Strona główna » Aktualności » 56. Varsoviada z medalami dla studentów WAT

56. Varsoviada z medalami dla studentów WAT

Repre­zen­tan­ci WAT zdo­by­li łącz­nie 4 meda­le na 56. Var­so­via­dzie, któ­ra odby­ła się w dniach 9 – 11 listo­pa­da w Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go w War­sza­wie. Igrzy­ska stu­den­tów pierw­sze­go roku roze­gra­no w nastę­pu­ją­cych dys­cy­pli­nach spor­to­wych: pił­ka koszy­ko­wa, pił­ka siat­ko­wa, fut­sal, bie­gi prze­ła­jo­we, pły­wa­nie, ergo­metr wio­ślar­ski, tenis sto­ło­wy oraz trój­bój Rek­tor­ski.

W ponie­dzia­łek 11 listo­pa­da, w dniu Naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści,  roze­gra­no finał zawo­dów połą­czo­ny z uro­czy­stym zło­że­niem kwia­tów przez przed­sta­wi­cie­li uczel­ni war­szaw­skich pod pomni­kiem Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go. W imie­niu rek­to­ra-komen­dan­ta WAT kwia­ty zło­ży­li: pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król oraz kie­row­nik Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go ppłk mgr Adam Wołos.

Bar­dzo dobre przy­go­to­wa­nie repre­zen­tan­tów WAT zaowo­co­wa­ło meda­la­mi w kla­sy­fi­ka­cjach indy­wi­du­al­nych. Micha­li­na Gie­rat zaję­ła 2 miej­sce w teni­sie sto­ło­wym, nato­miast na 3 miej­scu rywa­li­za­cję w pły­wa­niu sty­lem grzbie­to­wym zakoń­czy­ła Anna Borys. Nie oby­ło się rów­nież bez meda­li w grach zespo­ło­wych. Spor­tow­cy z WAT wywal­czy­li 2 miej­sce w pił­ce siat­ko­wej męż­czyzn oraz 3 miej­sce w fut­sa­lu. Gra­tu­lu­je­my!

Wyni­ki zawo­dów

ppłk Marek Kociu­ba