Strona główna » Aktualności » 15 Europejska Konferencja Ciekłokrystaliczna

15 Europejska Konferencja Ciekłokrystaliczna

Ponad 200 osób z 31 kra­jów wzię­ło udział w euro­pej­skiej kon­fe­ren­cji na temat cie­kłych krysz­ta­łów, zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną we współ­pra­cy z Pol­skim Towa­rzy­stwem Cie­kło­kry­sta­licz­nym oraz Komi­te­tem Kry­sta­lo­gra­fii Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. 15th „Euro­pe­an Con­fe­ren­ce on Liqu­id Cry­stals” ECLC2019 odby­ła się w dniach 30 czerw­ca – 5 lip­ca we Wro­cła­wiu gro­ma­dząc naukow­ców, dok­to­ran­tów i stu­den­tów z całe­go świa­ta, mię­dzy inny­mi z USA, Kana­dy, Bra­zy­lii, Chin, Taj­wa­nu, Korei Połu­dnio­wej, Indii, Izra­ela i więk­szo­ści kra­jów euro­pej­skich. Wykła­dy popro­wa­dzi­li czo­ło­wi bada­cze w dzie­dzi­nie cie­kłych krysz­ta­łów, m.in. Kri­stia­an Neyts z bel­gij­skie­go Uni­wer­sy­te­tu w Gan­da­wie, któ­ry w ubie­głym roku gościł z cyklem wykła­dów w WAT.

W ramach kon­fe­ren­cji odby­ły się dwa semi­na­ria. Pierw­sze zaty­tu­ło­wa­ne „Mole­cu­lar the­ory of liqu­id cry­stal orde­ring in rod-coil diblock copo­ly­mers” zapre­zen­to­wał Mikha­il Osi­pov z Wiel­kiej Bry­ta­nii. Dru­gie pt. “Half-skyr­mion lat­ti­ces in blue pha­ses con­fi­ned to thin lay­ers by uni­form and pat­ter­ned sur­fa­ces“ przed­sta­wił Slo­bo­dan Žumer ze Sło­we­nii.

W baro­ko­wej auli Ora­to­rium Maria­num, jed­nym z naj­bar­dziej repre­zen­ta­cyj­nych wnętrz Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go, odbył się wykład spe­cjal­ny prof. Paw­ła Pie­rań­skie­go z Uni­wer­sy­te­tu Paris-Sud we Fran­cji na temat pol­skich osią­gnięć w bada­niach nad cie­kły­mi krysz­ta­ła­mi.

Pod­czas kon­fe­ren­cji wygło­szo­no pięć wykła­dów ple­nar­nych:

  • M. Kacz­ma­rek, V. Fedo­tov, O. Buch­nev, T. Heiser, T. Regret­tier, G. D’Alessandro, E. Peri­vo­la­ri, J. R. Gill, N. Podo­liak, V. Apo­sto­lo­po­ulos “Smart, hybrid liqu­id cry­stal devi­ces”;
  • Frank Gies­sel­mann “New aspects of chi­ra­li­ty in lyotro­pic liqu­id cry­stals”;
  • Lech Lon­ga “Nema­tic twist-bend and rela­ted nema­tic struc­tu­res: from simu­la­tions to meso­sco­pic models”;
  • Ewa Górec­ka, Nata­ša Vau­po­tič, Miro­sław Sala­moń­czyk, Damian Pocie­cha, Rebec­ca Wal­ker, John M. D. Sto­rey, Cor­rie T. Imrie,  Cheng Wang, Chen­hui Zhu “Mul­ti-level chi­ra­li­ty in liqu­id cry­stals for­med by achi­ral mole­cu­les”;
  • Kri­stia­an Neyts, Inge Nys, Boxu­an Gao, Migle Ste­bry­te, Brecht Ber­te­lo­ot, Xian­gyu Xue, Fre­de­rik Van Acker, Yera Ussem­bay­ev, Moham­mad Moham­ma­di­ma­so­udi, Jero­en Beeck­man “Liqu­id Cry­stal TV and OLED TV: issu­es and oppor­tu­ni­ties”.

