» » Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

wpis w: Aktualności | 0

Z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Boże­go Naro­dze­nia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odbył się uro­czy­sty apel. Życze­nia świą­tecz­no-nowo­rocz­ne pod­cho­rą­żym zło­żył rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. Uro­czy­stość była oka­zją do wrę­cze­nia ofi­ce­rom aktów mia­no­wań na wyż­sze stop­nie woj­sko­we.

Apel roz­po­czął się mel­dun­kiem o goto­wo­ści pod­od­dzia­łów, któ­ry rek­tor-komen­dant WAT przy­jął od zastęp­cy pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych płk. mgr. inż. Pio­tra Kurzy­ka. Pod­czas uro­czy­sto­ści poże­gna­no ofi­ce­ra odcho­dzą­ce­go z Aka­de­mii i jed­no­cze­śnie przy­wi­ta­no ofi­ce­ra przy­by­łe­go do uczel­ni. Ponad­to pię­ciu ofi­ce­rów zgod­nie z decy­zją mini­stra obro­ny naro­do­wej zosta­ło mia­no­wa­nych na wyż­sze stop­nie woj­sko­we oraz wyzna­czo­nych na nowe sta­no­wi­ska służ­bo­we. Akty mia­no­wań wrę­czył rek­tor-komen­dant gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. Odcho­dzą­cy z Aka­de­mii ofi­cer otrzy­mał medal pamiąt­ko­wy, a przy­by­ły „Kodeks hono­ro­wy żoł­nie­rza zawo­do­we­go Woj­ska Pol­skie­go”.

„Koniec roku jest cza­sem reflek­sji i roz­wa­żań nad rokiem minio­nym. Naszej Aka­de­mii uda­ło się osią­gnąć bar­dzo wie­le. Jeste­śmy wio­dą­cą uczel­nią woj­sko­wą, odno­si­my suk­ce­sy zarów­no na polu nauko­wym, jak i dydak­tycz­nym. Jest to zasłu­ga całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej, kadry nauko­wo-dydak­tycz­nej, admi­ni­stra­cji i Was pod­cho­rą­żo­wie. To Wy jeste­ście naj­waż­niej­si, bez Was nie było­by Aka­de­mii” – mówił do zebra­nych rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. „Nasze suk­ce­sy są widocz­ne nawet pod­czas tego ape­lu. Pano­wie Ofi­ce­ro­wie zasłu­że­nie awan­so­wa­li dziś na wyż­sze stop­nie. Są oni przy­kła­dem tego, że cięż­ka pra­ca przy­no­si korzy­ści. Ten rok był dobry rów­nież dla mnie. W listo­pa­dzie zosta­łem mia­no­wa­ny na sto­pień gene­ra­ła bry­ga­dy. Jest to nasz wspól­ny suk­ces, dla­te­go chciał­bym podzię­ko­wać wszyst­kim za to co zro­bi­li dla Aka­de­mii i pośred­nio rów­nież dla mnie. Pod­cho­rą­żo­wie, zbli­ża się okres egza­mi­nów, jest to naj­trud­niej­szy czas dla pierw­sze­go rocz­ni­ka. Życzę Wam powo­dze­nia. Nie pod­da­waj­cie się i zmo­ty­wuj­cie do nauki. Wybra­li­ście naj­lep­szą uczel­nię woj­sko­wą w Pol­sce i cze­ka Was bar­dzo dobra przy­szłość. Są chwi­le trud­ne w życiu pod­cho­rą­że­go, ale war­to sobie powta­rzać – dam radę i nie pod­dam się. Życzę Wam spo­koj­nych, rado­snych Świąt wśród naj­bliż­szych, a na nad­cho­dzą­cy rok samych suk­ce­sów i pomyśl­no­ści, żeby­ście pod koniec przy­szłe­go roku mogli powie­dzieć, że to był dobry rok” – kon­ty­nu­ował rek­tor-komen­dant WAT, prze­ka­zu­jąc jed­no­cze­śnie życze­nia świą­tecz­ne rodzi­nom pod­cho­rą­żych.

Życze­nia z oka­zji Świat Boże­go Naro­dze­nia dla żoł­nie­rzy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy­słał Biskup Polo­wy WP gen. bryg. dr Józef Guz­dek. „Na czas rado­sne­go prze­ży­wa­nia Świąt Boże­go Naro­dze­nia wszyst­kim noszą­cym mun­dur Woj­ska Pol­skie­go życzę zdu­mie­nia nad tajem­ni­cą nie­zwy­kłe­go wynie­sie­nia natu­ry ludz­kiej. Niech sta­nie się ono począt­kiem zachwy­tu i sza­cun­ku wobec god­no­ści każ­de­go czło­wie­ka – w życiu rodzin­nym oraz pod­czas służ­by spra­wie bez­pie­czeń­stwa i poko­ju w Ojczyź­nie, a tak­że poza jej gra­ni­ca­mi” – napi­sał Biskup Polo­wy w liście odczy­ta­nym przez kape­la­na Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­ne ks. ppor. mgr. Krzysz­to­fa Wło­so­wi­cza.

Uro­czy­stą zbiór­kę zakoń­czy­ło ode­gra­nie Pie­śni Repre­zen­ta­cyj­nej Woj­ska Pol­skie­go oraz odpro­wa­dze­nie sztan­da­ru Aka­de­mii.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek