Strona główna » Aktualności » 189. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

189. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

24 listo­pa­da dele­ga­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na cze­le z JM Rek­to­rem-Komen­dan­tem WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­uszem Szczur­kiem wzię­ła udział w obcho­dach 189. rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia Listo­pa­do­we­go, zor­ga­ni­zo­wa­nych w Olszyn­ce Gro­chow­skiej przez Sto­wa­rzy­sze­nie Krąg Pamię­ci Naro­do­wej. Pod­cho­rą­żo­wie WAT wysta­wi­li woj­sko­wą asy­stę hono­ro­wą z pocz­tem sztan­da­ro­wym Aka­de­mii pod dowódz­twem ppor. Patry­ka Fen­dry­cha oraz poste­run­ki hono­ro­we.

Uro­czy­stość roz­po­czę­ło ode­gra­nie „War­sza­wian­ki”. Następ­nie uczest­ni­cy uro­czy­sto­ści zło­ży­li wią­zan­ki kwia­tów przy kop­cu poświę­co­nym pamię­ci ppor. Pio­tra Wysoc­kie­go. Ode­gra­niem hym­nu pań­stwo­we­go roz­po­czę­to głów­ną część obcho­dów.

„Jak co roku w spo­sób szcze­gól­ny czci­my pamięć pol­skich patrio­tów, któ­rzy po latach dzia­łal­no­ści kon­spi­ra­cyj­nej czyn­nie i z cała mocą wystą­pi­li prze­ciw znie­wo­le­niu – napi­sał Pre­zy­dent RP Andrzej Duda w liście do uczest­ni­ków uro­czy­sto­ści. Listy do zebra­nych skie­ro­wa­li tak­że szef MON Mariusz Błasz­czak i szef Urzę­du ds. Kom­ba­tan­tów i Osób Repre­sjo­no­wa­nych Jan Józef Kasprzyk. Głos zabra­ła bur­mistrz dziel­ni­cy Rem­ber­tów Agniesz­ka Kąde­ja. Jak zazna­czy­ła, tym co łączy uczest­ni­ków Powsta­nia Listo­pa­do­we­go, bitwy pod Olszyn­ką Gro­chow­ską i nas współ­cze­snych jest Ojczy­zna. Pre­zes Krę­gu Pamię­ci Naro­do­wej Andrzej Melak przy­po­mniał, że przez kil­ka­dzie­siąt lat po upad­ku Powsta­nia Listo­pa­do­we­go war­sza­wia­cy nie mogli nawet zbli­żyć się do Olszyn­ki Gro­chow­skiej.

Po prze­mó­wie­niach pod­cho­rą­ży Kac­per Waślic­ki odczy­tał Apel Pamię­ci, po któ­rym wystrza­ły sal­wy hono­ro­wej uczci­ły pamięć boha­te­rów. Uro­czy­stość zakoń­czy­ła cere­mo­nia zło­że­nia wień­ców i wią­za­nek kwia­tów przed pomni­kiem pole­głych.

W inten­cji obroń­ców Ojczy­zny odby­ła się msza świę­ta.

st. szer. pchor. Patry­cja Cybul
fot. st. szer. pchor. Mar­cin Kowal­czyk