Kierunek ZARZĄDZANIE oferuje Studentom możliwość opanowania szerokiego zakresu specjalistycznej wiedzy i nabycia umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwami, a także instytucjami nienastawionymi na zysk (administracja publiczna oraz organizacje pożytku publicznego).

Kierunek przygotowuje zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, jak i podejmowania funkcji menedżerskich i specjalistycznych w różnego typu organizacjach, poszukujących odpowiednio przygotowanych specjalistów.

Jest to kierunek z zakresu nauk ekonomicznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) oraz stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie).

Charakter kierunku określają przedmioty wchodzące w zakres takich dziedzin wiedzy, jak: zarządzanie, marketing, ekonomia, rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa, prawo,  zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, informatyka gospodarcza.

W trakcie studiów Studenci wyposażani są także w aktualną wiedzę z obszaru nauk technicznych (zwłaszcza teleinformatyki) oraz humanistycznych. Mają także możliwość pozyskiwania wiedzy i zdobywania doświadczenia w takich obszarach jak: negocjacje, biznes plan, zarządzanie projektami i procesami, public relations, grafika menedżerska, rynki kapitałowe i operacje giełdowe.

Prowadzone studia są zorientowane na praktyczne aspekty zarządzania organizacjami, czego przejawem są: (1) przedmioty tak skonstruowane, aby Studenci mogli przełożyć wiedzę teoretyczną na praktykę, (2) obowiązkowe praktyki studenckie, (3) możliwość udziału w warsztatach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez zewnętrzne organizacje na terenie Uczelni, (4) możliwość działania w licznych organizacjach studenckich, a także (5) możliwość udziału w konkursach (krajowych lub międzynarodowych) oraz pracach naukowo-badawczych.

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku „Zarządzanie” oferują możliwość uzyskania jednej z dwóch specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • Zarządzania zasobami ludzkimi
 • Informatycznego wspomagania zarządzania

Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: regulacji prawnych dotyczących spraw pracowniczych; konstruowania efektywnych systemów personalnych; wykorzystania nowoczesnych metod stosowanych w działaniach kadrowych; diagnozowania problemów kadrowych organizacji; prowadzenia działań personalnych organizacji oraz kierowania zespołami ludzkimi.

Specjalność: Informatyczne wspomaganie zarządzania

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: znajomości aktualnych i perspektywicznych możliwości wykorzystania technologii teleinformatycznych w zakresie wspomagania zarządzania w organizacjach; posługiwania się pakietami oprogramowania oraz wykorzystywania systemów baz danych w zarządzaniu organizacją.

 

Studia II stopnia (magisterskie) stwarzają możliwość uzyskania jednej z dwóch specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Systemy Business Intelligence w zarządzaniu

Specjalność: Zarządzanie kapitałem intelektualnym

Absolwent jest wysoce wykwalifikowanym specjalistą z zakresu zarządzania dobrami niematerialnymi w organizacji. Posiada stosowną wiedzę i umiejętności, które pozwalają na efektywne zarządzanie procesami kadrowymi organizacji oraz wszelkimi przedsięwzięciami związanymi z zarządzaniem wiedzą. Szczególnie dysponuje kompetencjami z zakresu pozyskiwania, identyfikowania, pomiaru i wykorzystania kapitału ludzkiego i strukturalnego organizacji. Zna i posiada umiejętności wykorzystania wiedzy i znajomość jej istoty, a ponadto kapitału intelektualnego i kultury innowacyjnej, która bezpośrednio wpływa na sprawność procesów innowacyjnych i komercjalizacji innowacji.

Specjalność: Systemy Business Intelligence w zarządzaniu

Absolwent jest wysoce wykwalifikowanym specjalistą w zakresie implementacji oraz biznesowego wykorzystania informatycznych systemów wspomagania decyzji w organizacjach. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie analizy wymagań biznesowych, w tym modelowania, doskonalenia, symulacji i optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (np. pakietu ARIS), oraz wykorzystania metod eksploracji danych (data mining), a także efektywnego wykorzystania systemów Business Intelligence dla wsparcia analiz marketingowych, finansowych, logistycznych i innych. Zna zaawansowane metody zarządzania oparte na dostępie do informacji, raportowania i prezentacji danych z wykorzystaniem analiz typu Big Data. Potrafi wykorzystywać hurtownie danych w praktyce analizy biznesowej.  Zna i potrafi stosować w praktycznej działalności określone narzędzia analizy biznesowej (OLAP, Data mining, Proces mining).

Wymagania rekrutacyjne na studia licencjackie

Do zarejestrowania kandydata wymagane jest wypełnienie w internecie podania-ankiety o przyjęcie na studia, w którym kandydat podaje m.in. wy­niki będące podstawą naliczenia punków rankingowych przepi­sane ze świadectwa dojrzałości oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole średniej, które są uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplom olimpiady).

Podstawą naliczania punktów rankingowych są wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów:

 • geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie – max. 45 pkt. rankingowych
 • matematyka – max. 30 pkt. rankingowych
 • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
 • język polski – max. 5 pkt. rankingowych

Dla kandydata z „nową maturą”, który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych

Podstawą naliczenia punktów rankingowych z przedmiotu (tylko jednego) geografia lub historia, lub WOS, jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych

Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie maturalnym dwa języki obce, a także jeżeli zdawał na „starej maturze” (wynik w formie ocen, a nie %) określony przedmiot pisemnie i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych

 

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia II stopnia prowadzona jest dwa razy w roku:

 • styczeń – luty, na studia rozpoczynające się od semestru letniego (luty)
 • maj – wrzesień, na studia rozpoczynające się do semestru zimowego (październik)

Rejestracja na studia II stopnia obejmuje łącznie:

 • założenie konta w Internetowej Rejestracji Kandydatów i wypełnienie znajdującego się tam podania-ankiety,
 • dostarczenie do Sekcji ds. Rekrutacji wymaganych dokumentów, potwierdzających ukończenie studiów oraz stanowiących podstawę do obliczenia punktów rankingowych w określonych wyżej terminach.

