» » 100 lat Święta Narodowego 3 Maja

100 lat Święta Narodowego 3 Maja

Pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczci­li 100 rocz­ni­cę pierw­szych obcho­dów Świę­ta Naro­do­we­go 3 Maja po odzy­ska­niu przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. W przeded­niu Świę­ta Kon­sty­tu­cji przed­sta­wi­cie­le WAT wzię­li udział w uro­czy­sto­ści patrio­tycz­nej przed krzy­żem Trau­gut­ta zor­ga­ni­zo­wa­nej przez prze­wod­ni­czą­ce­go Krę­gu Pamię­ci naro­do­wej Andrze­ja Mela­ka, posła na Sejm RP. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła Msza Świę­ta, któ­rej prze­wod­ni­czył ks. gen. bryg. Sła­wo­mir Żar­ski. Następ­nie został odczy­ta­ny uro­czy­sty apel pole­głych, po któ­rym Kom­pa­nia Repre­zen­ta­cyj­na WP odda­ła sal­wę hono­ro­wą.

Naszą uczel­nie repre­zen­to­wa­li szef Pio­nu Ogól­ne­go płk Andrzej Giga, kpt. mar. Krzysz­tof Patrej­ko, ppor. Joan­na Szkut­nik-Rogoż oraz dwu­dzie­stu pod­cho­rą­żych.  Ofi­ce­ro­wie wraz z dele­ga­cją pod­cho­rą­żych zło­ży­li kwia­ty przed Krzy­żem i Gła­zem Pamię­ci Romu­al­da Trau­gut­ta. Wią­zan­ki zło­ży­li tak­że przed­sta­wi­cie­le innych służb mun­du­ro­wych, nad­le­śnic­twa, klas mun­du­ro­wych oraz poli­ty­cy. Wyda­rze­nie uświet­nił występ Orkie­stry Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej, któ­ra wyko­na­ła kon­cert pie­śni woj­sko­wych.

Tekst i fot. kpr. pchor. Jędrzej Pia­sta