» » Kwaterowanie w domach studenckich WAT na rok akademicki 2018/2019

Kwaterowanie w domach studenckich WAT na rok akademicki 2018/2019

Uwaga – poniższe ogłoszenie dotyczy tylko studentów i doktorantów, którzy w roku akademickim 2017/2018 posiadali status studenta/doktoranta WAT. Studenci i doktoranci, którzy dopiero w lipcu br. przejdą rekrutację do WAT wnioski o zakwaterowanie będą składali w terminie od 17 lipca 2018 r do 30 lipca 2018 r. Szczegóły zostaną podane w oddzielnym komunikacie po ogłoszeniu wyników rekrutacyjnych.

 

Informujemy, że z uwagi na małą liczbę miejsc w domach studenckich, wszyscy studenci i doktoranci składający wniosek o zakwaterowanie w domu studenckim WAT na rok akademicki 2018/2019 przechodzą postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z Regulaminem przydzielania miejsc w domach studenckich WAT na rok akademicki 2018/2019.

Wszyscy studenci i doktoranci, którzy w roku akademickim 2017/2018 posiadali status studenta WAT (niezależnie czy mieszkali w domu studenckim, czy nie) chcący ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim na rok akademicki 2018/2019 muszą do dnia 15 czerwca 2018 r. złożyć niżej wymienione dokumenty (dostępne na stronie internetowej WAT w zakładce „Sprawy studenckie”):

  1. wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim WAT w roku akademickim 2018/2019, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
  2. oświadczenie dotyczące dochodów, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu (dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny);
  3. zaświadczenie o nauce, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu (jeżeli wnioskodawca posiada rodzeństwo);
  4. klauzulę informacyjną, której wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu (podpisaną przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny wpisanych do wniosku);
  5. klauzulę zgody, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu (podpisaną przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny wpisanych do wniosku);

Osoby chcące ubiegać się o miejsce w pokoju jednoosobowym muszą we wniosku w miejscu preferencji zakwaterowania wyrazić chęć zamieszkania w pokoju jednoosobowym oraz wpisać średnią ocen uzyskaną w trakcie studiów (od I semestru studiów na danym stopniu studiów, bez semestru ostatniego – letniego).

Wnioski należy składać w Dziale Spraw Studenckich – pok. 91A w Budynku Głównym lub przesłać pocztą na adres WAT z dopiskiem na kopercie „Dział Spraw Studenckich” (liczy się data stempla pocztowego).

W przypadku gdy wniosek będzie niekompletny i nie uzupełniony w terminie, pozostanie bez rozpatrzenia.

Studenci i doktoranci, którzy w roku akademickim 2017/2018 mieszkali/mieszkają w domach studenckich WAT, winni są do dnia 30 czerwca 2018 r. uregulować wszelkie należności finansowe za bieżący rok akademicki. W przypadku nieuregulowania zaległości, miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2018/2019 nie będzie przyznane.

UWAGA: Termin 15 czerwca 2018 r. jest ostateczny. Złożenie wniosku po tym terminie skutkuje automatycznym umieszczeniem kandydata na liście rezerwowej dla osób oczekujących na zwolnienie miejsca w domu studenckim.

Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 31 lipca 2018 r. Zostaną one przesłane do każdego wnioskodawcy na uczelniany adres mailowy.

Szczegóły zakwaterowania dostępne są w Regulaminie przyznawania miejsc w domach studenckich WAT na rok akademicki 2018/2019 (dostępne na stronie internetowej WAT w zakładce „Sprawy studenckie”) oraz pod nr tel. 261 837 147 lub adresem e-mail patryk.grzymala@wat.edu.pl.