Strona główna » Aktualności » Absolwenci WAT na drugim miejscu wśród najlepiej zarabiających

Absolwenci WAT na drugim miejscu wśród najlepiej zarabiających

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zna­la­zła się w czo­łów­ce publicz­nych uczel­ni tech­nicz­nych pod wzglę­dem wyso­ko­ści wyna­gro­dze­nia absol­wen­tów stu­diów pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia.

Według ran­kin­gu Ogól­no­pol­skie­go Bada­nia Wyna­gro­dzeń (OBW) media­na wyna­gro­dzeń absol­wen­tów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wyno­si 7 004 zł brut­to. WAT zajął tym samym dru­gie miej­sce ex aequo z Poli­tech­ni­ką Wro­cław­ską. Naj­wyż­szą media­nę zarob­ków w 2020 r. mia­ły oso­by, któ­re ukoń­czy­ły stu­dia na Poli­tech­ni­ce War­szaw­skiej (7 641 brut­to). Kolej­ne miej­sca w zesta­wie­niu za WAT i PWr zaję­li Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza w Kra­ko­wie (6 700 zł brut­to), Poli­tech­ni­ka Gdań­ska (6 529 zł brut­to) oraz Zachod­nio­po­mor­ski Uni­wer­sy­tet Tech­no­lo­gicz­ny w Szcze­ci­nie (6 472 zł brut­to).

Bada­nie prze­pro­wa­dzi­ła fir­ma Sedlak & Sedlak. Zesta­wie­nie zosta­ło opra­co­wa­ne na pod­sta­wie wyna­gro­dzeń 118 767 osób w roku 2020.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. WAT

Zesta­wie­nie zarob­ków absol­wen­tów uczel­ni tech­nicz­nych dostęp­ne jest na stro­nie wyna​gro​dze​nia​.pl