Studia na kierunku mechatronika zapewniają wykształcenie specjalistów odpowiadających potrzebom zmieniającego się rynku pracy i wszechstronnie przygotowanych do roli projektanta, wytwórcy, jak i eksploatatora złożonych urządzeń technicznych. Wykształcenie jest oparte na bazie gruntownej wiedzy z obszaru mechaniki, elektronicznych układów sterowania, wybranych działów informatyki stosowanej oraz opanowaniu umiejętności posługiwania się narzędziami komputerowego wspomagania w projektowaniu wyrobów i procesów wytwarzania oraz ich eksploatacji.

Studia umożliwiają uzyskanie wykształcenia odpowiadającego międzynarodowym standardom i wymaganiom oraz aktualnej wiedzy inżynierskiej w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń i systemów technicznych, charakteryzujących się strukturą realizowaną za pomocą zespołów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, mikromechanicznych, elektromechanicznych, elektrycznych i optycznych, wraz z układem sterowania opartym o technikę mikroprocesorową.

Proces dydaktyczny organizowany jest w ten sposób, że dużą wagę przykłada się do nauczania na przykładach, zaś zajęcia są podporządkowane głównemu celowi, jakim jest wyposażenie inżyniera mechatronika w wiedzę praktyczną, która pozwoli mu na realizowanie projektu konkretnego urządzenia i jego zespołowe wykonywanie. Wydział oferuje w ramach kierunku mechatronika szereg specjalności, w tym unikalne w skali kraju specjalności w zakresie techniki uzbrojenia.

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Mechatronika” oferuje się możliwość uzyskania jednej z siedmiu specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • Automatyka i sterowanie
 • Techniki komputerowe w mechatronice
 • Mechatronika stosowana
 • Konstrukcja broni i amunicji
 • Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych
 • Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych
 • Uzbrojenie i elektronika

 

Specjalność: Automatyka i sterowanie

Specjalność przygotowuje specjalistów, którzy będą posiadali wiedzę oraz umiejętności z zakresu projektowania, konstruowania i badań systemów sterowania, kreowania zachowań inteligentnych oraz zarządzania procesami produkcji, automatyzacji i robotyzacji. Studenci tej specjalności zostaną zapoznani z podstawami robotyki, programowaniem robotów, algorytmami sterowania, programowaniem mikrokontrolerów i sterowników swobodnie programowalnych oraz komputerów przemysłowych, budową układów sensorycznych i napędowych. Wykształcenie takich kwalifikacji będzie możliwe dzięki poznaniu metod programowania układów i urządzeń mechatronicznych, modelowania i symulacji komputerowej, programowania regulatorów wielofunkcyjnych. Studenci nauczą się wykorzystywać systemy operacyjne czasu rzeczywistego (QNX, Windows NT) oraz tworzyć systemy wizualizacji.

Specjalność: Techniki komputerowe w mechatronice

Specjalność „Techniki komputerowe w mechatronice” Umożliwia zdobywanie wiedzy m.in. w zakresie:

 • komputerowego wspomagania procesu projektowania z wykorzystaniem uniwersalnych programów i systemów projektowania (AutoCAD, SolidEdge, SolidWorks, UNIGRAPHICS, CATIA itp.);
 • komputerowego wspomagania procesu wytwarzania z wykorzystaniem: zaawansowanych technologii wytwarzania (Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Inżynieria Odwrotna) zaawansowanych systemów wytwarzania (MasterCAM, EdgeCAM) oraz urządzeń CNC –obrabiarek sterowanych numerycznie z zastosowaniem nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych;
 • projektowania strategii eksploatacji wraz z tworzeniem informatycznych systemów wspomagania zarządzania eksploatacją złożonych obiektów technicznych.

Specjalność: Mechatronika stosowana

Specjalność przygotowuje specjalistów do użytkowania, obsługiwania i projektowania w szerokiej gamy urządzeń mechatronicznych. Studenci w trakcie studiów zapoznają się z konstrukcją, eksploatacją i projektowaniem, urządzeń i systemów mechatronicznych. Poznają również podstawowe zasady zarządzania. Uzyskają wiedzę związaną z nowoczesnymi metodami pomiaru wielkości mechanicznych i elektrycznych, którą następnie wykorzystają do opisu działania urządzenia mechatronicznego. Opracowane metody opisu zostaną wykorzystane do symulacji działania oraz projektowania. Poznają metody komputerowego wspomagania prac inżynierskich, od obrabiarek sterowanych numerycznie do symulacji układów mechanicznych, elektronicznych i wizualizacji zjawisk zachodzących w urządzeniach mechatronicznych.

