Strona główna » Aktualności » Bartoszyce z patronatem WAT

Bartoszyce z patronatem WAT

Rodzi­na szkół śred­nich obję­ta patro­na­tem nauko­wym WAT powięk­szy­ła się 25 kwiet­nia  br.  o Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 1 im. Kre­so­wia­ków w Bar­to­szy­cach.

Dele­ga­cję przed­sta­wi­cie­li zarzą­du powia­tu bar­to­szyc­kie­go i Zespo­łu Szkół w skła­dzie : wice­sta­ro­sta Zbi­gniew Nadol­ny, dyrek­tor powia­to­we­go Zespo­łu Admi­ni­stra­cji Oświa­ty – Krzysz­tof Karó­lew­ski, dyrek­tor Zespo­łu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych – Moni­ka Bog­da­no­wicz, nauczy­ciel – Zbi­gniew Muraw­ski, przy­jął rek­tor WAT- gen. dyw. prof. Zyg­munt Mier­czyk.

Spo­tka­nie popro­wa­dził pro­rek­tor ds. stu­denc­kich dr inż. Sta­ni­sław Kona­tow­ski, a ofer­tę dydak­tycz­ną oraz dzie­je Aka­de­mii przed­sta­wił w pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej Wie­sław Szczy­giel­ski.

Głów­nym punk­tem pro­gra­mu wizy­ty było pod­pi­sa­nie listu inten­cyj­ne­go o współ­pra­cy, któ­re­go sygna­ta­riu­sza­mi byli: gen. dyw. prof. Zyg­munt Mier­czyk, Zbi­gniew Nadol­ny i Moni­ka Bog­da­no­wicz.

Umo­wa obej­mu­je współ­pra­cę dydak­tycz­ną, rozu­mia­ną m.in. jako pomoc i kon­sul­ta­cje w pro­wa­dze­niu zajęć, współ­udział w orga­ni­za­cji kon­kur­sów nauko­wych, imprez o cha­rak­te­rze spor­to­wym, tury­stycz­nym, kul­tu­ral­nym a tak­że utwo­rze­nie wła­ści­wych lin­ków na stro­nach www i wie­lu innych aspek­tów. Tak jak w przy­pad­ku wszyst­kich dotych­czas spra­wo­wa­nych przez WAT patro­na­tów, list inten­cyj­ny uwzględ­nia tak­że zobo­wią­za­nia szko­ły do pro­pa­go­wa­nia ofer­ty stu­diów w Aka­de­mii oraz udział w uro­czy­sto­ściach orga­ni­zo­wa­nych przez Stro­ny.

W trak­cie poby­tu w Aka­de­mii goście zwie­dzi­li wybra­ne labo­ra­to­ria Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki oraz Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki.

Gra­ży­na Pal­czak
foto: Seba­stian Jurek