» » Kwaterowanie w domach studenckich WAT na rok akademicki 2018/2019 – studenci nowoubiegający się

Kwaterowanie w domach studenckich WAT na rok akademicki 2018/2019 – studenci nowoubiegający się

Informujemy, że studenci i doktoranci, którzy w 2018 roku przeszli rekrutację do WAT i chcą ubiegać się o zakwaterowanie w domach studenckich WAT, zobowiązani są do złożenia niżej wymienionych dokumentów w terminie od dnia 17 lipca 2018 r. do dnia 30 lipca 2018 r.:

  1. wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim WAT w roku akademickim 2018/2019, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
  2. oświadczenie dotyczące dochodów, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu (dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny);
  3. zaświadczenie o nauce, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu (jeżeli wnioskodawca posiada rodzeństwo);
  4. klauzulę informacyjną, której wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu (podpisaną przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny wpisanych do wniosku);
  5. klauzulę zgody, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu (podpisaną przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny wpisanych do wniosku);
  6. ksero skróconego aktu zgonu, jeżeli jeden z rodziców wnioskodawcy nie żyje.

Wniosek wraz załącznikami będzie można złożyć w Dziale Spraw Studenckich (pokój 91A/Budynek Główny) lub na specjalnie przygotowanym stanowisku w Dziale Rekrutacji. Wyżej wymienione dokumenty dotyczące zakwaterowania można też przesyłać pocztą na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
00-908 Warszawa 46
z dopiskiem „Dział Spraw Studenckich”

O wynikach rekrutacji do domów studenckich kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową najpóźniej do końca 17 sierpnia 2018 r. Decyzja zostanie przesłana na adres mailowy podany w procesie rekrutacji do WAT.

Regulamin przydzielania miejsc w domach studenckich WAT na rok akademicki 2018/2019 oraz szczegóły dotyczące procesu przyznawania miejsc w domach studenckich (jak obliczyć dochód netto na członka rodziny, za co są przyznawane punkty kwalifikacyjne) dostępne są tutaj.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić pod nr. tel.: 261 837 147.