Stowarzyszenie Przyjaciół Wojskowej Akademii Technicznej powstało w 2005-tym roku z inicjatywy grupy zaangażowanych przyjaciół Uczelni wywodzących się z kadry naukowo-dydaktycznej i dawnych absolwentów WAT. Inicjatywa powołania Stowarzyszenia pojawiła się w obliczu zawirowań dotyczących dalszego bytu Uczelni po to, aby z pozycji organizacji pozarządowej uczestniczyć w obronie jej interesów.

Grupa założycielska liczyła 26 osób. Natomiast w skład grupy inicjatywnej, załatwiającej formalności rejestracyjne i inne wchodzili: płk prof. dr hab. inż. Zdzisław Jankiewicz – jako przewodniczący oraz płk dr inż. Waldemar Matusiak i płk dr inż. Zygmunt Ognik. Aktualnie /grudzień 2015/ w Stowarzyszeniu jest 80-ciu członków.

Naszym celem jest:

 1. Integrowanie przyjaciół Wojskowej Akademii Technicznej;
 2. Umożliwienie przyjaciołom WAT na udział w zorganizowanym środowisku – stowarzyszeniu jako podmiotu społecznego dla zbiorowego i publicznego wyrażania swoich opinii i dążeń dotyczących Akademii w sytuacjach tego wymagających;
 3. Działalność publiczna w interesie WAT z pozycji organu społecznego;
 4. Współudział w utrwalaniu i kultywowaniu tradycji WAT i pamięci jej wybitnych postaci;
 5. Inicjowanie lub wspieranie działań na rzecz umacniania pozycji społecznej WAT;

Cel realizujemy poprzez:

 1. Umożliwienie przyjaciołom WAT swobodnego dostępu do członkostwa w Stowarzyszeniu, udziału w inicjowaniu i realizacji przedsięwzięć zgodnych ze statutem;
 2. Ustalenie symboli Stowarzyszenia;
 3. Podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć wspomagających działalność Akademii;
 4. Promowanie tematyki obronnej Rzeczypospolitej Polskiej i ekspozycja roli WAT w tym obszarze;
 5. Popularyzowanie osiągnięć i dziejów WAT, w tym zwłaszcza wybitnych postaci związanych z Akademią;
 6. Organizowanie, w miarę możliwości, pomocy byłym pracownikom WAT, którzy z różnych powodów takiej pomocy potrzebują;
 7. Współudział w sprawowaniu opieki nad pomnikami, grobami i tablicami pamiątkowymi związanymi z historią WAT;
 8. Utrzymywanie kontaktów z organami kierowniczymi WAT;
 9. Współpraca z instytucjami i innymi organizacjami działającymi na korzyść WAT;
 10. Wyróżnianie przodujących absolwentów i zasłużonych pracowników WAT;
 11. Utrzymywanie stałej gotowości do działań w interesie WAT w razie ewentualnych potrzeb;

Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego.

Państwa, którym sukcesy i dalsze losy WAT nie są obojętne, zapraszamy do naszego Stowarzyszenia. (Składka członkowska wynosi 5.00 zł miesięcznie).

Statut

Stowarzyszenia Przyjaciół Wojskowej Akademii Technicznej

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Przyjaciół Wojskowej Akademii Technicznej zwane dalej w statucie Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 ze zmianami), ustawy z dnia 24 kwietna 2003r - O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest Warszawa.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej jego członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji naukowych, technicznych i gospodarczych.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. integrowanie przyjaciół Wojskowej Akademii Technicznej zwanej dalej WAT;                          
 2. umożliwienie przyjaciołom WAT na udział w zorganizowanym środowisku - stowarzyszeniu jako podmiotu społecznego dla zbiorowego i publicznego wyrażania swoich opinii i dążeń dotyczących Akademii w sytuacjach tego wymagających;                                            
 3. działalność publiczna w interesie WAT z pozycji organu społecznego;
 4. współudział w utrwalaniu i kultywowaniu tradycji WAT i pamięci jej wybitnych postaci oraz weteranów służby i pracy;                            
 5. inicjowanie lub wspieranie działań na rzecz umacniania pozycji społecznej WAT.

