» » Awans generalski Rektora-Komendanta WAT w Dniu Podchorążego

Awans generalski Rektora-Komendanta WAT w Dniu Podchorążego

wpis w: Aktualności | 0

W czwar­tek 29 listo­pa­da na dzie­dziń­cu Bel­we­de­ru odbył się uro­czy­sty apel z oka­zji Dnia Pod­cho­rą­że­go. Uczest­ni­czy­li w nim pod­cho­rą­żo­wie wszyst­kich uczel­ni woj­sko­wych  oraz Szko­ły Głów­nej Służ­by Pożar­ni­czej. Pod­czas uro­czy­sto­ści Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrzej Duda awan­so­wał do stop­nia gene­ra­ła bry­ga­dy Rek­to­ra-Komen­dan­ta Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej płk. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka. Awans na sto­pień kontr­ad­mi­ra­ła otrzy­mał tak­że Rek­tor-Komen­dant Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej kmdr prof. dr hab. Tomasz Szu­brycht.

Pre­zy­dent Andrzej Duda zwró­cił się do nowo mia­no­wa­nych sło­wa­mi: „Cie­szę się, że w tym uro­czy­stym dniu mam zaszczyt wrę­czyć nomi­na­cje gene­ral­skie rek­to­rom-komen­dan­tom Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oraz Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej. Pano­wie gene­ra­ło­wie, jeste­ście nauczy­cie­la­mi, opie­ku­na­mi, czy­li tymi, któ­rzy pro­wa­dzą mło­dych w ofi­cer­skie życie. Uczy­cie ich war­to­ści oraz tego jak być dobry­mi żoł­nie­rza­mi i ofi­ce­ra­mi Rze­czy­po­spo­li­tej. Cie­szę się więc ogrom­nie, że wła­śnie w tak waż­nym dla aka­de­mii woj­sko­wych dniu, w towa­rzy­stwie pod­cho­rą­żych mogłem wrę­czyć Wam te nomi­na­cje. Życzę Panom Gene­ra­łom, wszyst­kim pod­cho­rą­żym oraz całe­mu śro­do­wi­sku woj­sko­wych aka­de­mii wszel­kiej pomyśl­no­ści, aby­ście nadal mając coraz więk­sze moż­li­wo­ści, reali­zo­wa­li misje budo­wa­nia sil­nych dobrze przy­go­to­wa­nych struk­tur Pol­skie­go Woj­ska, Sił Lądo­wych, Sił Powietrz­nych i Mary­nar­ki Wojen­nej” – powie­dział pre­zy­dent.

Poste­ru­nek hono­ro­wy w cza­sie cere­mo­nii obję­li pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w mun­du­rach współ­cze­snych i histo­rycz­nych oraz pod­cho­rą­żo­wie Szko­ły Głów­nej Służ­by Pożar­ni­czej.  Apel Pamię­ci odczy­tał pchor. Kac­per Waślic­ki z WAT. Dla uczcze­nia pamię­ci tych, któ­rzy pole­gli w służ­bie Ojczyź­nie odda­no sal­wę hono­ro­wą. Tak upa­mięt­nio­no wyda­rze­nia, któ­re mia­ły miej­sce w nocy z 29 na 30 listo­pa­da 1830 roku, kie­dy to gru­pa słu­cha­czy Szko­ły Pod­cho­rą­żych Pie­cho­ty w War­sza­wie pod wodzą ppor. Pio­tra Wysoc­kie­go zaata­ko­wa­ła Bel­we­der, sie­dzi­bę rosyj­skie­go dowód­cy Armii Pol­skiej wiel­kie­go księ­cia Kon­stan­te­go Paw­ło­wi­cza Roma­no­wa, roz­po­czy­na­jąc powsta­nie listo­pa­do­we.

Na dzie­dziń­cu z pod­cho­rą­ży­mi spo­tka­li się: Pre­zy­dent RP Andrzej Duda, Mini­ster Obro­ny Naro­do­wej Mariusz Błasz­czak, Mini­ster Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji Joachim Bru­dziń­ski, Szef Szta­bu Gene­ral­ne­go WP gen. bro­ni Raj­mund Andrzej­czak, Dowód­ca Gene­ral­ny Rodza­jów Sił Zbroj­nych gen. bro­ni Jaro­sław Mika, Dowód­ca Ope­ra­cyj­ny Rodza­jów Sił Zbroj­nych gen. dyw. Tomasz Pio­trow­ski, Dowód­ca Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej gen. dyw. Wie­sław Kuku­ła, Komen­dant Głów­ny Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej gen. bryg. Tomasz Połuch, zapro­sze­ni goście, a tak­że dele­ga­cje Uczel­ni Woj­sko­wych i Szko­ły Głów­nej Służ­by Pożar­ni­czej.

Wyróż­nia­ją­cy się pod­cho­rą­żo­wie otrzy­ma­li z rąk pre­zy­den­ta odzna­ki „Wzo­ro­wy pod­cho­rą­ży” oraz upo­min­ki. Wśród wyróż­nio­nych był sierż. pchor. Woj­ciech Dawid z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Uro­czy­stość zakoń­czo­no ode­gra­niem Pie­śni Repre­zen­ta­cyj­nej Woj­ska Pol­skie­go oraz defi­la­dą pod­od­dzia­łów.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Maciej Nędzyński/CO MON;
Grze­gorz Rosiński/WAT