» » Aplikacja podchorążych WAT pomoże potrzebującym

Aplikacja podchorążych WAT pomoże potrzebującym

Pod­cho­rą­żo­wie z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT odde­le­go­wa­ni do służ­by w Dowódz­twie Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej opra­co­wa­li mobil­ną apli­ka­cję uła­twia­ją­cą dotar­cie z pomo­cą do osób pozo­sta­ją­cych w izo­la­cji w związ­ku z roz­prze­strze­nia­niem się koro­na­wi­ru­sa.

Mobil­na apli­ka­cja autor­stwa naszych pod­cho­rą­żych bez­po­śred­nio łączy koor­dy­na­to­rów ds. wspar­cia w bry­ga­dach Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej z pra­cow­ni­ka­mi insty­tu­cji odpo­wie­dzial­nych za udzie­la­nie pomo­cy. Dzię­ki niej pra­cow­ni­cy ośrod­ków pomo­cy spo­łecz­nej i Cari­tas, któ­rzy dys­po­nu­ją bazą danych o oso­bach potrze­bu­ją­cych pomo­cy, będą teraz mogli szyb­ko i spraw­nie prze­ka­zać te infor­ma­cje koor­dy­na­to­rom ds. wspar­cia dys­try­bu­cji żyw­no­ści w bry­ga­dach WOT. Oni nato­miast zle­cą żoł­nie­rzom ode­bra­nie żyw­no­ści i prze­ka­za­nie jej oso­bom potrze­bu­ją­cym. Do tej pory wszyst­kie te infor­ma­cje były poda­wa­ne przez tele­fon, co wydłu­ża­ło cały pro­ces.

„Pod­cho­rą­żo­wie z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki wyka­za­li się ogrom­ną deter­mi­na­cją i facho­wo­ścią. Wyko­rzy­sta­li swo­je umie­jęt­no­ści, by nieść pomoc innym w tym trud­nym cza­sie. Nasi stu­den­ci od razu dosko­na­le pora­dzi­li sobie z tym kon­kret­nym zada­niem. Potwier­dza to, że wie­dza prze­ka­zy­wa­na w murach naszej Aka­de­mii, może być natych­miast wdra­ża­na prak­tycz­nie” – mówi gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, rek­tor-komen­dant WAT.

Pod­cho­rą­żo­wie zaczę­li reali­zo­wać zada­nia dla Wojsk Obro­ny Tery­to­rial­nej 18 mar­ca, zaraz po decy­zji Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej, na pod­sta­wie któ­rej komen­dan­ci aka­de­mii woj­sko­wych, w tym naszej uczel­ni, prze­ka­za­li do dys­po­zy­cji Dowód­cy WOT nie­zbęd­ne siły i środ­ki. Zakres dzia­łań pod­cho­rą­żych WAT obej­mu­je m.in. wspar­cie tech­nicz­ne w zakre­sie uru­cha­mia­nia usług zdal­nych. Oprócz prac zwią­za­nych z opra­co­wa­niem apli­ka­cji, stu­den­ci Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki zaan­ga­żo­wa­ni są rów­nież w zabez­pie­cze­nie tech­nicz­ne cało­do­bo­wej info­li­nii wpar­cia psy­cho­lo­gicz­ne­go uru­cho­mio­nej przez Dowódz­two WOT.

Stu­den­ci z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki to nie­kwe­stio­no­wa­ni fachow­cy w dzie­dzi­nie pro­gra­mo­wa­nia. Od lat bio­rą udział w NATO TIDE Hac­ka­thon, któ­ry jest jed­nym z naj­waż­niej­szych na świe­cie kon­kur­sów pro­jek­to­wo-pro­gra­mi­stycz­nych. W tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su zespół Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT zajął trze­cie miej­sce. Swo­je doświad­cze­nia kon­kur­so­we mogą teraz wyko­rzy­stać w prak­tycz­nym dzia­ła­niu. Płk dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski, zastęp­ca dzie­ka­na Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT doda­je, że do opra­co­wa­nia apli­ka­cji zgło­si­li się pod­cho­rą­żo­wie, któ­rzy byli pew­ni, że podo­ła­ją temu zada­niu. „Nie typo­wa­li­śmy tych ludzi. Apli­ka­cja ta powsta­ła dzię­ki ogrom­ne­mu wysił­ko­wi i zaan­ga­żo­wa­niu naszych pod­cho­rą­żych” – pod­kre­śla płk Chmie­lew­ski. Zazna­cza, że wyko­na­nie takiej pra­cy moż­li­we jest wyłącz­nie w try­bie woj­sko­wym i nie­ko­mer­cyj­nym. „Teraz cały sys­tem jest spraw­dza­ny na bie­żą­co, by wyklu­czyć poten­cjal­ne błę­dy” – zapew­nia.

Opro­gra­mo­wa­nie jest bar­dzo pro­ste w obsłu­dze. Upraw­nio­ny pra­cow­nik insty­tu­cji pomo­co­wej  i koor­dy­na­tor z bry­ga­dy WOT za pomo­cą indy­wi­du­al­ne­go logi­nu i hasła logu­ją się na stro­nie www​.pomo​cWOT​.ron​.mil​.pl Następ­nie pra­cow­nik ośrod­ka pomo­cy spo­łecz­nej lub Cari­tas wypeł­nia dostęp­ny na stro­nie inte­rak­tyw­ny for­mu­larz, w któ­rym poda­je dane oso­by potrze­bu­ją­cej pomo­cy oraz jej adres. For­mu­larz ten jest widocz­ny dla koor­dy­na­to­ra z bry­ga­dy WOT, któ­ry z kolei kie­ru­je pod wska­za­ny adres żoł­nie­rzy z pacz­ką żyw­no­ścio­wą. Ten sam  żoł­nierz może  prze­ka­zać koor­dy­na­to­ro­wi z bry­ga­dy inne waż­ne infor­ma­cje doty­czą­ce sytu­acji potrze­bu­ją­ce­go. Całe to dzia­ła­nie pozo­sta­je pod nad­zo­rem oso­by zle­ca­ją­cej zada­nie.  Apli­ka­cja nie tyl­ko uła­twia więc pro­ces iden­ty­fi­ka­cji osób potrze­bu­ją­cych, ale pozwa­la na stwo­rze­nie bazy danych, w któ­rej znaj­du­ją się  infor­ma­cje kto i kie­dy  taką pomoc otrzy­mał.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Woj­ska Obro­ny Tery­to­rial­nej