» » Profesor Eugeniusz Świtoński doktorem honoris causa WAT

Profesor Eugeniusz Świtoński doktorem honoris causa WAT

wpis w: Aktualności | 0

Wybitny naukowiec w dziedzinie mechaniki teoretycznej i stosowanej, mechatroniki, budowy i eksploatacji maszyn prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński otrzymał tytuł doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej. Uroczystość przyznania tej najwyższej godności akademickiej miała miejsce 22 czerwca br. w Sali Kinowej WAT. O uhonorowanie prof. E. Świtońskiego wystąpiła do Senatu WAT Rada Wydziału Mechanicznego. Imponujące osiągnięcia naukowe Profesora opiniowały Senaty Politechniki Poznańskiej i Politechniki Wrocławskiej.

Uroczystość rozpoczęła się wejściem orszaku rektorów z zaprzyjaźnionych uczelni, członków Senatu WAT, wprowadzeniem sztandaru Akademii oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Wśród gości obecni byli: recenzenci dorobku naukowego honorowego doktora profesorowie Eugeniusz Rusiński z Politechniki Wrocławskiej, Tomasz Łodygowski z Politechniki Poznańskiej, Wacław Borkowski z Wojskowej Akademii Technicznej oraz promotor prof. Tadeusz Niezgoda. Swoją obecnością zaszczycili Profesora rektorzy, prorektorzy i dziekani uczelni, dyrektorzy instytutów naukowych, honorowi doktorzy WAT profesorowie Józef Modelski i Piotr Wolański, przedstawiciele MNiSW, NCBiR, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Naczelnej Organizacji Technicznej oraz instytucji wojskowych: Sztabu Generalnego, Garnizonu Warszawa, Wojsk Obrony Terytorialnej, Służby Wywiadu i Kontrwywiadu oraz Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. W tej szczególnej ceremonii doktorowi honoris causa towarzyszyła najbliższa rodzina, profesorowie i pracownicy Politechniki Śląskiej, a także przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji naukowych, z którymi Profesor współpracuje.

„Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński od 1963 roku związany jest z Politechniką Śląską, a jego współpraca z Wojskową Akademią Techniczną sięga początku lat 70-tych. Profesor współpracuje z wieloma uczelniami i pełni wiele funkcji w prestiżowych krajowych i zagranicznych gremiach naukowych. Jest honorowym doktorem czterech politechnik. Dla Wojskowej Akademii Technicznej to zaszczyt móc korzystać z wiedzy, doświadczenia i życzliwości Profesora” – powiedział, otwierając uroczystość, dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prorektor WAT ds. kształcenia. Wyraził również nadzieję na dalszą owocną współpracę, a w imieniu całej społeczności akademickiej złożył prof. E. Świtońskiemu życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, wytrwałości oraz dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

W laudacji, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, promotor doktoratu, podkreślił wybitny dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny prof. E. Świtońskiego i zwrócił szczególną uwagę na praktyczne wykorzystanie jego wyników badań. „Szczególnie ważna w działalności Profesora jest ścisła współpraca z przemysłem, gdzie wdrożono wiele innowacyjnych rozwiązań wynikających z Jego prac badawczych. Cechą charakterystyczną działalności Profesora jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań każdego podjętego problemu badawczego, tworzenie nowych i lepszych rozwiązań oraz ich transfer do praktyki przemysłowej. Działalność naukowa Profesora Eugeniusza Świtońskiego cieszy się powszechnym uznaniem przede wszystkim za poziom merytoryczny oraz innowacyjność rozwiązań. Jest ona doceniona w kraju i zagranicą”. O związkach Profesora z Wojskową Akademią Techniczną powiedział: „Profesor Eugeniusz Świtoński wspierał i nadal wspiera zespoły badawcze Wojskowej Akademii Technicznej w ich rozwoju naukowym, podejmowaniu wspólnych tematów badawczych, a także upowszechnianiu zagranicą dorobku naukowego i wizerunku WAT, jako wiodącej uczelni technicznej. (…) Jego wybitne zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej, postawa etyczna, będąca wzorem godnym naśladowania, niekwestionowany autorytet w kraju i na świecie (…) w pełni uzasadniają nadanie prof. dr. hab. inż. Eugeniuszowi Świtońskiemu tytułu doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej”.

Prof. E. Świtoński to również uznany i szanowany nauczyciel akademicki. Jego życzliwy stosunek do studentów, doktorantów i młodych adeptów nauki jest powszechnie znany. Wypromował ponad 200 dyplomantów, był promotorem 14 rozpraw doktorskich. Utworzona przez Profesora ogólnopolska szkoła naukowa wypromowała wielu profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów. Osiągnięcia i pozycję naukową Profesora potwierdza jego liczny udział w komitetach redakcyjnych i naukowych czasopism w kraju i zagranicą oraz członkostwo w komitetach Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Na ręce doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. E. Świtońskiego wpłynęło wiele listów gratulacyjnych i życzeń z okazji uroczystości m.in. od: Przewodniczącego Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów prof. Kazimierza Furtaka, rektorów szkół wyższych z całego kraju oraz Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kazimierza Kardynała Nycza. Gratulacje i wyrazy uznania złożyli Profesorowi obecni na uroczystości: rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf.

Uroczystość zakończył wykład prof. E. Świtońskiego pt. „Modelowanie w projektowaniu pojazdów specjalnych”, po którym Profesor powiedział – „(…) pragnę bardzo serdecznie podziękować Wysokiemu Senatowi Wojskowej Akademii Technicznej za uznanie, że wyniki mojej działalności naukowej zasługują na najwyższą godność akademicką. Czuję się ogromnie wzruszony i jednocześnie mam olbrzymią satysfakcję, że tak znakomita uczelnia Wojskowa Akademia Techniczna, z którą współpracuję od początku mojej kariery naukowej przyznaje mi ten tytuł”. Podziękowania za przyznaną godność doktora honoris causa prof. E. Świtoński skierował do Rektora, Dziekana i Rady Wydziału Mechanicznego WAT.

Ewa Jankiewicz
fot. Grzegorz Rosiński