§ 8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • umożliwienie przyjaciołom WAT swobodnego dostępu do członkostwa w Stowarzyszeniu i udziału w inicjowaniu i realizacji przedsięwzięć zgodnych z niniejszym statutem;
 • ustalenie symboli Stowarzyszenia;
 • podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć wspomagających działalność Akademii;
 • promowanie tematyki obronnej Rzeczypospolitej Polskiej i ekspozycja roli WAT w tym obszarze;
 • popularyzowanie osiągnięć i dziejów WAT, w tym zwłaszcza wybitnych postaci związanych z Akademią;
 • organizowanie, w miarę możliwości, pomocy byłym pracownikom WAT, którzy z różnych powodów takiej pomocy potrzebują;n
 • współudział w sprawowaniu opieki nad pomnikami, grobami i tablicami pamiątkowymi związanymi z historią WAT;
 • utrzymywanie kontaktów z organami kierowniczymi WAT;
 • współpraca z instytucjami i innymi organizacjami działającymi na korzyść WAT;
 • wyróżnianie przodujących absolwentów i zasłużonych pracowników WAT, oraz członków
  Stowarzyszenia zasłużonych w pracy społecznej lub z okazji ich jubileuszów;
 • utrzymywanie stałej gotowości do działań w interesie WAT w razie ewentualnej potrzeby;
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych;
 2. członków honorowych;
 3. członków wspierających.

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która swoim działaniem przyczynia się do realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności mogą to być absolwenci, nauczyciele akademiccy WAT oraz osoby związane z Akademią więzami przyjaźni i współpracy.

§ 11

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata zwykłą większością głosów.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo czynnego udziału w obradach Walnego Zebrania oraz czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 13

Do obowiązków każdego członka zwyczajnego należy:

 1. Uczęszczanie na zebrania zwoływane przez władze Stowarzyszenia;
 2. Przestrzeganie solidarności koleżeńskiej, statutu i uchwał Stowarzyszenia oraz wypełnianie powierzonych i przyjętych na siebie obowiązków;
 3. Opłacanie składek członkowskich;
 4. Popieranie wszelkich poczynań Stowarzyszenia zmierzających do osiągnięcia zamierzonych celów.

§ 14

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna o uznanych wybitnych zasługach dla Stowarzyszenia lub WAT.

§ 15

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.Uchwałę w tej sprawie Walne Zebranie Stowarzyszenia podejmuje zwykłą większością głosów.

§ 16

Członkiem wspierającym może być polska lub zagraniczna osoba prawna albo fizyczna, która chce wspierać Stowarzyszenie materialnie. Członek wspierający nie ma obowiązku udziału w pracach Stowarzyszenia i płacenia składek, nie korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego. Członkostwo wspierające nadaje i cofa Zarząd Stowarzyszenia.

§ 17

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. śmierci członka Stowarzyszenia;
 2. dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie;
 3. skreślenia decyzją Zarządu Stowarzyszenia podjętą po pisemnym upomnieniu zainteresowanego w przypadku niepłacenia składek przez okres dwóch lat;
 4. wykluczenia decyzją Zarządu Stowarzyszenia na podstawie prawomocnego wyroku sądu powszechnego za popełnione przestępstwa z winy umyślnej oraz orzeczenia utraty praw publicznych podjętą po zasięgnięciu opinii Sądu Koleżeńskiego lub na mocy orzeczenia tego Sądu za czyny nie licujące z godnością członka Stowarzyszenia.

§ 18

Od decyzji Zarządu, o których mowa w paragrafie 17 ust. 3 i 4 służy odwołanie do Walnego Zebrania.

§ 19

Członkostwo honorowe ustaje na skutek:

 1. Śmierci członka honorowego Stowarzyszenia;
 2. Dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie;
 3. Pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania podjętą na wniosek Zarządu.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
 4. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia.

§ 21

 1. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa pięć lat.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władz wspomnianych w § 20 pkt.2-4, skład ogniw tych władz jest uzupełniany na najbliższym Walnym Zebraniu.

§ 22

Naczelną władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, do którego kompetencji należy:

 1. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia;
 2. Wybór władz Stowarzyszenia oraz powoływanie i odwoływanie ich członków w trakcie kadencji;
 3. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia;
 4. przyznawanie i pozbawianie członkostwa honorowego;
 5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;
 6. podejmowanie uchwał dotyczących form i zakresu działalności Stowarzyszenia;
 7. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członków Stowarzyszenia na wniosek Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia
 8. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia
 9. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia;

§ 23

Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.

Wyjątek stanowią uchwały dotyczące § 22 pkt. 4 i 6, które wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu.

§ 24

 1. Głosowania są jawne, o ile Walne Zebranie Stowarzyszenia nie postanowi inaczej;
 2. Wybór władz Stowarzyszenia oraz podejmowanie innych decyzji personalnych odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 25

Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują: przewodniczący i protokolant zebrania.

§ 26

Do ważności uchwał Walnego Zebrania wymagana jest obecność:

 1. w pierwszym terminie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia;
 2. w drugim terminie, wyznaczonym tego samego dnia co najmniej 15 minut później, dowolnej liczby członków Stowarzyszenia.

