» » 1 sierpnia 1944 – Pamiętamy!

1 sierpnia 1944 – Pamiętamy!

wpis w: Aktualności | 0

Wszyst­ko zaczę­ło się 1 sierp­nia 1944 r., kie­dy to pra­wie 50 tysię­cy powstań­ców sta­nę­ło do wal­ki. Powsta­nie War­szaw­skie mia­ło trwać kil­ka dni, a prze­cią­gnę­ło się do dwóch mie­się­cy. Powstań­czy zryw poka­zał nie­złom­ność  war­sza­wia­ków w dąże­niu do wol­no­ści i umi­ło­wa­niu Ojczy­zny. Zgi­nę­ły w nim set­ki tysię­cy ludzi, a War­sza­wa zosta­ła nie­mal cał­ko­wi­cie znisz­czo­na. 

Przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej z rek­to­rem-komen­dan­tem WAT na cze­le uczci­li 74 rocz­ni­cę wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go, bio­rąc udział w wyda­rze­niach upa­mięt­nia­ją­cych tę naj­więk­szą akcję zbroj­ną pod­zie­mia w oku­po­wa­nej przez Niem­ców Euro­pie.

29 lip­ca rek­tor-komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek oraz pod­cho­rą­żo­wie uczest­ni­czy­li w uro­czy­sto­ściach odda­nia hoł­du powstań­com obwo­du AK „Żywi­ciel”, któ­rzy pole­gli w cza­sie Powsta­nia War­szaw­skie­go w rejo­nie Boer­ne­ro­wa. Tego same­go dnia mia­ło miej­sce spo­tka­nie uczest­ni­ków Powsta­nia War­szaw­skie­go z pre­zy­den­tem RP Andrze­jem Dudą oraz wła­dza­mi War­sza­wy. W spo­tka­niu wziął udział płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

31 lip­ca na Pla­cu Kra­siń­skich odby­ła się uro­czy­sta polo­wa Msza Świę­ta w inten­cji pole­głych powstań­ców oraz lud­no­ści cywil­nej War­sza­wy z udzia­łem pre­zy­den­ta RP i przed­sta­wi­cie­li władz pań­stwo­wych. We Mszy Św. uczest­ni­czy­ło licz­ne gro­no kom­ba­tan­tów, żoł­nie­rzy i uczest­ni­ków Powsta­nia War­szaw­skie­go. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wał rek­tor-komen­dant WAT oraz przed­sta­wi­cie­le kadry zawo­do­wej Aka­de­mii. Po Mszy Św. odbył się apel pamię­ci i cere­mo­nia zło­że­nia kwia­tów pod Pomni­kiem Powsta­nia War­szaw­skie­go.

1 sierp­nia rek­tor-komen­dant WAT uczest­ni­czył w uro­czy­sto­ściach skła­da­nia wień­ców pod pomni­kiem Pol­skie­go Pań­stwa Pod­ziem­ne­go i Armii Kra­jo­wej. Dele­ga­cja żoł­nie­rzy WAT zło­ży­ła rów­nież wią­zan­kę kwia­tów pod pomni­kiem  „Pole­gli-Nie­po­ko­na­ni” na cmen­ta­rzu Powstań­ców War­sza­wy.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. WAT, CO MON