Specjalność pozwala zdobyć następującą wiedza specjalistyczną:

 • znajomość konstrukcji i zasad eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • znajomość nowoczesnych czujników i układów pomiarowych oraz sposobów ich integracji z wykorzystaniem specjalizowanych komputerów i sterowników mikroprocesorowych wyposażonych w cyfrowe interfejsy do wymiany danych;
 • znajomość komputerowych narzędzi wspomagających prace inżynierskie.

Specjalność pozwala zdobyć następujące umiejętności specjalistyczne:

 • umiejętność projektowania i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • umiejętność wykorzystania nowoczesnych czujników, przetworników i układów pomiarowych w urządzeniach mechatronicznych;
 • umiejętność posługiwania się komputerowymi narzędziami wspomagającymi projektowanie, eksploatację i wytwarzanie urządzeń mechatronicznych.

Wykorzystując nabytą wiedzę oraz zdobyte w czasie zajęć laboratoryjnych i praktyk umiejętności, studenci są przygotowywani do samodzielnej integracji systemów zawierających komponenty mechaniczne, elektroniczne i informatyczne.

Specjalność: Konstrukcja broni i amunicji

Specjalność przygotowuje specjalistów, do projektowania i eksploatacji techniki uzbrojenia, a zwłaszcza broni i amunicji, użytkowanych m.in. przez wojsko, policję, służbę graniczną, służby ochrony osób i mienia itp. Ponadto przygotowuje specjalistów do pracy z materiałami wysokoenergetycznymi (materiałami wybuchowymi i pirotechnicznymi, prochami i paliwami rakietowymi) w przemyśle, górnictwie i technice wojskowej. Studenci praktycznie zapoznają się z nowoczesnymi materiałami i technologiami stosowanymi w budowie współczesnej broni, amunicji i materiałów wybuchowych, komputerowym procesem projektowania złożonych obiektów o przeznaczeniu specjalnym, konstrukcją i użytkowaniem broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz z metodami ich badań i bezpiecznej eksploatacji. Specjalność umożliwia zdobywanie wiedzy w zakresie: projektowania, wytwarzania, eksploatacji złożonych obiektów o przeznaczeniu specjalnym, broni, amunicji i materiałów wybuchowych; modelowania pracy prochowych układów miotających oraz silników rakietowych; organizacji i zarządzania systemów uzbrojenia klasycznego; gospodarki środkami bojowymi.

Specjalność: Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych

Specjalność przygotowuje specjalistów dla Sił Zbrojnych sektora przemysłu obronnego i cywilnego (związanego z techniką wojskową), którzy będą przygotowani do projektowania i eksploatacji uzbrojenia rakietowego, a zwłaszcza systemów rakietowych ziemia-powietrze. Program studiów obejmuje wiedzę kierunkową z obszaru techniki mikroprocesorowej, elektroniki i automatyki. W zakresie wiedzy specjalistycznej obejmuje modelowanie, symulację i projektowanie oraz programowanie komputerowych systemów automatyki. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi materiałami i technologiami stosowanymi w konstrukcji uzbrojenia rakietowego, komputerowym procesem projektowania złożonych obiektów mechatronicznych oraz z zasadami eksploatacji i diagnostyki uzbrojenia rakietowego.

Specjalność: Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych

Specjalność przygotowuje specjalistów z zakresu konstrukcji, eksploatacji oraz bojowego wykorzystania zestawów rakietowych przeznaczonych do zwalczania celów powietrznych i rakiet balistycznych. Program studiów obejmuje wiedzę z obszaru projektowania urządzeń elektronicznych, analizy oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów i obrazów w systemach czasu rzeczywistego, sprzętowej i programowej realizacji systemów automatycznego śledzenia obiektów. W zakresie budowy zestawów rakietowych studiowane są zagadnienia obejmujące teoretyczne podstawy funkcjonowania zestawów rakietowych, podstawy radiolokacji, urządzenia mikrofalowe, sieci komunikacyjne i systemy telemetryczne, wyposażenie pokładowe rakiet, systemy antenowe, systemy przetwarzania sygnałów stacji naprowadzania rakiet, metody naprowadzania rakiet na cele powietrzne oraz zasady eksploatacji i bojowego wykorzystania przeciwlotniczych zestawów rakietowych.

Specjalność: Uzbrojenie i elektronika

Specjalność kształci specjalistów Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej, którzy będą przygotowani do planowania, zabezpieczenia i realizowania procesu eksploatacji sprzętu uzbrojenia i elektroniki. Program studiów obejmuje wiedzę kierunkową z obszaru mechaniki, konstrukcji maszyn, elektroniki i automatyki. W zakresie wiedzy specjalistycznej obejmuje konstrukcję i eksploatację poszczególnych grup sprzętowych mienia służby uzbrojenia i elektroniki. Studenci zapoznają się z organizacją i technologią obsługiwań okresowych i remontów sprzętu uzbrojenia jak również specjalistycznym wyposażeniem przeznaczonym do ich wykonywania.

