Strona główna » Aktualności » 38. Seminarium Kół Naukowych Mechaników

38. Seminarium Kół Naukowych Mechaników

Ponad 60 stu­den­tów i dok­to­ran­tów z kra­ju i z zagra­ni­cy dys­ku­to­wa­ło od 29 do 31 maja na temat mecha­ni­ki, budo­wy i eks­plo­ata­cji maszyn, a tak­że logi­sty­ki. W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ło się Semi­na­rium Kół Nauko­wych Mecha­ni­ków, orga­ni­zo­wa­ne corocz­nie od 1982 r. przez Koła Nauko­we Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go WAT. Pod­czas trzy­dnio­we­go semi­na­rium wygło­szo­no 56 refe­ra­tów, spo­śród któ­rych wyło­nio­no naj­lep­sze pra­ce i nagro­dzo­no ich auto­rów. Gości­li­śmy stu­den­tów m.in. z Armed For­ces Aca­de­my (Lip­to­vski Miku­las, Sło­wa­cja), Natio­nal Uni­ver­si­ty of Public Servi­ce (Buda­peszt, Węgry), Uni­ver­si­ty of Defen­ce (Brno, Cze­chy), Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my (Buka­reszt, Rumu­nia), Uni­wer­sy­te­tu Mor­skie­go w Gdy­ni, Poli­tech­ni­ki Bia­ło­stoc­kiej oraz Wyż­szej Szko­ły Gospo­dar­ki (Byd­goszcz).

Uro­czy­ste­go otwar­cia semi­na­rium doko­na­li prof. dr hab. inż. Jerzy Mała­chow­ski, dzie­kan Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go WAT oraz mjr dr inż. Krzysz­tof Goc­man, prze­wod­ni­czą­cy Komi­te­tu Orga­ni­za­cyj­ne­go semi­na­rium, któ­ry zapre­zen­to­wał dzia­łal­ność sze­ściu wydzia­ło­wych Kół Nauko­wych.

W ramach semi­na­rium odbył się kon­kurs, pod­czas któ­re­go komi­sja zło­żo­na z przed­sta­wi­cie­li Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go WAT wyło­ni­ła naj­lep­sze pre­zen­ta­cje. W gru­pie refe­ra­tów wygło­szo­nych przez stu­den­tów nagro­dę I stop­nia otrzy­mał Ceza­ry Rudz­ki z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej za pra­cę pt. „Light unman­ned gro­und vehic­le on a trac­ked chas­sis”. Naj­lep­szym refe­ra­tem wygło­szo­nym przez dok­to­ran­tów komi­sja kon­kur­so­wa uzna­ła pra­cę Janu­sza Klu­czyń­skie­go, rów­nież z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, zaty­tu­ło­wa­ną “Strength ana­ly­sis of restra­ined mecha­ni­cal joints cre­ated in the pro­cess of mul­ti-mate­rial FFF addi­ti­ve manu­fac­tu­ring tech­no­lo­gy”.

Spo­śród stu­den­tów wyróż­nio­no rów­nież Marię Măr­gări­țo­iu za pra­cę pt. “Flow over a low spe­ed air­fo­il- a nume­ri­cal and expe­ri­men­tal ana­ly­sis”, któ­ra zaję­ła dru­gie miej­sce. Trze­cie miej­sce zdo­był Mariusz Fran­kow­ski za refe­rat pt. „The impact of selec­ted para­me­ters of the suspen­sion sys­tem on the trac­tion pro­per­ties of the For­mu­la Stu­dent vehic­le”.

W gru­pie refe­ra­tów wygło­szo­nych przez dok­to­ran­tów nagro­dę II stop­nia przy­zna­no Mate­uszo­wi Ziu­biń­skie­mu i Paw­ło­wi Posu­nia­ko­wi za pra­cę pt. „Stu­dy of the mobi­le com­pu­ter ener­gy-dis­si­pa­tion pro­per­ties”, nato­miast nagro­dę III stop­nia otrzyt­mał Igor Dąbrow­ski za pra­cę pt. „Tri­bo­lo­gi­cal pro­per­ties of gre­ases con­ta­ined car­bon nano­struc­tu­res – lite­ra­tu­re review”.

W gru­pie refe­ra­tów wygło­szo­nych przez stu­den­tów I i II roku komi­sja kon­kur­so­wa wyróż­ni­ła pra­cę Mar­ti­na Sta­ško pt. „Review of unman­ned gro­und vehic­les used for demi­ning and destroy­ing une­xplo­ded ammu­ni­tion”.

Przy­zna­no tak­że 8 nagród spe­cjal­nych. Za walo­ry inży­nier­skie pra­cy doce­nie­ni zosta­li: Jakub Łusz­czek za refe­rat pt. “Design and com­pa­ra­ti­ve ana­ly­sis of sin­gle sta­ge cir­cu­lar gear­box with high shift pro­du­ced by using the Rapid­pro­to­ty­ping tech­ni­que” oraz Arka­diusz Gry­go­ruk i Jakub Moroz, auto­rzy refe­ra­tu pt. “Methods of reduc­tion of the car’s motion resi­stan­ce on an exam­ple of aero­dy­na­mic drag reduc­tion sys­tem in For­mu­la Stu­dent vehic­le”. Za walo­ry mili­tar­ne komi­sja kon­kur­so­wa wyróż­ni­ła Patry­cję Zie­mi­chód za pra­cę “Ana­ly­sis of  mili­ta­ry engi­ne oils degra­da­tion degree influ­en­ce on its pro­per­ties” oraz Eli­ška Jeh­li­čko­vá za pra­cę “The ther­mo­dy­na­mic model for cal­cu­la­tions in the inter­nal bal­li­stics”.  Naj­więk­sze walo­ry nauko­we pre­zen­to­wa­nych refe­ra­tów zosta­ły zauwa­żo­ne w pra­cy Jana Kosek pt. „Simu­la­tion of the rising convec­tion cur­rents in lower part of the atmo­sphe­re” oraz w pra­cy Pio­tra Gol­ca pt. “Ana­ly­sing glo­bal and local mecha­ni­cal pro­per­ties of fric­tion stir welded joints using digi­tal ima­ge cor­re­la­tion”. Nato­miast walo­ra­mi poznaw­czy­mi wyróż­niał się refe­rat Már­ka Majo­ra i Gábo­ra Szüc­sa pt. „The Hun­ga­rian fen­ce”, a tak­że Darii Darz­nik, Ada­ma Biesz­ka i Mar­ce­la Głu­chow­skie­go, nagro­dzo­nych za pra­cę pt. „Impact of  mari­ti­me trans­port on the envi­ron­ment of the Bal­tic Sea”.

Dyplo­my wszyst­kim uczest­ni­kom 38. Semi­na­rium Kół Nauko­wych Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go wrę­czył dzie­kan prof. dr hab. inż. Jerzy Mała­chow­ski, któ­ry podzię­ko­wał za bar­dzo aktyw­ny udział stu­den­tów i dok­to­ran­tów. W pią­tek, w ostat­nim dniu semi­na­rium, uczest­ni­cy zwie­dzi­li fir­mę Wac­ker Neu­son, gdzie mie­li oka­zję zapo­znać się z nowo­cze­snym sprzę­tem inży­nie­ryj­nym do prac ziem­nych.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Alek­san­dra Lęgas