Ponad­to wygło­szo­no 30 wykła­dów zapro­szo­nych, 71 pre­zen­ta­cji oraz 111 pla­ka­tów. W kon­kur­sie na naj­lep­szą pre­zen­ta­cję zosta­ły przy­zna­ne trzy nagro­dy. Komi­sja kon­kur­so­wa oce­nia­ła war­tość nauko­wą i spo­sób pre­zen­ta­cji. Miej­sce pierw­sze zaję­ła Eva Kle­me­nčič z Uni­ver­si­ty of Mari­bor za pre­zen­ta­cję zaty­tu­ło­wa­ną “Giant elec­tro­ca­lo­ric respon­se in smec­tic liqu­id cry­stals with direct smec­tic-iso­tro­pic trans­i­tion”. Dru­gie miej­sce zaję­ła Migle Ste­bry­te z Ghent Uni­ver­si­ty za pre­zen­ta­cję pt. “Reflec­ti­ve flat opti­cal com­po­nents using pho­to-pat­ter­ned chi­ral liqu­id cry­stal”. Trze­cią nagro­dę otrzy­mał Ewan For­syth z Uni­ver­si­ty of Aber­de­en za pre­zen­ta­cję pt. “Liqu­id cry­stal tri­mers and tetra­mers exhi­bi­ting twist-bend nema­tic beha­vior”.

Za naj­lep­szą pre­zen­ta­cję w for­mie pla­ka­tu nagro­dzo­no Domi­ni­kę Ben­kow­ską z Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej za poster “Lyotro­pic liqu­id cry­stals of bio­lo­gi­cal signi­fi­can­ce doped with ani­so­tro­pic gold nano­par­tic­les”. Dru­gą nagro­dę otrzy­ma­ła Yana Gro­mo­va z Moscow Sta­te Uni­ver­si­ty za pla­kat “New Hybrid Nano­sys­tems Inc­lu­ding Silver Nano­par­tic­les and Cho­le­ste­ric Ligands and The­ir Phy­si­co-Che­mi­cal Pro­per­ties”. Trze­cie miej­sce zaję­ła Petra Vaňkáto­vá z Czech Aca­de­my of Scien­ce za pla­kat “Ultra per­for­man­ce chro­ma­to­gra­phic methods for opti­cal puri­ty con­trol of chi­ral liqu­id cry­stals”. Nagro­dy ufun­do­wa­ne zosta­ły przez Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną.

Kon­fe­ren­cja ELCL już od ponad 20 lat gro­ma­dzi naukow­ców z ośrod­ków nauko­wych na całym świe­cie, pro­wa­dzą­cych bada­nia w inter­dy­scy­pli­nar­nej dzie­dzi­nie cie­kłych krysz­ta­łów i mięk­kich mate­ria­łów ani­zo­tro­po­wych. Pierw­sza kon­fe­ren­cja ELCL zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na pod koniec XX wie­ku. W XXI wie­ku kon­fe­ren­cje odby­ły się kolej­no w Niem­czech (Hal­le, 2001), Hisz­pa­nii (Jaca, 2003), Wło­szech (Sesto, 2005), Por­tu­ga­lii (Lizbo­na, 2007), Fran­cji (Col­mar, 2009), Sło­we­nii (Mari­bor, 2011), Gre­cji (Rodos, 2013), Wiel­kiej Bry­ta­nii (Man­che­ster, 2015), Rosji (Moskwa, 2017). Tego­rocz­na kon­fe­ren­cja nie była pierw­szą zor­ga­ni­zo­wa­ną przez WAT. W 1997 roku nasza uczel­nia zor­ga­ni­zo­wa­ła 4 ECLC w Zako­pa­nem.

Pro­ble­ma­ty­ką cie­kłych krysz­ta­łów zaj­mu­ją się od wie­lu lat zespo­ły badaw­cze Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT, któ­ry­mi kie­ru­ją płk dr hab. inż. Prze­my­sław Kula oraz dr hab. inż. Wik­tor Pie­cek. W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zsyn­te­zo­wa­no wie­le czy­stych związ­ków oraz opra­co­wa­no wie­le mie­sza­nin cie­kło­kry­sta­licz­nych. Zosta­ły opra­co­wa­ne rów­nież nowe efek­ty elek­tro­op­tycz­ne oraz zapro­po­no­wa­no nowe zasto­so­wa­nia mate­ria­łów cie­kło­kry­sta­licz­nych. Naukow­cy z WAT mają na kon­cie kil­ka­dzie­siąt paten­tów, obej­mu­ją­cych nie tyl­ko Pol­skę, ale rów­nież Sta­ny Zjed­no­czo­ne i Unię Euro­pej­ską.

 

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT