Bezpieczeństwo Narodowe to kierunek będący odpowiedzią na złożoność sytuacji politycznej we współczesnym świecie. To odpowiedź na zapotrzebowanie na wiedzę i praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji.

Kierunek ten daje możliwość zdobycia wiedzy i podstawowych umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Kształtuje wśród studentów twórczość i innowacyjność myślenia, elastyczność, zdolności adaptacyjne oraz umiejętności samokształcenia i samorozwoju;

Kierunek z obszaru nauk społecznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie). Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” w zakresie wybranej specjalności i tytuł licencjata (po studiach I stopnia) lub magistra (po studiach II stopnia).

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia „Bezpieczeństwo Narodowe” oferuje się możliwość uzyskania jednej z dwóch specjalizacji, dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze:

 • Bezpieczeństwo europejskie
 • Zarządzanie kryzysowe

Specjalność: Bezpieczeństwo europejskie

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa europejskiego. Kształcenie w ramach tej specjalności obejmuje zagadnienia: prawa międzynarodowego i prawa europejskiego, zadań i struktur europejskich instytucji bezpieczeństwa, NATO, polityki bezpieczeństwa UE.

Specjalność: Zarządzanie kryzysowe

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu rozwiązywania problemów zarządzania kryzysowego, gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (w szczególności technologii informatycznych), uczestniczenia w pracy zespołowej, formułowania problemów jakościowych i ilościowych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wymagania rekrutacyjne na studia licencjackie

Do zarejestrowania kandydata wymagane jest wypełnienie w internecie podania-ankiety o przyjęcie na studia, w którym kandydat podaje m.in. wy­niki będące podstawą naliczenia punków rankingowych przepi­sane ze świadectwa dojrzałości oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole średniej, które są uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplom olimpiady).

Podstawą naliczania punktów rankingowych są wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów:

 • geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie – max. 45 pkt. rankingowych
 • matematyka – max. 30 pkt. rankingowych
 • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
 • język polski – max. 5 pkt. rankingowych

Dla kandydata z „nową maturą”, który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych

Podstawą naliczenia punktów rankingowych z przedmiotu (tylko jednego) geografia lub historia, lub WOS, jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych

Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie maturalnym dwa języki obce, a także jeżeli zdawał na „starej maturze” (wynik w formie ocen, a nie %) określony przedmiot pisemnie i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych

 

Wymagania rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia II stopnia prowadzona jest dwa razy w roku:

 • styczeń – luty, na studia rozpoczynające się od semestru letniego (luty)
 • maj – wrzesień, na studia rozpoczynające się do semestru zimowego (październik)

Rejestracja na studia II stopnia obejmuje łącznie:

 • założenie konta w Internetowej Rejestracji Kandydatów i wypełnienie znajdującego się tam podania-ankiety,
 • dostarczenie do Sekcji ds. Rekrutacji wymaganych dokumentów, potwierdzających ukończenie studiów oraz stanowiących podstawę do obliczenia punktów rankingowych w określonych wyżej terminach.

Uruchomienie określonej specjalności uwarunkowane jest liczbą kandydatów – decyzję o uruchomieniu podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna;

Decyzję w sprawie przyjęcia na specjalność określonego kierunku studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów wyższych,
 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
 • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych;

Na podstawie wyników ukończenia studiów wyższych i wyników uzyskanych w czasie trwania studiów wyższych oraz posiadanych kompetencji, komisja sporządza listę rankingową, według punktacji określonej poniżej - o przyjęciu kandydata, decyduje miejsce na liście rankingowej

wyniki liczba punktów
rankingowych
wynik ukończenia studiów wyższych bardzo dobry z wyróżnieniem 50
bardzo dobry 45
ponad dobry 40
dobry 30
dość dobry 20
dostateczny 10
kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia
na studiach drugiego stopnia
oraz wyniki uzyskane w czasie trwania
studiów wyższych (decyduje komisja)
0 - 50

Absolwenci specjalności „bezpieczeństwo europejskie” są przygotowani do pracy w instytucjach administracji państwowej i podmiotach gospodarczych współpracujących z odpowiednimi instytucjami UE. Mogą także być zatrudnieni w przedstawicielstwach polskich w różnych organach i instytucjach UE, zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

Absolwenci specjalności „zarządzanie kryzysowe” są przygotowani do pracy w charakterze specjalisty w zespołach (wydziałach, centrach) zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach administracji państwowej, w komórkach bezpieczeństwa firm, przedsiębiorstw, instytucji, zwłaszcza w obszarze zastosowań informatyki i analizy systemowej, także w charakterze specjalisty w polskich przedstawicielstwach instytucji bezpieczeństwa międzynarodowego.

Wydział Cybernetyki

http://www.wcy.wat.edu.pl

dziekanat.wcy@wat.edu.pl

Tel. 261 83 70 65

 

WRÓĆ DO WSZYSTKICH KIERUNKÓW