§ 27

 1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w ciągu każdego roku.
 2. Ostatnie zebranie zwoływane jest w momencie upływu kadencji i poświęcone jest rozpatrzeniu sprawozdania ustępującego Zarządu, udzielenia mu absolutorium oraz wyboru nowych władz Stowarzyszenia.
 3. Zarząd zwołuje Walne Zebranie także na pisemny wniosek:
  1. co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia,
  2. Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 4. Walne zebranie określone w ust.3 poświęcone jest wyłącznie sprawom określonym we wniosku.

§ 28

Zarząd Stowarzyszenia skład się z 5 do 7 członków wybieranych przez walne Zgromadzenie w tym prezesa Zarządu.

§ 29

 1. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd, wybrany przez Walne Zebranie, na wniosek Prezesa wybiera: wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 2. Zarząd jest organem kierowniczym i wykonawczym Stowarzyszenia. Do jego obowiązków należy:
  1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
  2. kierowanie Stowarzyszeniem i dysponowanie jego majątkiem;
  3. przygotowanie Walnego Zebrania;
  4. sporządzanie sprawozdania, w tym finansowego z działalności Stowarzyszenia;
  5. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających.

§ 30

 1. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje: prezes, wiceprezes lub osoby upoważnione przez Zarząd.
 2. Korespondencję wychodzącą na zewnątrz podpisują: prezes, wiceprezes lub sekretarz Stowarzyszenia.
 3. Dokumenty finansowe podpisują: prezes lub wiceprezes oraz skarbnik Stowarzyszenia; inne ważne dokumenty co najmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia w tym prezes lub wiceprezes.

§ 31

 1. Uchwały Zarządu są prawomocne przy obecności co najmniej 1/2 jego członków (w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu).
 2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
 3. Z obrad Zarządu sporządza się protokoły.

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków wybranych na okres kadencji przez Walne Zebranie.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład organów wykonawczych Stowarzyszenia, pozostawać z członkami organów wykonawczych w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona jej członkowie.
 4. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku kontroluje działalność Zarządu w sprawach majątkowych i sprawuje nad nim nadzór w tych sprawach.
 5. Komisja Rewizyjna może zażądać w każdej chwili od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 6. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu wyłącznie z głosem doradczym.
 7. Komisja Rewizyjna sporządza protokół z każdej dokonanej kontroli.
 8. Komisja Rewizyjna przedkłada na Walnym Zebraniu kończącym kadencję sprawozdanie z własnych czynności oraz stawia wniosek w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 9. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 jej członków.

§ 33

 1. Sąd koleżeński rozstrzyga spory między członkami Stowarzyszenia związane z jego działalnością.
 2. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi 3 do 5 członków, wybieranych na okres kadencji przez Walne Zebranie.
 3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim wszczyna się na wniosek Zarządu lub zainteresowanego członka Stowarzyszenia. Sąd dąży do polubownego załatwienia sprawy.
 4. Sankcje Sądu Koleżeńskiego są następujące:
  1. upomnienie;
  2. ostrzeżenie;
  3. nagana;
  4. zawieszenie w prawach członka na okres do jednego roku;
  5. wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 5. Sąd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej1/2 jego członków.
 6. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od doręczenia orzeczenia zainteresowanemu.

§ 34

Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego określają regulaminy uchwalane przez Walne Zebranie.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 35

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji i subwencji, odpisów podatkowych, a także z ofiarności publicznej.
 2. Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.
 3. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
 4. Statut zabrania dokonywania:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia;
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI

Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36

Zmiana statutu Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia. Projekt zmiany statutu powinien być rozesłany członkom Stowarzyszenia co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.

§ 37

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania, przyjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia W przypadkach określonych w ustawie rozwiązanie następuje na mocy orzeczenia sądu.

§ 38

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa przeznaczenie jego majątku. W razie rozwiązania przez Sąd majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Wojskowej Akademii Technicznej.

§ 39

Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza ustępujący Zarząd lub powołana przez Walne Zebranie specjalna komisja.

Deklaracja członkowska do pobrania w formacie MS Word.

Adres do korespondencji

Stowarzyszenie Przyjaciół

Wojskowej Akademii Technicznej

ul Gen. Witolda Urbanowicza 25A, 00-908 Warszawa

 

Kontakt e-mail i telefoniczny

Dariusz Koenig – prezes Zarządu

Mirosław Nowakowski – sekretarz Zarządu: miroslaw.nowakowski@wat.edu.pl tel. 601 284 223

Marek Jackowski – skarbnik: jackosiowo@wp.pl tel. 696 449 496