Strona główna » Aktualności » 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierp­nia 1944 roku roz­ka­zem dowód­cy Armii Kra­jo­wej gen. Tade­usza Komo­row­skie­go „Bora” roz­po­czę­ło się Powsta­nie  War­szaw­skie. Jego celem była wal­ka o wyzwo­le­nie sto­li­cy i całe­go kra­ju. Powsta­nie mia­ło trwać kil­ka dni, a prze­cią­gnę­ło się do dwóch mie­się­cy. Powstań­czy zryw poka­zał nie­złom­ność  war­sza­wia­ków w dąże­niu do wol­no­ści i umi­ło­wa­niu Ojczy­zny. Zgi­nę­ły w nim set­ki tysię­cy ludzi, a War­sza­wa zosta­ła nie­mal cał­ko­wi­cie znisz­czo­na. 

Uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce tę naj­więk­szą akcję zbroj­ną pod­zie­mia w oku­po­wa­nej przez Niem­ców Euro­pie roz­po­czę­ły się już 28 lip­ca. Kadra WAT wraz z pod­cho­rą­ży­mi uczest­ni­czy­ła w obcho­dach zor­ga­ni­zo­wa­nych przez bur­mi­strza Dziel­ni­cy Bemo­wo na Boer­ne­ro­wie oraz we Mszy Świę­tej w inten­cji powstań­ców, któ­ra odby­ła się w koście­le pw. Mat­ki Boskiej Ostro­bram­skiej.

W przed­dzień 75 rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek wraz z przed­sta­wi­cie­la­mi uczel­ni i pod­cho­rą­ży­mi wziął udział w cen­tral­nych uro­czy­sto­ściach na Pla­cu Kra­siń­skich. Przy pomni­ku Powsta­nia War­szaw­skie­go odby­ła się uro­czy­sta polo­wa Msza Świę­ta w inten­cji pole­głych powstań­ców oraz lud­no­ści cywil­nej War­sza­wy z udzia­łem pre­zy­den­ta RP i przed­sta­wi­cie­li władz pań­stwo­wych. We Mszy Św. wzię­ło udział licz­ne gro­no kom­ba­tan­tów, żoł­nie­rzy i uczest­ni­ków Powsta­nia War­szaw­skie­go. Uro­czy­stość zakoń­czył apel pamię­ci oraz  cere­mo­nia zło­że­nia kwia­tów pod pomni­kiem.

Tego same­go dnia dele­ga­cja kadry kie­row­ni­czej WAT wraz z pocz­tem sztan­da­ro­wym uczest­ni­czy­ła we Mszy Św. żałob­nej w Kate­drze Polo­wej WP w inten­cji zmar­łe­go śp. kpt. Ryszar­da Bia­ło­usa ps. „Jerzy”, legen­dar­ne­go dowód­cy Bata­lio­nu AK „Zoś­ka”. Na Cmen­ta­rzu Woj­sko­wym na Powąz­kach (Kwa­te­ra Har­cer­skie­go Bata­lio­nu „Zoś­ka”) odby­ła się cere­mo­nia pogrze­bo­wa zmar­łe­go śp. kpt. Bia­ło­usa. Uczest­ni­czą­ca dele­ga­cja Aka­de­mii zło­ży­ła wią­zan­kę kwia­tów. Z oka­zji 75. rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go w Cen­tral­nej Biblio­te­ce Rol­ni­czej mia­ło miej­sce uro­czy­ste otwar­cie wysta­wy i pre­zen­ta­cja albu­mu o kpt. Ryszar­dzie Bia­ło­usie. W wer­ni­sa­żu wzię­li udział pod­cho­rą­żo­wie oraz kadra WAT.

Przed­sta­wi­cie­le Aka­de­mii uczest­ni­czy­li rów­nież w uro­czy­sto­ściach zor­ga­ni­zo­wa­nych 31 lip­ca przez Krąg Pamię­ci Naro­do­wej. Zło­żo­no kwia­ty pod Gła­zem Katyń­skim przy ul. Pod­wa­le, a tak­że pod Krzy­żem Katyń­skim na Cmen­ta­rzu Woj­sko­wym na Powąz­kach. Dele­ga­cja WAT wzię­ła udział we Mszy Świę­tej w Bazy­li­ce Św. Krzy­ża na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu.

1 sierp­nia przed­sta­wi­cie­le uczel­ni będą uczest­ni­czyć w cen­tral­nych uro­czy­sto­ściach obcho­dów 75. rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go przy Pomni­ku Pol­skie­go Pań­stwa Pod­ziem­ne­go i Armii Kra­jo­wej na rogu ul. Wiej­skiej i Jana Matej­ki oraz w polo­wej Mszy Świę­tej przy Krzy­żu Romu­al­da Trau­gut­ta.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Cen­trum Ope­ra­cyj­ne MON