dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT

Prorektor ds. studenckich

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na kierunku inżynieria materiałowa. W 1992 roku rozpoczęła pracę naukowo-dydaktyczną w WAT, początkowo jako starszy referent techniczny, następnie jako asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny. Od 2012 roku pełniła obowiązki prodziekana ds. naukowych Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT. Obowiązki prorektora ds. studenckich WAT pełni od 2016 roku. W 2011 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie chemii. Jest specjalistką w zakresie fizykochemii ciekłych kryształów. Dorobek naukowo-badawczy obejmuje ponad 80 publikacji naukowych, monografię oraz ponad 90 referatów i komunikatów konferencyjnych. Jest współautorem jednego patentu.