Strona główna » Aktualności » 300/500/1000 – krwiodawcy WAT nie odpuszczają!

300/500/1000 – krwiodawcy WAT nie odpuszczają!

W cią­gu czte­rech mie­się­cy trwa­nia pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa, 1001 hono­ro­wych krwio­daw­ców z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odda­ło w sumie aż 454 750 ml krwi i jej skład­ni­ków. To odpo­wiedź naszej uczel­ni na apel ban­ków krwi o uzu­peł­nia­nie rezerw na potrze­by szpi­ta­li w związ­ku z epi­de­mią COVID-19.

Cykl sta­cjo­nar­nych i mobil­nych akcji krwio­daw­stwa orga­ni­zo­wa­ny jest w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w ramach akcji 1000 WAT – doła­do­wa­nie życia. Akcja ta ruszy­ła już w mar­cu br. Od tej pory, przez kolej­ne mie­sią­ce, krwio­daw­cy z nasze­go Klu­bu HDK – pod­cho­rą­żo­wie, żoł­nie­rze zawo­do­wi i pra­cow­ni­cy cywil­ni – odda­wa­li krew w akcjach sta­cjo­nar­nych zor­ga­ni­zo­wa­nych na tere­nie naszej uczel­ni (w spe­cjal­nie przy­sto­so­wa­nych krwio­bu­sach, któ­re przy­jeż­dża­ły z Woj­sko­we­go Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w War­sza­wie) oraz w akcjach wyjaz­do­wych do Regio­nal­ne­go Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa na ul. Saskiej w War­sza­wie. Odda­wa­no krew lub jej skład­ni­ki (oso­cze i płyt­ki krwi). Stu­den­ci i kadra WAT udo­wod­ni­ła tym samym, że są goto­wi nieść pomoc w tym trud­nym cza­sie pan­de­mii.

Krwi nie moż­na wypro­du­ko­wać ani sku­po­wać jej za pie­nią­dze (przy­naj­mniej w Pol­sce), dla­te­go sys­tem opie­ki zdro­wot­nej w tym wzglę­dzie opie­ra się wyłącz­nie na daw­cach, któ­rzy odda­ją ją bez­in­te­re­sow­nie i dobro­wol­nie – pod­kre­śla kpt. mgr inż. Paw­ła Żało­ba, wice­pre­zes Klu­bu Hono­ro­wych Daw­ców Krwi przy WAT. W cią­gu ostat­nie­go pół­ro­cza 1124 krwio­daw­ców spo­śród pod­cho­rą­żych, kadry i pra­cow­ni­ków cywil­nych odda­ło łącz­nie 510 100 ml krwi lub jej skład­ni­ków. W czerw­cu krew odda­ło 334 osób – zebra­no łącz­nie 152 700 ml. A zatem na WAT pro­gi 300/500/1000 zosta­ły osią­gnię­te – reasu­mu­je kpt. Żało­ba.

W maju (łącz­nie w prze­li­cze­niu na krew peł­ną) zebra­no ponad 125 litrów (276 dona­cji krwi lub jej skład­ni­ków w tym 261 dona­cji krwi peł­nej, 10 pły­tek krwi oraz 5 oso­cza). W akcję majo­wą włą­czy­ło się aż 276 stu­den­tów i pra­cow­ni­ków Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Mie­siąc wcze­śniej 182 hono­ro­wych krwio­daw­ców z WAT odda­ło aż 82 800 ml. Z kolei w mar­cu zebra­no 94 050 ml krwi od 209 osób. War­to pod­kre­ślić, że w akcję rato­wa­nia tych, któ­rzy cho­ru­ją na COVID-19 włą­czy­li się tak­że ci pod­cho­rą­żo­wie WAT, któ­rym uda­ło się poko­nać koro­na­wi­ru­sa. Oni odda­li oso­cze.

Kpt. Żało­ba przy­po­mi­na, że waka­cje to okres, w któ­rym nie­do­bo­ry krwi są naj­więk­sze, co z jed­nej stro­ny wyni­ka z więk­szej licz­by wypad­ków, z dru­giej nato­miast z fak­tu, że wie­lu krwio­daw­ców prze­by­wa na urlo­pach i w tym cza­sie nie odda­je krwi. Sta­cje krwio­daw­stwa nie mają pre­fe­ren­cji doty­czą­cej grup krwi – przyj­mą każ­dą – zazna­cza kpt. Żało­ba. Kolej­ne akcje odda­wa­nia krwi na WAT pla­no­wa­ne są na 7 i 8 lip­ca.

Anna Ambro­ziak