MONITORING

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2.
 2. Administrator danych osobowych zwany dalej: „administratorem” powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wat.edu.pl
 3. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, a także do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Administrator przetwarza dane chroniąc podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.
 5. Administrator realizuje względem osób, których dane przetwarza prawo do informacji.
 6. Osoby, których dane są przetwarzane w WAT, mają prawo (na warunkach określonych w RODO) do: ochrony danych ich dotyczących, dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Administrator prowadzi monitoring wizyjny w celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób i mienia, a w szczególności ze względu na potrzebę:
  1. wspomagania kontroli dostępu;
  2. zwiększenia bezpieczeństwa pracowników, studentów oraz osób współpracujących;
  3. dozoru nad mieniem oraz zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony informacji przetwarzanych w WAT;
  4. zapobiegania incydentom zagrażającym porządkowi publicznemu.
 8. W związku z powyższym, obiektem wideofilmowania nie jest osoba czy grupa osób, lecz określone miejsce - w celu wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych.
 9. Wojskowa Akademia Techniczna informuje osoby, które potencjalnie mogą znaleźć się w obszarze objętym monitoringiem, że wejście w taki obszar jest równoznaczne z wyrażeniem przez tę osobę zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku.
 10. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu.
 11. Zapisy z monitoringu są przechowywane na urządzeniach rejestrujących przez okres 30 dni a następnie nadpisywane automatycznie.
 12. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych.