Strona główna » Aktualności » Bąbelkowe wykresy studentów WAT najciekawsze w konkursie Liczbowy zawrót głowy

Bąbelkowe wykresy studentów WAT najciekawsze w konkursie Liczbowy zawrót głowy

Czy za pomo­cą wykre­su bąbel­ko­we­go (bub­ble chart) moż­na porów­nać sta­tyst­ki zaka­żeń i zgo­nów spo­wo­do­wa­nych pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa, albo zwi­zu­ali­zo­wać dane naj­po­pu­lar­niej­szych języ­ków pro­gra­mo­wa­nia? Jak naj­bar­dziej. Udo­wod­ni­li to stu­den­ci-pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej – Mak­sy­mi­lian Trze­ciak i Mate­usz Mater­lak, lau­re­aci  kon­kur­su Licz­bo­wy zawrót gło­wy.

Kon­kurs na naj­cie­kaw­szy wykres bub­ble chart bądź geo­gra­phic bub­ble chart w opro­gra­mo­wa­niu MATLAB adre­so­wa­ny był do stu­den­tów i dok­to­ran­tów. Zada­niem było zobra­zo­wa­nie w cie­ka­wy spo­sób za pomo­cą wykre­su bąbel­ko­we­go danych doty­czą­cych kon­kret­ne­go zja­wi­ska fizycz­ne­go, eko­no­micz­ne­go lub spo­łecz­ne­go. Kon­kurs został zor­ga­ni­zo­wa­ny przez fir­mę Opro­gra­mo­wa­nie Nauko­wo-Tech­nicz­ne. Pod­czas jego roz­strzy­gnię­cia 21 grud­nia 2020 r. wyło­nio­no trzech lau­re­atów. Wśród nich dwóch z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Dru­gie miej­sce zajął sierż. pchor. Mak­sy­mi­lian Trze­ciak, stu­dent V roku kie­run­ku lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka na Wydzia­le Mecha­tro­ni­ki, Uzbro­je­nia i Lot­nic­twa WAT. Stu­dent skon­cen­tro­wał się na pro­ble­ma­ty­ce aktu­al­nej sytu­acji epi­de­mio­lo­gicz­nej. Opra­co­wa­ny przez nie­go wykres przed­sta­wia cał­ko­wi­tą licz­bę zaka­żeń i zgo­nów spo­wo­do­wa­nych zaka­że­niem SARS-CoV‑2 wybra­nych państw euro­pej­skich ze wska­za­niem ich popu­la­cji i PKB na oso­bę. Jak pod­kre­śla autor, taka licz­ba róż­nych danych dosko­na­le pre­zen­tu­je się na wykre­sie bąbel­ko­wym.

„Wiel­kość bąbli odwzo­ro­wu­je popu­la­cję dane­go pań­stwa, a kolor – war­tość PKB na oso­bę. Wykres ma na celu porów­na­nie sytu­acji epi­de­mio­lo­gicz­nej państw oraz jed­no­cze­śnie wska­zu­je, czy war­tość PKB na oso­bę prze­kła­da się na rezul­ta­ty wal­ki z pan­de­mią” – pod­kre­śla autor pro­jek­tu. Udział w tego typu kon­kur­sach jest dla nie­go bar­dzo waż­ny, ponie­waż pozwa­la mu roz­wi­jać zain­te­re­so­wa­nia zwią­za­ne z pro­gra­mo­wa­niem oraz spraw­dzać naby­te już umie­jęt­no­ści. „Myślę, że sam pomysł na wykres mógł­by zostać wyko­rzy­sta­ny w celu ana­li­zo­wa­nia danych epi­de­mio­lo­gicz­nych”– doda­je pchor. Trze­ciak. To nie pierw­szy jego pro­jekt, któ­ry powstał w śro­do­wi­sku MATLAB. Poprze­dzi­ła go pra­ca inży­nier­ska napi­sa­na w for­mie pro­gra­mu do obli­czeń tur­bi­no­wych sil­ni­ków odrzu­to­wych, pod kie­run­kiem prof. Ryszar­da Cha­chur­skie­go.

Zdo­byw­cą trze­cie­go miej­sca w kon­kur­sie jest kpr. pchor. Mate­usz Mater­lak, stu­dent 4 roku kie­run­ku elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja na Wydzia­le Elek­tro­ni­ki WAT. Uży­wa­jąc wyma­ga­ne­go w regu­la­mi­nie kon­kur­su wykre­su bub­ble chart, stu­dent zwi­zu­ali­zo­wał dane na temat 10 naj­po­pu­lar­niej­szych języ­ków pro­gra­mo­wa­nia w 2020 roku. „W mojej pra­cy kon­kur­so­wej każ­dy poje­dyn­czy bąbe­lek odpo­wia­da za inny język pro­gra­mo­wa­nia. Bąbel­ki cha­rak­te­ry­zu­ją się tym, że każ­dy ma inny kolor i inny roz­miar, oś x odpo­wia­da za licz­bę miejsc pra­cy, oś y zaś za śred­nią rocz­ną pen­sję w $. W celu wska­za­nia popu­lar­no­ści języ­ków zasto­so­wa­łem róż­ną wiel­kość bąbel­ków, im więk­szy, tym popu­lar­niej­szy język” – mówi kpr. pchor. Mate­usz Mater­lak.

Wykres bub­ble chart, podob­nie jak punk­to­wy, osa­dzo­ny jest w kar­te­zjań­skim ukła­dzie współ­rzęd­nych. Wywo­łu­je się go pole­ce­niem ‘bub­ble­chart’, poda­jąc mini­mum 3 argu­men­ty: poło­że­nie x i y oraz war­tość w tym poło­że­niu, czy­li wiel­kość „bąbel­ka”. Moż­na wyko­rzy­stać róż­ne kolo­ry do roz­róż­nia­nia odręb­nych kate­go­rii.

Naj­cie­kaw­sze wykre­sy zosta­ły wyróż­nio­ne nagro­da­mi rze­czo­wy­mi. Zwy­cięz­com ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT

Wię­cej infor­ma­cji o kon­kur­sie Licz­bo­wy zawrót gło­wy na stro­nie Opro­gra­mo­wa­nie Nauko­wo-Tech­nicz­ne