» » Absolwent WAT Tomasz Bartnik mistrzem świata w strzelectwie!

Absolwent WAT Tomasz Bartnik mistrzem świata w strzelectwie!

wpis w: Aktualności | 0

Zawod­nik Legii War­sza­wa Tomasz Bart­nik został mistrzem świa­ta w kon­ku­ren­cji strze­la­nia z kara­bi­nu dowol­ne­go na zawo­dach w Chan­gwon w Korei. Legio­ni­sta strze­lał naj­le­piej w kon­ku­ren­cji 3 x 40 strza­łów odda­wa­nych z odle­gło­ści 50 metrów w trzech pozy­cjach – klę­czą­cej, leżą­cej i sto­ją­cej. Na 1200 moż­li­wych punk­tów do uzy­ska­nia Bart­nik zdo­był 1182 punk­ty, co jest wyrów­na­nym rekor­dem Pol­ski. W fina­le Polak oka­zał się o trzy punk­ty lep­szy od Chor­wa­ta, Peta­ra Gor­sy. Zdo­by­wa­jąc tytuł mistrza świa­ta zawod­nik Sek­cji Strze­lec­kiej CWKS Legia War­sza­wa zapew­nił sobie prze­pust­kę na igrzy­ska olim­pij­skie w Tokio w 2020 r.

„Duma mnie roz­pie­ra, pamię­tam jak przy­szedł pierw­szy raz na strzel­ni­cę w wie­ku 14 lat – dzia­dek go przy­pro­wa­dził. To bar­dzo mądry i pra­co­wi­ty chło­pak. Jestem bar­dzo szczę­śli­wa i dum­na ze swo­je­go wycho­wan­ka. Wie­rzę, że jesz­cze więk­szy suk­ces Tomek osią­gnie pod­czas Igrzysk Olim­pij­skich” – powie­dzia­ła tre­ner­ka legio­ni­sty, Eula­lia Roliń­ska.

Nowy mistrz świa­ta w strze­la­niu jest absol­wen­tem Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Stu­dia cywil­ne na kie­run­ku infor­ma­ty­ka ukoń­czył na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki w 2016 r.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my suk­ce­su!

Red. na podst. tek­stu Mar­ci­na Szym­cza­ka, źró­dło: Legia​.Net
fot. legio​ni​sci​.com

  1. Tomasz Bart­nik (Pol­ska) – 460,4 pkt.
  2. Petar Gor­sa (Chor­wa­cja) – 457,4
  3. Micha­el McPha­il (USA) – 446,9
  4. Hen­rik Lar­sen (Nor­we­gia) – 437,0
  5. Haoran Yang (Chi­ny) – 427,4
  6. Zicheng Hui (Chi­ny) – 416,4
  7. Wita­lij Bub­no­wicz (Bia­ło­ruś) – 401,4
  8. Dane Samp­son (Austra­lia) – 401,0