Strona główna » Aktualności » 2 maja – Dzień Flagi RP

2 maja – Dzień Flagi RP

Biel i czer­wień to od stu­le­ci sym­bo­le pol­skiej toż­sa­mo­ści, któ­re są z nami w chwi­lach rado­ści,  wzru­szeń i zadu­my. Fla­ga jest z Pola­ka­mi we wszyst­kich waż­nych dzie­jo­wych momen­tach. Pod­trzy­my­wa­ła ducha wal­ki o nie­pod­le­głość. Doda­wa­ła odwa­gi.

W 2004 r. Sejm RP zno­we­li­zo­wał usta­wę o godle, bar­wach i hym­nie Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej. Posło­wie doda­li prze­pis pozwa­la­ją­cy wszyst­kim uży­wać bia­ło-czer­wo­nych barw nie tyl­ko w cza­sie ofi­cjal­nych świąt pań­stwo­wych. Dzień 2 maja usta­no­wio­no Dniem Fla­gi Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej. To Świę­to, któ­re ma wyra­żać sza­cu­nek dla sym­bo­lu Pol­ski, jakim jest fla­ga.

Tego same­go dnia obcho­dzo­ny jest tak­że Dzień Polo­nii i Pola­ków za Gra­ni­cą.

Pie­lę­gnuj­my wie­dzę na temat pol­skiej toż­sa­mo­ści oraz sym­bo­li naro­do­wych.
Wywie­śmy Bia­ło-Czer­wo­ną na naszych domach i szanuj­my Ją każ­de­go dnia.
Bądź­my dum­ni z tego, że jeste­śmy Pola­ka­mi!

Woj­sko­wy Wydział Wycho­waw­czy WAT