INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator danych powołał inspektora ochrony danych
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail iod@wat.edu.pl