Strona główna » Aktualności » 31 marca 2009 – Powołanie Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego

31 marca 2009 – Powołanie Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego

Funk­cje człon­ków Kapi­tu­ły Orde­ru Krzy­ża Woj­sko­we­go peł­nią żoł­nie­rze słu­żą­cy w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. To płk Grze­gorz Kali­ciak i st. chor. sztab. Marek Gór­ski. Kapi­tu­ła tego naj­wyż­sze­go odzna­cze­nia woj­sko­we­go zosta­ła powo­ła­na 31 mar­ca 2009 r.

Skład Kapi­tu­ły  two­rzą żoł­nie­rze, któ­rzy wyka­za­li się wybit­nym męstwem oraz boha­ter­stwem na polu wal­ki.  Zarzą­dze­niem Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrze­ja Dudy z dnia 29 lip­ca 2019 r., na człon­ków Kapi­tu­ły powo­ła­no pię­ciu żoł­nie­rzy. W gru­pie tej jest płk Grze­gorz Kali­ciak, obec­nie pro­rek­tor ds. woj­sko­wych WAT i st. chor. sztab. Marek Gór­ski, szef 9 kom­pa­nii 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go WAT.

Order Krzy­ża Woj­sko­we­go usta­no­wio­no z ini­cja­ty­wy Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Lecha Kaczyń­skie­go w dniu 18 paź­dzier­ni­ka 2006 r. Odzna­cze­nie to jest nagro­dą za wybit­ne czy­ny bojo­we połą­czo­ne z wyjąt­ko­wą ofiar­no­ścią i odwa­gą w cza­sie dzia­łań bojo­wych prze­ciw­ko aktom ter­ro­ry­zmu w kra­ju lub pod­czas uży­cia Sił Zbroj­nych Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej poza gra­ni­ca­mi pań­stwa w cza­sie poko­ju.

Zgod­nie z usta­wą o orde­rach i odzna­cze­niach Kapi­tu­łę Orde­ru Krzy­ża Woj­sko­we­go two­rzą Kanc­lerz Orde­ru oraz pię­ciu człon­ków Kapi­tu­ły. Sto­ją­ce­go na cze­le Kapi­tu­ły Kanc­le­rza Orde­ru oraz człon­ków Kapi­tu­ły powo­łu­je Pre­zy­dent RP spo­śród Kawa­le­rów Orde­ru Krzy­ża Woj­sko­we­go na pięć lat.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
źró­dło: pre​zy​dent​.pl; www​.bbn​.gov​.pl