Strona główna » Aktualności » Badaczka WAT laureatką Programu im. Mieczysława Bekkera

Badaczka WAT laureatką Programu im. Mieczysława Bekkera

Dr Mar­ta Michal­ska-Domań­ska z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­ła sty­pen­dyst­ką Pro­gra­mu im. Mie­czy­sła­wa Bek­ke­ra. Swój pro­jekt nauko­wy reali­zo­wać będzie na Uni­wer­sy­te­cie Com­plu­ten­se w Madry­cie.

Dr Mar­ta Michal­ska-Domań­ska zosta­ła lau­re­at­ką 3 edy­cji Pro­gra­mu orga­ni­zo­wa­ne­go przez Naro­do­wą Agen­cję Wymia­ny Aka­de­mic­kiej (NAWA). Sty­pen­dium otrzy­ma­ło łącz­nie 135 naukow­ców pra­cu­ją­cych na pol­skich uczel­niach i w innych pol­skich jed­nost­kach nauko­wych. W ramach pro­gra­mu wyja­dą na sty­pen­dia do zagra­nicz­nych ośrod­ków nauko­wych w 26 kra­jach. Dr Michal­ska-Domań­ska podej­mie pra­cę na Uni­wer­sy­te­cie Com­plu­ten­se w Madry­cie, uczel­ni wyso­ko noto­wa­nej w ran­kin­gach świa­to­wych. Tym samym dołą­czy do roz­po­zna­wal­nej na świe­cie gru­py badaw­czej, spe­cja­li­zu­ją­cej się w pla­zmo­wym utle­nia­niu elek­tro­li­tycz­nym (ang. PEO). „W ramach sty­pen­dium prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ną bada­nia, któ­re mają na celu wytwo­rze­nie i cha­rak­te­ry­za­cję war­stwy tlen­ku na powierzch­ni fazy inter­ma­te­li­czej FeAl z zasto­so­wa­niem pla­zmo­we­go utle­nia­nia elek­tro­li­tycz­ne­go” – wyja­śnia sty­pen­dyst­ka. Bada­nia nauko­we na madryc­kiej uczel­ni będzie pro­wa­dzić przez 4 mie­sią­ce.

„Otrzy­ma­nie pre­sti­żo­we­go sty­pen­dium im. Bek­ke­ra jest dla mnie wiel­kim zaszczy­tem. Dołą­czy­łam do gro­na pol­skich naukow­ców, któ­rzy otrzy­ma­li moż­li­wość reali­za­cji swo­ich pomy­słów badaw­czych we współ­pra­cy z wybit­ny­mi spe­cja­li­sta­mi z wio­dą­cych zagra­nicz­nych ośrod­ków nauko­wych. Jest to dla mnie duże wyróż­nie­nie i ogrom­na radość” – mówi dr  Michal­ska-Domań­ska. Doda­je, że sty­pen­dium przy­czy­ni się do wzmoc­nie­nia umię­dzy­na­ro­do­wie­nia WAT. „Moim celem jest nawią­za­nie trwa­łej współ­pra­cy pomię­dzy naszą uczel­nią i Com­plu­ten­se Uni­ver­si­ty of Madrid, co będzie wstę­pem do apli­ko­wa­nia o wspól­ne pro­jek­ty badaw­cze i roz­wo­jo­we w przy­szło­ści. Nawią­za­na współ­pra­ca uła­twi tak­że wymia­nę aka­de­mic­ką oraz pro­wa­dze­nie dal­szych wspól­nych badań mię­dzy naukow­ca­mi obu jed­no­stek nauko­wych” – komen­tu­je.

W ramach Pro­gra­mu im. Mie­czy­sła­wa Bek­ke­ra Naro­do­wa Agen­cja Wymia­ny Aka­de­mic­kiej wspie­ra naukow­ców ze wszyst­kich dzie­dzin nauki. Wśród tego­rocz­nych sty­pen­dy­stów naj­więk­sza gru­pa repre­zen­tu­je nauki przy­rod­ni­cze (44 oso­by). Pozo­sta­łe dzie­dzi­ny to kolej­no: nauki spo­łecz­ne (30 osób), nauki inży­nie­ryj­ne i tech­nicz­ne (28 osób), nauki huma­ni­stycz­ne (16 osób), nauki medycz­ne i o zdro­wiu (13 osób), nauki rol­ni­cze (4 oso­by). Naj­więk­sza gru­pa naukow­ców wyje­dzie na sty­pen­dia do ośrod­ków w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Wiel­kiej Bry­ta­nii i Nie­miec. Naukow­cy poja­dą też m.in. do ośrod­ków w Austra­lii, Austrii, Bel­gii, Cze­chach, Danii, Fin­lan­dii, Fran­cji, Gre­cji, Hisz­pa­nii, Holan­dii, Irlan­dii, Japo­nii, Kana­dzie, Korei Połu­dnio­wej, Mek­sy­ku, Nowej Zelan­dii, Por­tu­ga­lii, Sin­ga­pu­rze, Sło­we­nii, Szwaj­ca­rii, Szwe­cji, na Węgrzech oraz we Wło­szech. W sumie, w ramach roz­strzy­gnię­tych dotych­czas trzech edy­cji Pro­gra­mu im. Bek­ke­ra, sty­pen­dy­sta­mi NAWA zosta­ło ponad 400 naukow­ców. 

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Mag­da­le­na Wiśniew­ska
-Kra­siń­ska

Lista sty­pen­dy­stów NAWA w trze­ciej edy­cji Pro­gra­mu im. Bek­ke­ra