Strona główna » Aktualności » Awans naukowy ppłk. Krzysztofa Pokoniecznego

Awans naukowy ppłk. Krzysztofa Pokoniecznego

Rada Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej nada­ła ppłk. dr. inż. Krzysz­to­fo­wi Poko­niecz­ne­mu sto­pień nauko­wy dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go w dzie­dzi­nie nauk inży­nie­ryj­no-tech­nicz­nych. Pod­sta­wą nada­nia stop­nia był cykl sze­ściu powią­za­nych tema­tycz­nie publi­ka­cji pt. „Meto­dy­ka kla­sy­fi­ka­cji tere­nu pod wzglę­dem prze­jezd­no­ści”. Ppłk Poko­niecz­ny jest pierw­szym dok­to­rem habi­li­to­wa­nym w nowo powsta­łej dys­cy­pli­nie nauko­wej Inży­nie­ria lądo­wa i trans­port.

Zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze ppłk. Poko­niecz­ne­go doty­czą przede wszyst­kim geo­in­for­ma­ty­ki i zasto­so­wa­nia sys­te­mów infor­ma­cji prze­strzen­nej w sze­ro­ko poję­tej woj­sko­wej oce­nie i ana­li­zie tere­nu. W swo­ich pra­cach poru­sza ponad­to pro­ble­ma­ty­kę ana­li­zy roz­miesz­cze­nia punk­tów osno­wy geo­de­zyj­nej, dostęp­no­ści cza­so­wej obiek­tów, a tak­że zasto­so­wa­nia algo­ryt­mów inte­li­gen­cji obli­cze­nio­wej w woj­sko­wych ana­li­zach GIS.

Ppłk dr hab. inż. Krzysz­tof Poko­niecz­ny jest absol­wen­tem Wydzia­łu Inży­nie­rii, Che­mii i Fizy­ki Tech­nicz­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej (2005). Po ukoń­cze­niu stu­diów przez osiem lat peł­nił służ­bę w Woj­sko­wym Cen­trum Geo­gra­ficz­nym w War­sza­wie. Sto­pień nauko­wy dok­to­ra nauk tech­nicz­nych w dys­cy­pli­nie geo­de­zja i kar­to­gra­fia uzy­skał w roku 2012 na Wydzia­le Geo­de­zji i Kar­to­gra­fii Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej za pra­cę pt. „Ana­li­za moż­li­wo­ści opra­co­wa­nia mobil­ne­go sys­te­mu infor­ma­cji prze­strzen­nej”, któ­rą obro­nił z wyróż­nie­niem. Do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wró­cił w roku 2013 (na eta­cie adiunk­ta od 2014) kon­ty­nu­ując swo­ją pra­cę nauko­wą w Zakła­dzie Pomia­rów Geo­de­zyj­nych i Topo­gra­fii Woj­sko­wej w Insty­tu­cie Geo­de­zji.

Syl­wia Bur­dyń­ska
fot. Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT