» » 28 Bieg Powstania Warszawskiego

28 Bieg Powstania Warszawskiego

wpis w: Aktualności | 0

28 lip­ca o godz. 21.30 wystar­to­wa­li zawod­ni­cy rywa­li­zu­ją­cy na dystan­sie 10 km w 28 Bie­gu Powsta­nia War­szaw­skie­go. 12 tysię­cy bie­ga­czy odda­ło w ten spo­sób hołd Powstań­com. Tra­sa bie­gu pro­wa­dzi­ła przez Ste­gny, oko­li­ce For­tu Legio­nów i uli­cę Sobie­skie­go.

Wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra nie sprzy­ja­ła zawod­ni­kom, a gorą­cy asfalt i bez­wietrz­na pogo­da wyma­ga­ły zwięk­szo­ne­go wysił­ku. Hono­ro­wy­mi star­te­ra­mi byli pre­zes Zarzą­du Głów­ne­go Świa­to­we­go Związ­ku Żoł­nie­rzy AK Leszek Żukow­ski i wice­pre­zes Związ­ku Powstań­ców War­szaw­skich Euge­niusz Tyraj­ski, któ­ry w cza­sie Powsta­nia wal­czył w Puł­ku Basz­ta w rejo­nie Ste­gien. „Dro­ga mło­dzie­ży, bio­rąc udział w tym bie­gu swo­im wysił­kiem soli­da­ry­zu­je­my się z uczest­ni­ka­mi wyda­rzeń sprzed 74 lat” – mówił na star­cie Leszek Żukow­ski.

W 28 Bie­gu Powsta­nia War­szaw­skie­go wzię­ło udział 40 zawod­ni­ków z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej – stu­den­ci, kadra i pra­cow­ni­cy aka­de­mic­cy. Bieg zabez­pie­cza­ło 100 stu­den­tów woj­sko­wych – wolon­ta­riu­szy.

Satur­nin Przy­byl­ski
fot. Michał Kow­nac­ki

Wię­cej infor­ma­cji o 28 Bie­gu Powsta­nia War­szaw­skie­go www​.aktyw​na​.war​sza​wa​.waw​.pl