Strona główna » Aktualności » Absolwentka Wydziału Nowych Technologii i Chemii nagrodzona za ciekłe kryształy

Absolwentka Wydziału Nowych Technologii i Chemii nagrodzona za ciekłe kryształy

Ppor. mgr inż. Alek­san­dra Bał­dy­ga, absol­went­ka Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zosta­ła lau­re­at­ką kon­kur­su na naj­lep­szą pra­cę magi­ster­ską z zakre­su cie­kłych krysz­ta­łów.

Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su jest Pol­skie Towa­rzy­stwo Cie­kło­kry­sta­licz­ne. Ppor. mgr inż. Alek­san­drze Bał­dy­dze przy­zna­no II nagro­dę za pra­cę magi­ster­ską pt. „Bada­nie wpły­wu poli­me­ry­za­cji mono­me­rów dwu- i czte­ro­funk­cyj­nych na wła­ści­wo­ści fizy­ko­che­micz­ne oraz elek­tro­op­tycz­ne mie­sza­nin cie­kło­kry­sta­licz­nych z sze­ro­ko-tem­pe­ra­tu­ro­wą fazą anty­fer­ro­elek­trycz­ną”. Pra­ca zosta­ła zre­ali­zo­wa­na pod kie­row­nic­twem dr. inż. Micha­ła Czer­wiń­skie­go w Zakła­dzie Che­mii WTC WAT.

Pol­skie Towa­rzy­stwo Cie­kło­kry­sta­licz­ne zosta­ło zało­żo­ne 1 sierp­nia 2008 r. Zada­niem PTC jest upo­wszech­nia­nie wie­dzy o cie­kłych krysz­ta­łach i ich zasto­so­wa­niach oraz nawią­zy­wa­nie kon­tak­tów z zagra­nicz­ny­mi oraz kra­jo­wy­mi ośrod­ka­mi badaw­czy­mi i sto­wa­rzy­sze­nia­mi nauko­wy­mi.

Kon­kurs w kate­go­rii na naj­lep­szą pra­cę magi­ster­ską z zakre­su cie­kłych krysz­ta­łów orga­ni­zo­wa­ny przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Cie­kło­kry­sta­licz­ne odby­wa się w cyklu dwu­let­nim w latach nie­pa­rzy­stych. Nagro­da w for­mie dyplo­mu i nagro­dy pie­nięż­nej przy­zna­wa­na jest przez 3‑osobową Komi­sję Kon­kur­so­wą, powo­ły­wa­ną przez Zarząd PTC do każ­dej edy­cji kon­kur­su. Wyso­kość nagro­dy jest usta­la­na przez Zarząd PTC.

Anna Ambro­ziak
fot. Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT