Strona główna » Aktualności » Benefis Profesora Jana Figurskiego

Benefis Profesora Jana Figurskiego

Prof. dr hab. inż. Jan Fugur­ski, były kie­row­nik Kate­dry Logi­sty­ki i pierw­szy dyrek­tor Insty­tu­tu Logi­sty­ki Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej obcho­dził jubi­le­usz 80 uro­dzin. Z tej oka­zji 15 maja odbył się bene­fis Pro­fe­so­ra połą­czo­ny z semi­na­rium nauko­wym zaty­tu­ło­wa­nym Ad futu­ram rei memo­riam, pod­czas któ­re­go przed­sta­wio­no doro­bek nauko­wy i osią­gnię­cia zawo­do­we Jubi­la­ta. Uro­czy­stość mia­ła miej­sce w Wydzia­le Logi­sty­ki, w któ­rym obec­nie prof. Figur­ski pra­cu­je.

Na uro­czy­sto­ści obec­ni byli współ­pra­cow­ni­cy prof. Figur­skie­go, Jego wycho­wan­ko­wie, przed­sta­wi­cie­le insty­tu­cji woj­sko­wych i nauko­wych, naj­bliż­sza rodzi­na i przy­ja­cie­le. Patro­nat hono­ro­wy nad wyda­rze­niem objął JM Rek­tor-Komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

„Pamię­tam, kie­dy Pan Pro­fe­sor został kie­row­ni­kiem Kate­dry Logi­sty­ki na Wydzia­le Mecha­nicz­nym. Pamię­tam, kie­dy two­rzy­li­śmy jako pra­cow­ni­cy kate­dry pod okiem Pana Pro­fe­so­ra kie­ru­nek logi­sty­ka, któ­ry dzi­siaj zarów­no na Wydzia­le Mecha­nicz­nym, jak i na Wydzia­le Logi­sty­ki cie­szy się bar­dzo dużym powo­dze­niem. Póź­niej­sze lata to były lata cięż­kiej pra­cy, ale to wszyst­ko dopro­wa­dzi­ło do tego, że z Kate­dry zro­dził się Insty­tut Logi­sty­ki, któ­re­go Pan Pro­fe­sor został pierw­szym dyrek­to­rem” – wspo­mi­nał płk dr hab. Szy­mon Mit­kow, dzie­kan Wydzia­łu Logi­sty­ki. Z wiel­kim uzna­niem płk Mit­kow opo­wia­dał o doko­na­niach nauko­wych i aktyw­no­ści zawo­do­wej prof. Figur­skie­go. „Jestem pod ogrom­nym wra­że­niem, że Pan Pro­fe­sor potra­fi cią­gle inspi­ro­wać kolej­ne poko­le­nia stu­den­tów. (…) Tą uro­czy­sto­ścią chce­my pod­kre­ślić zna­cze­nie Pana Pro­fe­so­ra dla Wydzia­łu Logi­sty­ki, Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go i insty­tu­tów woj­sko­wych, w któ­rych Pan Pro­fe­sor pra­co­wał” – dodał dzie­kan Wydzia­łu Logi­sty­ki.

Prof. Figur­ski od począt­ku swo­jej karie­ry nauko­wej zwią­za­ny był z tema­ty­ką woj­sko­we­go sprzę­tu obron­ne­go. „Jed­nym z efek­tów pra­cy Pro­fe­so­ra była moder­ni­za­cja sys­te­mu rakie­to­we­go BM-21, któ­ry funk­cjo­nu­je obec­nie pod kryp­to­ni­mem LANGUSTA i jest jed­nym z wyznacz­ni­ków zdol­no­ści bojo­wej Sił Zbroj­nych RP. Bez tego sys­te­mu cięż­ko było­by mówić o suk­ce­sie na współ­cze­snym polu wal­ki” – mówił obec­ny dyrek­tor Insty­tu­tu Logi­sty­ki dr hab. inż. Mie­czy­sław Paw­li­siak pod­czas wykła­du poświę­co­ne­go dzia­łal­no­ści zawo­do­wej, dydak­tycz­nej i nauko­wej Jubi­la­ta. Syl­wet­kę i oso­bo­wość prof. Figur­skie­go przy­bli­żył dr hab. inż. Marian Brze­ziń­ski. „Cecha wyni­ka­ją­ca z tego, że prof. Figur­ski jest jed­no­cze­śnie ofi­ce­rem i inży­nie­rem to zami­ło­wa­nie do porząd­ku, któ­re­go wyma­ga nie tyl­ko od sie­bie, ale tak­że od innych. Jest czło­wie­kiem o nie­wąt­pli­wej otwar­to­ści na nowe poglą­dy i goto­wo­ści do bez­stron­nej dys­ku­sji z odmien­ny­mi sta­no­wi­ska­mi” – pod­kre­ślał dr hab. inż. Marian Brze­ziń­ski.

Semi­na­rium było oka­zją do popu­la­ry­za­cji osią­gnięć nauko­wych prof. Figur­skie­go, wymia­ny doświad­czeń doty­czą­cych logi­sty­ki woj­sko­wej i cywil­nej oraz inte­gra­cji nauko­we­go śro­do­wi­ska logi­stycz­ne­go współ­pra­cu­ją­ce­go z Jubi­la­tem.

Po oko­licz­no­ścio­wych wykła­dach, gra­tu­la­cje i życze­nia prof. Figur­skie­mu zło­ży­li m.in. rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, były rek­tor uczel­ni prof. dr hab. inż. Zyg­munt Mier­czyk, pro­rek­tor ds. roz­wo­ju dr hab. inż. Lucjan Śnie­żek, dzie­kan Wydzia­łu Logi­sty­ki płk dr hab. Szy­mon Mit­kow, dzie­kan Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go prof. dr hab. inż. Jerzy Mała­chow­ski, współ­pra­cow­ni­cy i przy­ja­cie­le.

Prof. Jan Figur­ski podzię­ko­wał wszyst­kim oso­bom odpo­wie­dzial­nym za orga­ni­za­cję spo­tka­nia oraz gościom za przy­by­cie i wyra­ził nadzie­ję na dal­szą owoc­ną współ­pra­cę z Aka­de­mią.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Wydział Logi­sty­ki