Strona główna » Aktualności » 155. rocznica stracenia Romualda Traugutta

155. rocznica stracenia Romualda Traugutta

Przed Muzeum X Pawi­lo­nu Cyta­de­li War­szaw­skiej odby­ły się uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce 155. rocz­ni­cę stra­ce­nia ostat­nie­go dyk­ta­to­ra powsta­nia stycz­nio­we­go Romu­al­da Trau­gut­ta i człon­ków Rzą­du Naro­do­we­go ‒ naczel­ne­go orga­nu wła­dzy dzia­ła­ją­ce­go na zie­miach pol­skich pod­czas powsta­nia. Ape­lem Pamię­ci i zło­że­niem wią­za­nek kwia­tów uczczo­no tych, któ­rzy sta­nę­li do wal­ki o wol­ną Pol­skę. W uro­czy­sto­ściach uczest­ni­czył rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek wraz z przed­sta­wi­cie­la­mi kadry i pod­cho­rą­ży­mi.

Romu­ald Trau­gutt peł­nił funk­cję dyk­ta­to­ra powsta­nia stycz­nio­we­go, któ­rą objął w paź­dzier­ni­ku 1863 r. Rosyj­ski sąd woj­sko­wy ska­zał go na śmierć przez powie­sze­nie na sto­kach Cyta­de­li, a następ­nie 5 sierp­nia 1864 roku wyko­na­no wyrok przy obec­no­ści 30 tysię­cy war­sza­wia­ków. Razem z dyk­ta­to­rem śmierć ponie­śli człon­ko­wie Rzą­du Naro­do­we­go – Rafał Kra­jew­ski, Józef Toczy­ski, Roman Żuliń­ski oraz Jan Jezio­rań­ski.

Syl­wia Dymek
fot. st. chor. Piotr Ziętka/dgw​.wp​.mil​.pl