Uruchomienie określonej specjalności uwarunkowane jest liczbą kandydatów – decyzję o uruchomieniu podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna;

Decyzję w sprawie przyjęcia na specjalność określonego kierunku studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów wyższych,
 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
 • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych;

Na podstawie wyników ukończenia studiów wyższych i wyników uzyskanych w czasie trwania studiów wyższych oraz posiadanych kompetencji, komisja sporządza listę rankingową, według punktacji określonej poniżej - o przyjęciu kandydata, decyduje miejsce na liście rankingowej

wyniki liczba punktów
rankingowych
wynik ukończenia studiów wyższych bardzo dobry z wyróżnieniem 50
bardzo dobry 45
ponad dobry 40
dobry 30
dość dobry 20
dostateczny 10
kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia
na studiach drugiego stopnia
oraz wyniki uzyskane w czasie trwania
studiów wyższych (decyduje komisja)
0 - 50

Studia na kierunku „Zarządzanie” przygotowują Studentów do:

 • pracy na stanowiskach menedżerskich w biznesie i administracji;
 • pracy na stanowiskach specjalistycznych, w komórkach:
  - obsługi klienta,
  - planistycznych,
  - marketingowych,
  - personalnych,
  - handlowych,
  - kontrolnych,
  - logistycznych
  - księgowych;
 • pracy na różnych stanowiskach analitycznych w firmach produkcyjnych, usługowych i instytucjach administracyjnych;
 • pracy w firmach konsultingowych;
 • pracy w agencjach marketingowych;
 • pracy w agencjach public relations;
 • pracy w agencjach pośrednictwa pracy;
 • pracy w strukturach bezpieczeństwa państwa;
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwenci studiów I stopnia na specjalności „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, zgodnie z posiadana wiedzą i nabytymi na studiach umiejętnościami, są w szczególności przygotowani do pracy w firmach (przedsiębiorstwach, bankach oraz innych instytucjach życia gospodarczego) i administracji publicznej na stanowiskach:

 • Menedżerów ds. zasobów ludzkich,
 • Specjalistów ds. organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Specjalistów HR (human resources);
 • Menedżerów (specjalistów) ds. assessement center;
 • Menedżerów (specjalistów) ds. systemów motywacyjnych;
 • Specjalistów ds. rekrutacji,
 • Menedżerów (specjalistów) ds. kadr i płac,
 • Specjalistów ds. szkoleń i rozwoju pracowników,
 • Specjalistów ds. ocen okresowych pracowników;
 • Analityków pracy,
 • Konsultantów ds. personalnych,
 • Project Managerów
 • Account Managerów.

Absolwenci studiów I stopnia na specjalności „Informatyczne wspomaganie zarządzania” zgodnie z posiadana wiedzą i nabytymi na studiach umiejętnościami, są w szczególności przygotowani do pracy w firmach (przedsiębiorstwach, bankach oraz innych instytucjach życia gospodarczego) i administracji publicznej na stanowiskach:

 • Menedżerów ds. zastosowań informatyki w przedsiębiorstwie lub instytucji publicznej;
 • Doradców zarządu firmy ds. wykorzystania informatyki w doskonaleniu i rozwoju organizacji;
 • Administratorów i redaktorów serwisów informatycznych;
 • Specjalistów ds. Social Media;
 • Researcherów – menedżerów informacji, brokerów lub selektorów informacji;
 • Specjalistów ds. zarządzania przepływem informacji;
 • Specjalistów ds. klasyfikowania i indeksowania informacji/treści;
 • Content manager’ów – zajmujących się organizacją i sposobem prezentacji zawartości stron WWW;
 • Specjalistów ds. Public Relations;
 • Project managerów.

Absolwenci studiów II stopnia na specjalności Zarządzanie kapitałem intelektualnym są w szczególności przygotowani do pracy w firmach (przedsiębiorstwach, bankach oraz innych organizacjach sektora biznesowego) i administracji publicznej na stanowiskach:

 • Menedżerów ds. zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji,
 • Menedżerów ds. zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • Specjalistów ds. polityki personalnej organizacji,
 • Menedżerów i specjalistów ds. zarządzania wiedzą organizacji,
 • Menedżerów i specjalistów ds. systemów motywacyjnych,
 • Menedżerów i specjalistów ds. relacji z kluczowymi klientami,
 • Menedżerów i specjalistów ds. rozwoju organizacji;
 • Menedżerów ds. HR i administracji.

Absolwenci studiów II stopnia na specjalności Systemy Business Intelligence w zarządzaniu są w szczególności przygotowani do pracy w firmach (przedsiębiorstwach, bankach oraz innych organizacjach sektora biznesowego) i administracji publicznej na stanowiskach:

 • Analityków biznesowych w przedsiębiorstwach;
 • Menedżerów i specjalistów ds. zarządzania wiedzą w organizacji;
 • Menedżerów i specjalistów ds. analiz i raportowania;
 • Menedżerów i specjalistów ds. CRM;
 • Menedżerów i specjalistów ds. Data Science;
 • Konsultantów ds. Business Intelligence.

Wydział Cybernetyki

http://www.wcy.wat.edu.pl

dziekanat.wcy@wat.edu.pl

Tel. 261 83 70 65

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW