» » Attaché wojskowi w WAT

Attaché wojskowi w WAT

wpis w: Aktualności | 0

Dwu­dzie­stu pię­ciu akre­dy­to­wa­nych w War­sza­wie atta­ché obro­ny odwie­dzi­ło Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną. 12 lute­go w auli im. Wła­dy­sła­wa Ander­sa w Wydzia­le Logi­sty­ki spo­tka­li się ofi­ce­ro­wie z 25 państw. „Bar­dzo miło nam gościć tak licz­ną gru­pę ofi­ce­rów z nie­mal każ­de­go zakąt­ka świa­ta. Cie­szę się, że pozna­cie Pań­stwo nie­co bli­żej naszą Aka­de­mię” – mówił pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król wita­jąc przy­by­łych gości. Pro­rek­tor przed­sta­wił histo­rię, struk­tu­rę orga­ni­za­cyj­ną oraz poten­cjał nauko­wy WAT, a tak­że ofer­tę dydak­tycz­ną uczel­ni. Pod­kre­ślił, iż Aka­de­mia jest jedy­nym tak sze­ro­ko zaan­ga­żo­wa­nym w pra­ce dla woj­ska ośrod­kiem nauko­wo-badaw­czym i dydak­tycz­nym w Pol­sce. Jako jed­na z naj­lep­szych uczel­ni tech­nicz­nych w kra­ju przy­go­to­wu­je dosko­na­le wykształ­co­nych pod wzglę­dem tech­nicz­nym ofi­ce­rów dla Sił Zbroj­nych RP oraz cywil­ne kadry tech­nicz­ne dla sys­te­mu obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa pań­stwa.

W dal­szej czę­ści wizy­ty atta­ché woj­sko­wi zapo­zna­li się z naj­now­szy­mi opra­co­wa­nia­mi naukow­ców z WAT. W Labo­ra­to­rium Zobra­zo­wa­nia Wiel­ko­for­ma­to­we­go oraz Symu­la­cji Roz­sze­rzo­nej Rze­czy­wi­sto­ści Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki zapre­zen­to­wa­no symu­la­to­ry wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści. Ofi­ce­ro­wie mogli oso­bi­ście testo­wać naj­now­sze urzą­dze­nia. W Zakła­dzie Awio­ni­ki i Uzbro­je­nia Lot­ni­cze­go Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa goście zapo­zna­li się z symu­la­to­ra­mi samo­lo­tów, dzię­ki któ­rym stu­den­ci mogą pozna­wać nie tyl­ko ich budo­wę, ale rów­nież zasa­dy dzia­ła­nia. Uwa­gę gości zwró­cił model plat­for­my imi­tu­ją­cej ruch stat­ku powietrz­ne­go, któ­ry został samo­dziel­nie opra­co­wa­ny i zbu­do­wa­ny przez pod­cho­rą­że­go z Aka­de­mii. Nato­miast w Zakła­dzie Kon­struk­cji Spe­cjal­nych Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa przed­sta­wio­no pod­sta­wo­we infor­ma­cje o ten­den­cjach roz­wo­jo­wych bro­ni i amu­ni­cji.

Na zakoń­cze­nie wizy­ty dzię­ku­jąc za miłe przy­ję­cie, goście wrę­czy­li płk. dr. inż. Artu­ro­wi Kró­lo­wi pamiąt­ko­wy ryn­graf. „Pod­czas dzi­siej­szej wizy­ty zapo­zna­li­śmy się z nie­wiel­ką tyl­ko czę­ścią ogrom­nej bazy nauko­wo-dydak­tycz­nej Aka­de­mii, a jeste­śmy pod ogrom­nym wra­że­niem jej poten­cja­łu. Posia­da­cie bar­dzo dużą wie­dzę tech­nicz­ną i tech­no­lo­gie, któ­re pozwa­la­ją kształ­cić waszych żoł­nie­rzy na wyso­kim pozio­mie” – pod­su­mo­wał wizy­tę w WAT atta­ché z Esto­nii.

Moni­ka Przy­był
fot. Seba­stian Jurek