Strona główna » Aktualności » Bezpieczeństwo militarne na pierwszym miejscu

Bezpieczeństwo militarne na pierwszym miejscu

W Biblio­te­ce Głów­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ła się X Ogól­no­pol­ska Dok­to­ranc­ko-Stu­denc­ka Kon­fe­ren­cja Nauko­wa pt. „Bez­pie­czeń­stwo mili­tar­ne w uję­ciu naro­do­wym i mię­dzy­na­ro­do­wym” zor­ga­ni­zo­wa­na przez Zakład Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki oraz Koło Nauko­we Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go WAT.

Kon­fe­ren­cję uro­czy­ście otwo­rzy­ła pro­rek­tor ds. stu­denc­kich dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska. Swo­ją obec­no­ścią spo­tka­nie nauko­we stu­den­tów i dok­to­ran­tów uświet­ni­ło rów­nież kie­row­nic­two Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki: pro­dzie­kan ds. kształ­ce­nia dr inż. Hen­ryk Popiel, dyrek­tor Insty­tu­tu Orga­ni­za­cji i Zarzą­dza­nia prof. dr hab. inż. Piotr Zaskór­ski, zastęp­ca dyrek­to­ra ds. nauko­wych IOiZ dr inż. Grze­gorz Pokor­ski, zastęp­ca dyrek­to­ra IOiZ ds. kształ­ce­nia dr Wie­sła­wa Zało­ga, kie­row­nik Zakła­du Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go prof. dr hab. Bogu­sław Jagu­siak oraz kie­row­nik stu­diów dok­to­ranc­kich w dys­cy­pli­nie nauk o bez­pie­czeń­stwie dr hab. Jerzy Zalew­ski.

Impul­sem do zor­ga­ni­zo­wa­nia kon­fe­ren­cji poświę­co­nej tema­ty­ce bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go było obcho­dzo­ne w tym roku 20-lecie wej­ścia Pol­ski, Węgier i Czech do struk­tur NATO, 70 lecie powsta­nia Soju­szu oraz dzie­się­cio­le­cie powsta­nia Koła Nauko­we­go Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Obec­na sytu­acja na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej poka­zu­je, że bez­pie­czeń­stwo mili­tar­ne jest zna­czą­cym ele­men­tem w aspek­cie kre­owa­nia glo­bal­ne­go śro­do­wi­ska bez­pie­czeń­stwa. Celem kon­fe­ren­cji było zapre­zen­to­wa­nie pro­ce­su zmian zacho­dzą­cych w tym obsza­rze oraz obec­ne­go sta­nu badań nad bez­pie­czeń­stwem mili­tar­nym – zarów­no w śro­do­wi­sku stu­denc­kim, jak i dok­to­ranc­kim, pol­skich oraz zagra­nicz­nych ośrod­ków badaw­czych.

W kon­kur­sie na naj­lep­sze refe­ra­ty zosta­ły wyróż­nio­ne trzy naj­lep­sze pra­ce. Pierw­sze miej­sce zajął ppor. mar. Cyryl Wie­leń­ski za refe­rat pt. „Pry­wat­ne fir­my woj­sko­we (PMC) jako narzę­dzie pro­wa­dze­nia woj­ny hybry­do­wej”. Na dru­gim miej­scu upla­so­wa­ła się mgr Iga Klesz­czyń­ska za refe­rat pt. „US mili­ta­ry spen­ding in the 21st cen­tu­ry and glo­bal secu­ri­ty in the per­spec­ti­ve of neo­re­alism”. Trze­cie miej­sce nato­miast zaję­ła ppor. mgr Alek­san­dra Murat-Bors, któ­ra pod­ję­ła temat pt. „Acti­vi­ties of the Euro­pe­an Defen­ce Agen­cy to impro­ve the defen­ce capa­bi­li­ties of the Euro­pe­an Union”.

Wykład pt. „Woj­na – kie­run­ki ewo­lu­cji” wygło­szo­ny przez prof. dr. hab. Wal­de­ma­ra Kacz­mar­ka, spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w tema­ty­ce współ­cze­snej sztu­ki wojen­nej roz­po­czął głów­ną część kon­fe­ren­cji. Po inte­re­su­ją­cym wykła­dzie wpro­wa­dza­ją­cym, głos zabra­li pre­le­gen­ci – przed­sta­wi­cie­le wio­dą­cych uczel­ni kra­jo­wych i węgier­skich, m.in.: Naro­do­we­go Uni­wer­sy­te­tu Służb Publicz­nych i Uni­wer­sy­te­tu Corvi­nus w Buda­pesz­cie, Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej im. Boha­te­rów Wester­plat­te w Gdy­ni, Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej, Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych im. gen. Tade­usza Kościusz­ki, Uni­wer­sy­te­tu Rze­szow­skie­go, Uni­wer­sy­te­tu Opol­skie­go, Uni­wer­sy­te­tu Marii Curie-Skło­dow­skiej w Lubli­nie, Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go w Kra­ko­wie, Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu, Uni­wer­sy­te­tu War­miń­sko-Mazur­skie­go w Olsz­ty­nie, Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go oraz Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Uczest­ni­cy wystą­pi­li w 3 pane­lach. W pierw­szym pane­lu refe­ren­ci wygło­si­li swo­je refe­ra­ty w języ­ku angiel­skim, pozo­sta­łe pane­le zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne w języ­ku pol­skim. Kon­fe­ren­cja cie­szy­ła się dużym zain­te­re­so­wa­niem wśród stu­den­tów, dok­to­ran­tów i kadry nauko­wej.

Oli­vér Balogh
fot. Hubert Kaź­mer­ski