Wymagania rekrutacyjne na studia inżynierskie

Do zarejestrowania kandydata wymagane jest wypełnienie w internecie podania-ankiety o przyjęcie na studia, w którym kandydat podaje m.in. wy­niki będące podstawą naliczenia punków rankingowych przepi­sane ze świadectwa dojrzałości oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole średniej, które są uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplom olimpiady).

Podstawą naliczania punktów rankingowych są wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów:

 • matematyka – max. 45 pkt. rankingowych
 • fizyka z astronomią (fizyka) – max. 30 pkt. rankingowych
 • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
 • język polski – max. 5 pkt. rankingowych

Dla kandydata z „nową maturą”, który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych

Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie maturalnym dwa języki obce, a także jeżeli zdawał na „starej maturze” (wynik w formie ocen, a nie %) określony przedmiot pisemnie i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych

 

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia II stopnia prowadzona jest dwa razy w roku:

 • styczeń – luty, na studia rozpoczynające się od semestru letniego (luty)
 • maj – wrzesień, na studia rozpoczynające się do semestru zimowego (październik)

Rejestracja na studia II stopnia obejmuje łącznie:

 • założenie konta w Internetowej Rejestracji Kandydatów i wypełnienie znajdującego się tam podania-ankiety,
 • dostarczenie do Sekcji ds. Rekrutacji wymaganych dokumentów, potwierdzających ukończenie studiów oraz stanowiących podstawę do obliczenia punktów rankingowych w określonych wyżej terminach.

Uruchomienie określonej specjalności uwarunkowane jest liczbą kandydatów – decyzję o uruchomieniu podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna;

Decyzję w sprawie przyjęcia na specjalność określonego kierunku studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów wyższych,
 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
 • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych;

Na podstawie wyników ukończenia studiów wyższych i wyników uzyskanych w czasie trwania studiów wyższych oraz posiadanych kompetencji, komisja sporządza listę rankingową, według punktacji określonej poniżej - o przyjęciu kandydata, decyduje miejsce na liście rankingowej

wyniki liczba punktów
rankingowych
wynik ukończenia studiów wyższych bardzo dobry z wyróżnieniem 50
bardzo dobry 45
ponad dobry 40
dobry 30
dość dobry 20
dostateczny 10
kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia
na studiach drugiego stopnia
oraz wyniki uzyskane w czasie trwania
studiów wyższych (decyduje komisja)
0 - 50

Studia w specjalności „automatyka i sterowanie” przygotowują do prac inżynierskich na stanowiskach projektantów, programistów robotów, organizatorów produkcji oraz eksploatatorów systemów automatyki, robotyki i sterowania.

Specjalność „techniki komputerowe w mechatronice” przygotowuje specjalistów do pracy w biurach konstrukcyjno-technologicznych na stanowiskach projektantów, organizatorów produkcji i eksploatacji.

Studia na specjalności „mechatronika stosowana” przygotowują do zatrudnienia w firmach produkcyjno-usługowych specjalizujących się w eksploatacji, produkcji urządzeń mechatronicznych.

Specjalność „konstrukcja broni i amunicji” przygotowuje do pracy w biurach konstrukcyjno-technologicznych firm przemysłu obronnego i cywilnego, ośrodkach badawczo-rozwojowych w charakterze wyższego personelu technicznego i badawczego, jednostkach eksploatujących technikę uzbrojenia (MON, policja, BOR, Straż Graniczna itp.) oraz firmach zajmujących się ochroną osób i mienia.

Studia w specjalności „eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych” przygotowują do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo--badawczych i przedsiębiorstwach podległych Ministrowi ON. Zapewniają przygotowanie do podjęcia twórczej pracy zawodowej także w innych dziedzinach zastosowań zaawansowanej techniki, w tym: automatyki przemysłowej, identyfikacji i diagnostyki. Specjalność dedykowana jest żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych specjalności eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych.

Absolwenci specjalności „radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych” są specjalistami z zakresu systemów radiolokacyjnych i radiosterowania przeciwlotniczej techniki rakietowej i znajdują zatrudnienie w wojskach rakietowych, instytutach naukowych, w sektorze przemysłu obronnego.

Studia na specjalności „uzbrojenie i elektronika” przygotowują do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach przemysłu obronnego. Zapewniają przygotowanie do podjęcia twórczej pracy zawodowej także w innych dziedzinach zastosowań zaawansowanej techniki, w tym: automatyki przemysłowej, identyfikacji i diagnostyki. Specjalność dedykowana jest przyszłym specjalistom służby uzbrojenia i elektroniki, odpowiadającym za remonty techniki uzbrojenia oraz planowanie i realizację procesu eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

 

Wydział Mechatroniki I Lotnictwa

http://www.wml.wat.edu.pl

dziekanat.wmt@wat.edu.pl

Tel. 261 83 78 56

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW