Strona główna » Aktualności » Biblioteka Główna zaprasza na wystawy z okazji 75. rocznicy Powstania Warszawskiego i Święta Wojska Polskiego

Biblioteka Główna zaprasza na wystawy z okazji 75. rocznicy Powstania Warszawskiego i Święta Wojska Polskiego

W holu Biblio­te­ki Głów­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pre­zen­to­wa­ne są dwie wysta­wy oko­licz­no­ścio­we. Dla upa­mięt­nie­nia 75. rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go w for­mie kalen­da­rium zosta­ło przed­sta­wio­nych dzie­więć tygo­dni tej naj­więk­szej akcji zbroj­nej pod­zie­mia w oku­po­wa­nej przez Niem­ców Euro­pie.

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się 15 sierp­nia, pre­zen­to­wa­na jest wysta­wa zwią­za­na z obcho­da­mi Świę­ta Woj­ska Pol­skie­go.

Zapra­sza­my do odwie­dze­nia wystaw.