» » Kwaterowanie w domach studenckich WAT na rok akademicki 2017/2018 – studenci nowoubiegający się

Kwaterowanie w domach studenckich WAT na rok akademicki 2017/2018 – studenci nowoubiegający się

Informujemy, że studenci i doktoranci, którzy w 2017 roku przeszli rekrutację do WAT i chcą ubiegać się o zakwaterowanie w domach studenckich WAT, zobowiązani są do złożenia niżej wymienionych dokumentów w terminie od dnia 18 lipca 2017 r. do dnia 28 lipca 2017 r.:

  1. wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim WAT w roku akademickim 2017/2018, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
  2. oświadczenie dotyczące dochodów, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu (dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny);
  3. oświadczenie o nauce, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu (jeżeli wnioskodawca posiada rodzeństwo);
  4. ksero skróconego aktu zgonu, jeżeli jeden z rodziców wnioskodawcy nie żyje.

Wniosek wraz załącznikami będzie można złożyć w Dziale Spraw Studenckich (pokój 91A/Budynek Główny) lub na specjalnie przygotowanym stanowisku w Dziale Rekrutacji. Wyżej wymienione dokumenty dotyczące zakwaterowania można też przesyłać pocztą na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
z dopiskiem „Dział Spraw Studenckich”

O wynikach rekrutacji do domów studenckich kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową najpóźniej do końca sierpnia 2017 r. Decyzja zostanie przesłana na adres mailowy podany w procesie rekrutacji do WAT.

Regulamin przydzielania miejsc w domach studenckich WAT na rok akademicki 2017/2018 oraz szczegóły dotyczące procesu przyznawania miejsc w domach studenckich (jak obliczyć dochód netto na członka rodziny, za co są przyznawane punkty kwalifikacyjne) dostępne są  tutaj

W razie jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić pod nr. tel. 261-837-147.