Strona główna » Aktualności » Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Boże­go Naro­dze­nia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odbył się uro­czy­sty apel. Życze­nia świą­tecz­no-nowo­rocz­ne pod­cho­rą­żym zło­żył rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. Odczy­ta­ny został rów­nież list od bisku­pa polo­we­go WP  gen. bryg. dr. Józe­fa Guzd­ka. Uro­czy­stość była oka­zją do wrę­cze­nia żoł­nie­rzom aktów mia­no­wań na wyż­sze stop­nie woj­sko­we. Naj­lep­si pod­cho­rą­żo­wie zosta­li wyróż­nie­ni tytu­łem „Wzo­ro­wy pod­cho­rą­ży”.

Apel roz­po­czął się mel­dun­kiem o goto­wo­ści pod­od­dzia­łów, któ­ry rek­tor-komen­dant WAT przy­jął od  pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych płk. dr. inż. Artu­ra Kró­la. Pod­czas uro­czy­sto­ści przy­wi­ta­no sze­ściu żoł­nie­rzy przy­by­łych do uczel­ni. Ponad­to 11 żoł­nie­rzy zosta­ło mia­no­wa­nych na wyż­sze stop­nie woj­sko­we, trzech z nich obej­mie nowe sta­no­wi­ska służ­bo­we. Akty mia­no­wań oraz „Kodeks hono­ro­wy żoł­nie­rza zawo­do­we­go Woj­ska Pol­skie­go” żoł­nie­rzom roz­po­czy­na­ją­cym służ­bę w WAT wrę­czył rek­tor-komen­dant gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. 

Za uzy­ska­nie ocen pozy­tyw­nych z egza­mi­nów i zali­czeń, osią­gnię­cia z ostat­nie­go seme­stru śred­niej oce­ny nie niż­szej niż 4,51 oraz bar­dzo dobre wyko­ny­wa­nie zadań służ­bo­wych, rek­tor-komen­dant WAT wyróż­nił tytu­łem „Wzo­ro­wy pod­cho­rą­ży”: po raz pią­ty – jed­ne­go pod­cho­rą­że­go, po raz trze­ci – dwóch pod­cho­rą­żych, po raz dru­gi – pię­ciu pod­cho­rą­żych i po raz pierw­szy – sied­miu pod­cho­rą­żych.

Pod­czas ape­lu 4 żoł­nie­rzy zawo­do­wych i 27 pod­cho­rą­żych zosta­ło wyróż­nio­nych Woj­sko­wą Odzna­kę Gór­ską 21. Bry­ga­dy Strzel­ców Pod­ha­lań­skich II i III stop­nia. Odzna­ka zosta­ła nada­na żoł­nie­rzom na wnio­sek komi­sji, po prze­pro­wa­dzo­nej kwa­li­fi­ka­cji.

Rek­tor-komen­dant WAT pogra­tu­lo­wał wszyst­kim wyróż­nio­nym i awan­so­wa­nym na wyż­sze stop­nie woj­sko­we. Zazna­czył przy tym, że każ­dy pod­cho­rą­ży i każ­dy żoł­nierz jest bar­dzo waż­ny. „Ten wysi­łek, któ­ry wkła­da­cie w nie­ła­twe stu­dia, a żoł­nie­rze w służ­bę jest bar­dzo dużym wkła­dem w roz­wój Aka­de­mii, a może­my pochwa­lić się licz­ny­mi suk­ce­sa­mi. Nie było­by tych suk­ce­sów, gdy­by nie ta cząst­ka każ­de­go z nas. Każ­de­go pod­cho­rą­że­go, ofi­ce­ra, pod­ofi­ce­ra, pra­cow­ni­ka, wszyst­kich, któ­rzy pra­cu­ją i słu­żą na rzecz Aka­de­mii i Sił Zbroj­nych naszej ojczy­zny” – pod­kre­ślił gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. Z oka­zji świąt rek­tor życzył stu­den­tom milej, rodzin­nej atmos­fe­ry, odpo­czyn­ku i reflek­sji, a w 2020 roku wie­lu suk­ce­sów, zdro­wia i żoł­nier­skie­go szczę­ścia. Prze­ka­zał rów­nież życze­nia rodzi­nom i naj­bliż­szym pod­cho­rą­żych.

Życze­nia z oka­zji Świąt Boże­go Naro­dze­nia od bisku­pa polo­we­go WP gen. bryg. dr. Józe­fa Guzd­ka odczy­tał ks. por. mgr Krzysz­tof Wło­so­wicz. „W duchu dzięk­czy­nie­nia za cud Nocy Betle­jem­skiej pra­gnę zło­żyć Wam naj­ser­decz­niej­sze życze­nia. Niech radość Naro­dze­nia Pana sta­nie się oka­zją do budo­wa­nia wię­zów miło­ści z dru­gim czło­wie­kiem, by Boży pokój pozwo­lił prze­ła­mać wszel­kie mury wro­go­ści i nie­na­wi­ści. Dla­te­go pro­szę Was, aby­ście swo­ja posta­wą i czy­nem, zaświad­cza­li o miło­ści do Boga, Ojczy­zny i bliź­nie­go” – napi­sał biskup polo­wy w liście do pod­cho­rą­żych i stu­den­tów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Uro­czy­stą zbiór­kę zakoń­czy­ło ode­gra­nie Pie­śni Repre­zen­ta­cyj­nej Woj­ska Pol­skie­go oraz odpro­wa­dze­nie sztan­da­ru Aka­de­mii.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek