie­gi patrio­tycz­ne zawsze koja­rzy­ły się z naszą uczel­nią” – dodał płk Król.

Bieg Kon­sty­tu­cji 3 Maja jest pierw­szym z cyklu War­szaw­skiej Tria­dy Bie­go­wej, do któ­rej nale­żą trzy bie­gi o cha­rak­te­rze patrio­tycz­nym orga­ni­zo­wa­nym pod hasłem „Zabie­gaj o pamięć”. Impre­za wpi­su­je się w obcho­dy 228 rocz­ni­cy uchwa­le­nia usta­wy zasad­ni­czej, któ­ra wpro­wa­dzi­ła trój­po­dział wła­dzy, monar­chię dzie­dzicz­ną, armię i skarb pań­stwa, a tak­że znio­sła libe­rum veto. Była to pierw­sza taka usta­wa w Euro­pie, a dru­ga na świe­cie po USA.

Szcze­gó­ło­we wyni­ki

Tekst i fot.: kpr. pchor. Jędrzej Pia­sta