» » Absolwenci otrzymali patenty oficerskie i dyplomy ukończenia studiów

Absolwenci otrzymali patenty oficerskie i dyplomy ukończenia studiów

wpis w: Aktualności | 0

9 sierp­nia, w przed­dzień pro­mo­cji na pierw­szy sto­pień ofi­cer­ski, rek­tor-komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek wrę­czył 198 absol­wen­tom paten­ty ofi­cer­skie nada­ne przez pre­zy­den­ta RP. Dzie­ka­ni wydzia­łów aka­de­mic­kich WAT wrę­czy­li im dyplo­my ukoń­cze­nia stu­diów, nagro­dy i wyróż­nie­nia. Uro­czy­sta zbiór­ka z tej oka­zji odby­ła się w Klu­bie WAT, wzię­ły w niej udział wła­dze oraz kadra zawo­do­wa Aka­de­mii.

Zgod­nie z usta­le­nia­mi wydzia­ło­wych komi­sji egza­mi­nów dyplo­mo­wych, tytuł zawo­do­wy inży­nie­ra i magi­stra inży­nie­ra uzy­ska­ło na kie­run­ku: budow­nic­two – 5 absol­wen­tów, che­mia – 12, elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja – 84, geo­de­zja i kar­to­gra­fia – 5, infor­ma­ty­ka – 21, logi­sty­ka – 22, lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka – 10, mecha­ni­ka i budo­wa maszyn – 19, mecha­tro­ni­ka – 20.

Pod­czas uro­czy­sto­ści wyróż­nio­no naj­lep­szych stu­den­tów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej – pry­mu­sów wydzia­łów aka­de­mic­kich: Macie­ja Wiel­go­si­ka (Wydział Mecha­nicz­ny), Toma­sza Gutow­skie­go (Wydział Cyber­ne­ty­ki), Mał­go­rza­tę Urban (Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa), Kami­la Gawo­ra (Wydział Elek­tro­ni­ki), Macie­ja Palę (Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji) i Nata­lię Jagieł­ło – Wiel­go­sik (Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii). Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cą w uczel­ni tra­dy­cją wszy­scy pry­mu­si wpi­sa­li się do Księ­gi Pamiąt­ko­wej WAT. Na pod­sta­wie decy­zji Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej rek­tor-komen­dant WAT nadał rów­nież 59 absol­wen­tom Odzna­kę Spraw­no­ści Fizycz­nej.

Nagro­dę za naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą ze specjalności„maszyny inży­nie­ryj­ne” przy­zna­ną przez Sze­fa Zarzą­du Inży­nie­rii Woj­sko­wej Inspek­to­ra­tu Rodza­ju Wojsk Dowódz­twa Gene­ral­ne­go wyróż­nio­na zosta­ła sierż. pchor. mgr inż. Emi­lia Karcz­marz z Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go. Pro­mo­to­rem pra­cy „Pro­jekt sys­te­mu mecha­ni­za­cji budo­wy nowo­cze­sne­go mostu skła­da­ne­go” był  dr inż. Wal­de­mar Pło­charz.

Na pod­sta­wie decy­zji nr 156/MON Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej w spra­wie nabo­ru na szko­le­nie woj­sko­we kan­dy­da­tów  na ofi­ce­rów w 2018 r., wrę­czo­no rów­nież paten­ty ofi­cer­skie 29 pod­ofi­ce­rom, któ­rzy ukoń­czy­li 6-mie­sięcz­ne szko­le­nie woj­sko­we na kie­run­ku: elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja.

Na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści głos zabrał rek­tor-komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, któ­ry podzię­ko­wał dzie­ka­nom i całej kadrze nauko­wo-dydak­tycz­nej oraz dowód­com i wycho­waw­com za kształ­to­wa­nie cha­rak­te­rów naszych absol­wen­tów. Zwra­ca­jąc się do absol­wen­tów rek­tor-komen­dant WAT pod­kre­ślił, że służ­ba woj­sko­wa jest trud­na i nie­rzad­ko wyma­ga­ją­ca wyrze­czeń: „(…) Pięć lat temu wstę­pu­jąc do woj­ska zde­rzy­li­ście się z rze­czy­wi­sto­ścią życia w woj­sku, wie­lu spo­śród Waszych kole­gów nie­po­do­ła­ło jej tru­dom i zre­zy­gno­wa­ło, jed­nak Wy wytrwa­li­ście i dziś sto­icie tutaj jako dum­ni absol­wen­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. (…) Dzi­siej­szy dzień jest uko­ro­no­wa­niem Waszej cięż­kiej pra­cy, otrzy­ma­li­ście wła­śnie dyplom otwie­ra­ją­cy Wam drzwi do roz­wi­ja­nia swo­jej karie­ry woj­sko­wej. Życzę Wam samych suk­ce­sów, niech żoł­nier­skie szczę­ście nigdy Was nie opusz­cza”.

9 sierp­nia o godz. 16:30 w koście­le pw. M. B. Ostro­bram­skiej na war­szaw­skim Boer­ne­ro­wie zosta­nie odpra­wio­na uro­czy­sta Msza Świę­ta w inten­cji absol­wen­tów oraz kadry nauko­wo-dydak­tycz­nej Aka­de­mii.

10 sierp­nia o godz. 11.00 na pla­cu ape­lo­wym WAT odbę­dzie się uro­czy­sta Pro­mo­cja Ofi­cer­ska absol­wen­tów WAT.

Moni­ka Przy­był
fot. Grze­gorz Rosiń­ski