Strona główna » Aktualności » Bezpieczeństwo Granic Europy

Bezpieczeństwo Granic Europy

Trud­ny do zdia­gno­zo­wa­nia i opa­no­wa­nia ruch tysię­cy uchodź­ców w kie­run­ku Euro­py jest real­nym zagro­że­niem wyka­zu­ją­cym ten­den­cje szyb­kie­go wzro­stu. W tej sytu­acji, kie­ru­jąc się potrze­bą zapew­nie­nia bez­piecz­ne­go roz­wo­ju kra­jów unij­nych, ist­nie­je pil­na potrze­ba wypra­co­wa­nia kon­cep­cji i pod­ję­cia zde­cy­do­wa­nych dzia­łań zapew­nia­ją­cych sku­tecz­ną ochro­nę gra­nic Unii Euro­pej­skiej. Taka inter­pre­ta­cja opi­sa­nej groź­by zja­wi­ska była inspi­ra­cją do pod­ję­cia wysił­ku zor­ga­ni­zo­wa­nia, przy­go­to­wa­nia i prze­pro­wa­dze­nia, w dniu 27 kwiet­nia br. w Klu­bie WAT, przez: Kate­drę Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa i Obron­no­ści, Wydzia­łu Logi­sty­ki – Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Poza­mi­li­tar­ne­go WAT oraz Stra­ży Gra­nicz­na RP, I edy­cji kon­fe­ren­cji nauko­wej pt.: „Ochro­na gra­nic Unii Euro­pej­skiej w kon­tek­ście pro­ce­sów migra­cyj­nych”, wcho­dzą­cej w cykl mię­dzy­na­ro­do­wych debat pt.: Bez­pie­czeń­stwo Gra­nic Euro­py w XXI Wie­ku .

Celem głów­nym kon­fe­ren­cji było doko­na­nie iden­ty­fi­ka­cji sytu­acji migra­cyj­nej i na tej pod­sta­wie  okre­śle­nie roz­wią­zań kon­cep­cyj­nych w for­mu­le pro­jek­tu sku­tecz­nej ochro­ny gra­nic Unii Euro­pej­skiej w warun­kach eska­la­cji zagro­żeń. Dro­gą do osią­gnię­cia nakre­ślo­ne­go celu jest pod­ję­cie pogłę­bio­nych badań zmie­rza­ją­cych do uzy­ska­nia odpo­wie­dzi na zasad­ni­cze pyta­nie pro­ble­mo­we – jak zapew­nić bez­pie­czeń­stwo gra­nic Unii Euro­pej­skiej w obec­nej sytu­acji migra­cyj­nej?

Aby uzy­skać roz­sze­rzo­ną odpo­wiedź na tak zada­ne pyta­nie, wyma­ga­na jest pene­tra­cja szcze­gó­ło­wa dobra­nych seg­men­tów tema­tycz­nych, któ­rej rezul­ta­ty pozwo­lą okre­ślić pew­ną całość isto­ty zagad­nie­nia. Dla­te­go też orga­ni­za­to­rzy kon­fe­ren­cji zwró­ci­li się do jej uczest­ni­ków o wyra­że­nie swo­ich opi­nii, pro­po­zy­cji kon­cep­cyj­nych i reko­men­da­cji, kie­ru­jąc się ocze­ki­wa­nia­mi nakre­ślo­ny­mi w zada­niach badaw­czych.

Gość­mi wyda­rze­nia byli przed­sta­wi­cie­le kie­row­nic­twa i kadry insty­tu­cji euro­pej­skich, mini­sterstw naro­do­wych, insty­tu­cji woj­sko­wych i poza­mi­li­tar­nych, służb poli­cyj­nych i spe­cjal­nych, stra­ży gra­nicz­nych i inspek­cji, admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, amba­sad i insty­tu­cji państw człon­kow­skich UE oraz przed­się­biorstw i spo­łecz­nych orga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cych w obsza­rze ochro­ny gra­nic Euro­py.

Boga­ty pro­gram kon­fe­ren­cji obej­mu­ją­cy trzy sesje mery­to­rycz­ne, pro­wa­dzo­ne przez pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­nych mode­ra­to­rów, stwo­rzył sprzy­ja­ją­ce  warun­ki do pre­zen­ta­cji efek­tów badań i syn­te­zy doświad­czeń funk­cjo­nal­nych, przez jej  uczest­ni­ków.

Zako­mu­ni­ko­wa­na for­mu­ła otwar­to­ści w zakre­sie patro­na­tu, współ­or­ga­ni­za­cji i part­ner­stwa dała sprzy­ja­ją­cą płasz­czy­znę do podej­mo­wa­nia współ­pra­cy i osią­ga­nia wza­jem­nych korzy­ści w zakre­sach wzbo­ga­ca­nia teo­rii i dosko­na­le­nia prak­ty­ki w uzgad­nia­nych zakre­sach.

Przy­ję­ty pro­jekt opra­co­wa­nia wyni­ków kon­fe­ren­cji i ich publi­ka­cji w for­mu­le zbior­czej mono­gra­fii jest zamie­rze­niem ruty­no­wym, ale jed­no­cze­śnie sta­no­wić będzie pew­ną inspi­ra­cję do pod­ję­cia tema­tu przez śro­do­wi­ska odpo­wie­dzial­ne za poziom bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści pań­stwa. Pozwo­li tak­że przed­sta­wić wypra­co­wa­ne reko­men­da­cje oraz nakre­ślić zamia­ry kolej­nych kon­fe­ren­cji orga­ni­zo­wa­nych w ramach zaini­cjo­wa­ne­go pro­jek­tu Bez­pie­czeń­stwo Gra­nic Euro­py XXI wie­ku..

* * *

Mate­ria­ły medial­ne:

 

prof. dr hab. Michał Huzar­ski, dr Grze­gorz Małec­ki
foto: Seba­stian Jurek